Aktuality

Změna v základu daně z příjmů u zahraničních zaměstnanců

Čtvrtek, 7. Březen 2019 - 17:00
Příchod nového roku s sebou nepřinesl zatím příliš mnoho legislativních změn týkajících se daně z příjmů, ty nám přinese stále projednávaný daňový balíček 2019. Nicméně bychom Vás v tomto článku rádi seznámili s jednou důležitou změnou, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2019. Ještě v prosinci loňského roku stihl pan prezident schválit novelu,...

Sjednání místní příslušnosti soudu v obchodních podmínkách

Čtvrtek, 7. Březen 2019 - 16:59
Dle občanského soudního řádu se mohou účastníci řízení ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. Standardně je tato tzv. prorogační dohoda sjednávána přímo v textu smlouvy tak, že pro řešení...

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období

Pátek, 14. Prosinec 2018 - 10:04
Přestože §104 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty je poměrně jednoznačný a je v zákoně již dlouho, přístup správců daně v jeho aplikaci byl rozdílný. Sjednocenému postupu by mohl tak napomoci KOOV uzavřený v květnu tohoto roku. V květnu 2018 byl uzavřen koordinační výbor 521/02.05.18, který se zabýval aplikací ustanovení §104 zákona č....

POZOR na soulad údajů v obchodním rejstříku – aneb strašák jménem soudem nařízená likvidace

Pátek, 14. Prosinec 2018 - 9:56
Občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných rejstřících právnických obsahuje řadu ustanovení o možnosti tzv. nuceného a nenávratného zrušení právnické osoby s likvidací rejstříkovým soudem, a to za předpokladu, že právnická osoba nebude řádně plnit povinnosti, které jí tyto výše zmíněné zákony ukládají, a na následnou...

Jak na poukazy a poukázky v roce 2019?

Středa, 7. Listopad 2018 - 10:20
Navrhovaná novela zákona o DPH transponuje změny směrnice Rady EU 2016/1065, která vstoupí v platnost v lednu 2019 a stanoví mimo jiné nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty na různé typy poukazů. Do současné doby tato oblast nebyla ve směrnici o dani z přidané hodnoty specificky upravena. Novela vymezuje definici...

Bezplatný zápis do evidence údajů o skutečných majitelích - jen do konce roku 2018

Čtvrtek, 25. Říjen 2018 - 17:05
Právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenské fondy zapsaného do evidence svěřenských fondů mají od ledna 2018 povinnost uvádět své skutečné majitele v nově zřízené Evidenci. Zmiňovaná povinnost se dotýká nejen obchodních korporací a svěřenských fondů, ale také spolků, nadací, ústavů, náboženských společností a dalších právnických...

Novela zákona o investičních pobídkách: Od podpory montoven k inovacím

Středa, 29. Srpen 2018 - 12:07
Doposud bylo vždy primárním cílem investičních pobídek vytvoření nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti. S ohledem na stávající vysokou míru zaměstnanosti chce stát změnou zákona jednoznačně ukázat, že takovéto projekty již nadále nehodlá podporovat. Pobídky by tak nově měly směřovat především do odvětví přinášejících vysokou přidanou...

Za stejnou práci na stejném místě stejnou mzdu?

Středa, 29. Srpen 2018 - 12:01
Vyslaným pracovníkem se rozumí pracovník, kterého zaměstnavatel vyšle na území jiného členského státu na základě smlouvy uzavřené mezi jím (zaměstnavatelem) a stranou, pro kterou jsou služby určeny, pracovník vysílaný na území jiného členského státu v rámci koncernu a pracovník, jehož zaměstnavatel působí v oblasti zprostředkování práce a vyšle...

Výběr z daňové judikatury Nejvyššího správního soudu

Středa, 4. Červenec 2018 - 14:16
Dílčí základ daně pro účely uplatnění slev na dani Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku č. 6 Afs 73/2017-27 vyjádřil, jak správně nahlížet na dílčí základ daně pro účely splnění podmínky dle §35ca ZDP, tj. možnosti odečtení slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě při uplatňování výdajů paušální částkou. V dané kauze poplatník ve...

Přelomový rozsudek Nejvyššího soudu v otázce manažerských smluv

Středa, 4. Červenec 2018 - 14:14
Nejvyšší soud se ve svém aktuálním rozsudku podřídil právnímu názoru Ústavního soudu (o nálezu Ústavního soudu jsme Vás již informovali a jeho shrnutí naleznete zde a zcela tím změnil svou dosavadní rozhodovací praxi. Na základě přelomového rozsudku Nejvyšší soud výslovně umožňuje, aby společnost se svým jednatelem (nebo členem představenstva či...

Stránky