Účetní služby

Zajišťujeme komplexní účetní servis. Účetní agenda je zpracovávána tak, aby odpovídala individuálním potřebám klienta. Mezi základní účetní služby patří především:

  • vedení účetnictví (zpracování prvotních účetních dokladů, vedení zákonem stanovených účetních knih a evidencí)
  • vedení daňové evidencevedení mzdového účetnictví včetně zajištění splnění veškerých povinností vůči státním institucím a ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně
  • sestavení roční účetní závěrky
  • reporting na základě požadavků klienta
  • sestavování statistických výkazů
  • rekonstrukce účetnictví (pokud má klient pochybnosti o správnosti vedení účetnictví v minulosti)
  • kontrola účetnictví minulých účetních období (např. v případě převzetí již existující společnosti)

Každý podnikatelský subjekt činí v průběhu své existence řadu rozhodnutí, ať už strategických či pouze operativních. Pomáháme našim klientům nalézat taková východiska, která jsou pro ně výhodná i z daňového pohledu a která eliminují skrytá daňová úskalí. Nabízíme komplexní pohled, který zhodnotí i dlouhodobá rizika, analyzuje i případné mezinárodní aspekty dané transakce a vede ve spolupráci s našimi experty z ostatních oddělení k ucelenému posouzení i z hlediska dalších oborů jako např. obchodní právo nebo mezinárodní účetní standardy.