Vergiye Tabi İşlemlerin Yanlış Dönemde Beyanı

235/2004 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 104. Maddesi’nin oldukça basit olmasına ve uzun bir süredir yasanın bir parçası olmasına rağmen, vergi idarelerinin maddenin uygulamasına olan yaklaşımı çeşitlidir. Mayıs 2018'de özel bir Koordinasyon Komitesi tarafından varılan sonuçlar süreci yeknesaklaştırmaya yarayabilecektir.

Mayıs 2018'de faaliyetlerini sonuçlandıran Koordinasyon Komitesi 521 / 02.05.18, 235/2004 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (bundan böyle sadece “KDV Kanunu” olarak anılacaktır) 104. Maddesi’nin uygulanmasına söz konusu hükmün hangi vakıalara uygulanması gerektiği konusunda yorumunu açıklamıştır. Nihai rapora göre, KDV Kanunu’nun 104. Maddesi’nin uygulama alanı bulduğu tüm hususlar teker teker listelenmiştir.

KDV Kanunu'nun 104 (1). Maddesi’nde yer alan hükümler, vergilendirilebilir bir işlemin hatalı bir vergi döneminde raporlandığı durumları düzenlemektedir, ancak bu hata nihai olarak vergi kaçakçılığı ile sonuçlanmaz. Verginin yanlış beyan nedeni ile vadesinden önce ödendiği ya da verilen beyannamenin , nihai vergi yükümlülüğü üzerinde hiçbir etkisi olmadığı hallerde; vergi idaresi,bu durumda  vergi ya da gecikme faizi ile ilgili ek bir değerlendirme yapamaz ve ek vergi beyannamesi verilmesi gerekli olmaz.

Koordinasyon Komitesinin ulaştığı sonuçlara istinaden, KDV Kanunu'nun 104 (1) Maddesi’nde belirtilen liste, ilgili vergiye tabi işlemin; bir önceki veya sonraki vergi döneminde rapor edilmesi şartıyla, aşağıda belirtilen durumlara uygulanabilir:

1. Mahsuba tabi istisnai işlemler

i. KDV Kanunu’nun 64. Maddesi uyarınca bir başka Üye Devlete mal tedarik etmek;

ii. KDV Kanunu’nun  66. Maddesi’ne göre ihracat;

iii. KDV Kanunu'nun 67. Maddesi uyarınca üçüncü bir ülkeye hizmet vermek;

iv. KDV Kanunu'nun 68. Maddesi  uyarınca özel durumlarda muafiyet;

v. 69. Madde’ ye göre malların ithalatı ve ihracatı ile doğrudan ilgili nakliye ve hizmetler;

vi. KDV Kanunu'nun 70. bölümüne göre yolcu taşımacılığı.

2. Mahsuba Tabi Olmayan Muaf İşlemler (KDV Kanunu'nun 51. Maddesi’ne bakınız).

3. Kesin ödeme kipinde tamamen veya kısmen mahsup edilebilen vergilendirilebilir işlemler, mahsup hakkının ilk kez talep edildiği bir takvim yılı için uzlaşma katsayısının% 95'e eşit veya bu değeri aşması ve çıktı ve girdi vergisinin aynı anda bildirildiği haller:

vii. başka bir Üye Devlet'ten mal temin etmek;

viii. alıcı tarafından üç taraflı ticari işlem yoluyla mal temin etmek;

ix. başka bir Üye Devletten / üçüncü bir ülkeden hizmet alınması;

x. mal ithalatı;

xi. ödemeye tabi yerel hizmet alımı

Yukarıda belirtilen tüm durumlarda, vergi idaresi  104. Madde’nin  1. Fıkrasına tamamen uymalıdır. Başka bir anlatımla,

- Vergi idaresi ek vergi değerlendirmesi yapmaz;

- Vergi idaresi, vergiyi beyan etme yükümlülüğünün beyan edildiği vergi dönemi için ilave vergi beyannamesi yoluyla bu işlemlerin raporunu talep etmeyecektir;

 

- Vergi idaresi vergi kanunu uyarınca gecikme faizi talep etmeyecektir.