Judikáty

Je havarijní pojištění samostatným nebo vedlejším plněním u pronájmu vozidel - rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 345/2016–34

Pondělí, 27. Listopad 2017 - 10:28
V rámci výše zmíněného rozsudku se řešila otázka, zda-li je havarijní pojištění vozidel, které je poskytováno jako součást nájemní smlouvy a které hradí nájemce spolu s nájmem, součástí hlavního plnění (tedy pronájmu vozidla) nebo se jedná o samostatné plnění. Stěžovatel, společnost, která pronajímá závodní auta, v rámci nájemní smlouvy účtoval...

Co znamená konec Visapointu pro imigrační řízení?

Středa, 22. Listopad 2017 - 14:50
Až do října tohoto roku provozovalo Ministerstvo zahraničních věcí systém Visapoint, který sloužil k tomu, aby si cizinec mohl elektronicky sjednat termín podání žádosti o pobytové povolení u příslušného zastupitelského úřadu ČR. Systém byl velmi intenzivně kritizován, neboť v některých zemích byl natolik zahlcen, že se do něj prakticky nedalo...

Z nedaňových nákladů daňově uznatelné?

Úterý, 12. Září 2017 - 10:39
Nejvyšší správní soud vydal v červenci důležité rozhodnutí týkající se problematického ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (rozsudek sp. zn. 9 Afs 231/2016 – 50). Toto ustanovení v zásadě umožňuje považovat za daňově uznatelné ty náklady, které by dle zákona byly za normálních okolností daňově neuznatelné, pokud k nim...

Průlomové rozhodnutí Ústavního soudu: pojišťovny musí hradit i rozdíl ceny automobilu před a po nehodě

Úterý, 1. Srpen 2017 - 11:04
Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16 ze dne 27. dubna 2017 Ústavní soud ve svém nálezu definoval, co vše se rozumí pod pojmem „skutečná škoda“ a na co mají poškození nárok. Poškozená se dožadovala náhrady za škodu způsobenou na jejím automobilu při dopravní nehodě. Jelikož způsobená škoda byla kryta pojištěním řidiče, který nehodu...

Zákaz jednostranného určení rozhodce platí i mezi podnikateli

Pátek, 16. Červen 2017 - 16:40
Nejvyšší soud v nedávném judikátu (23 Cdo 1098/2016) řešil velmi praktickou otázku, kde končí volnost smluvních stran při sjednávání rozhodčí doložky. Dle zákona existují tyto varianty, jak může být rozhodčí doložka sjednána: uvedení konkrétních osob rozhodců, tím, že se ve smlouvě dohodne pravidlo, jakým mají být počet a osoby rozhodců určeny...

Právo předchozího uživatele a místní dosah

Pátek, 9. Červen 2017 - 14:20
Často se stává, že podnikatelé pro své zboží používají označení, které není formálně registrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví. Důvodem může být například snaha ušetřit za registrační poplatky, administrativní náklady či náklady za právní služby, byť nejde o výrazné částky. I když takové označení není zapsáno, stále požívá určité míry právní...

Nárok uplatňovat odpisy v plné výši u majetku, v jehož případě není část z technických důvodů využívána

Pondělí, 20. Březen 2017 - 12:19
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. května 2016, č.j. 4 Afs 24/2016 – 37 Zákon o dani z příjmů nestanovuje podmínku přímé souvislosti vynaložených výdajů se souvisejícím příjmem ve stejném zdaňovacím období. Výše uvedený rozsudek se zabýval případem, kdy žalobce, fyzická osoba, má ve svém vlastnictví bytovou jednotku, kterou pronajímá...

Výpověď z pracovního poměru z důvodu odvolání vedoucího zaměstnance

Pátek, 17. Únor 2017 - 10:00
...dle ustanovení § 73a ost. 2 zákoníku práce Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 2376/2015 ze dne 5.5.2016 Nevyšší soud se ve svém rozhodnutím zabýval tím, zda může dát zaměstnavatel zaměstnanci, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa, výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce,...

Opatrovník i pro společnost s ručením omezeným

Pondělí, 19. Prosinec 2016 - 10:27
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn.: 29 Cdo 3899/2015 ze dne 20.4.2016 Nejvyšší soud se ve výše uvedeném případě zabýval možností, zda je možné společnosti s ručením omezeným jmenovat opatrovníka podle ustanovení § 165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v případě, že společnost nemá žádného jednatele...

Formální přísnost směnky

Pondělí, 21. Listopad 2016 - 12:25
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 4535/2014 ze dne 24.2.2016 Nevyšší soud se ve svém rozhodnutím zabýval formálními náležitostmi směnky, které musí obsahovat, aby za směnku mohla být vůbec považována. V souladu s ustanovením § 75 směnečného zákona vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního...

Stránky