Ověřování řádných i mimořádných účetních závěrek sestavených dle jiných než českých účetních předpisů

V některých případech české podnikatelské subjekty sestavují své účetní závěrky i podle jiných než českých účetních předpisů. Jedná se zejména o účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) účetních jednotek, které jsou emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, u kterých §19a Zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví ukládá povinnost sestavovat účetní závěrky dle IFRS.

Soustavné vzdělávání našich pracovníků i v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví nám umožňuje kvalifikovaně ověřovat i takto sestavené účetní závěrky.