Informace o zpracování osobních údajů pro subjekty osobních údajů

Správcem osobních údajů, které jste poskytli společnosti Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“) v zaslaném životopise, motivačním dopise a související komunikaci, je výlučně Společnost. V případě dotazů nebo pro uplatnění Vašich práv coby subjektu osobních údajů můžete kontaktovat Společnost na výše uvedené adrese jejího sídla, případně telefonicky na čísle +420 221 506 300 nebo emailem zaslaným na adresu .

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje pouze za účelem řádného výběru kandidátů na otevřené pracovní pozice ve Společnosti. Právním titulem ke zpracování poskytnutých osobních údajů je případné uzavření smlouvy s kandidátem a dále oprávněné zájmy Společnosti spočívající zejména v možnosti efektivně zpracovávat databázi uchazečů o pracovní pozici. Společnost má oprávněný zájem na tom, aby mohla zájemce pozvat k účasti na výběrovém řízení a činit další související kroky vedoucí k výběru nejvhodnějšího kandidáta a navázáni pracovní spolupráce s touto osobou, nebo se bránit nárokům uplatněným případně proti Společnosti ze strany kandidáta/subjektu osobních údajů.

Osobní údaje Společnost archivuje nejdéle po dobu pěti let od doručení životopisu. Citlivé osobní údaje Společnost nezpracovává a jsou-li obsaženy v životopise, motivačním dopise či v jiném podkladu poskytnutém subjektem údajů, jsou obratem z těchto dokumentů odstraněny.

Subjekt osobních údajů je oprávněn od Společnosti kdykoli požadovat plný přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, příp. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

V případě pochybení je subjekt osobních údajů oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.