2019 Vergi Paketi’ni İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

27.03.2019 tarihinde, Vergi Kanunu, özellikle de Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Vergi Kanunu'nda yapılan bir değişiklik kümesini temsil eden 80/2019 sayılı Torba Kanun onaylanmış ve 1 Nisan 2019'da yürürlüğe girmiştir.

Aşağıdaki ilk bölüm, gelir vergisi ile ilgili ana değişikliklere genel bir bakış sunmaktadır.

Stopaj vergisine tabi istihdam faaliyetlerinden elde edilen gelirlerde değişiklik

Vergi mükellefi stopaj vergisine tabi olan her takvim ayı için 2.500 Çek Kronu olan orijinal limit, çalışanların hastalık sigortasına katılımında belirleyici olan miktar seviyesine yükseltilip 3.000 Çek Kronu olmuş ve ortalama ücret artışına bağlı olarak arttırılması öngörülmüştür.

Yeni tutar; tadilin yürürlük tarihi nedeni ile yeni miktar ilk kez Nisan 2019 için uygulanacaktır.

Sabit oran limitinde 2017 seviyesine yükselme

Tadil, gerçek kişi tacirler için sabit oran harcama limitini artırarak cari seviyeyi iki katına çıkarıyor. Günümüzde gerçek kişi tacirler tarafından uygulanabilecek azami sabit oranlı sabit harcama limiti 1 milyon Çek Kronu tutarında hesaplanırken, yeni miktar 2017 seviyesine, yani 2 milyon Çek Kronu seviyesine geri dönmektedir. Böylece, maksimum sabit oran harcama limiti ikiye katlanacaktır. Bireysel mesleklere (% 40 -% 80) bağlı olarak geçerli sabit oranların yüzdesi cinsinden miktarı değişmeden kalır. Geçiş hükümlerine göre, 2019 için ilk kez 2 milyon Çek Kronu limitindeki artış ilk kez uygulanacaktır.

Vergi kaçakçılığına karşı önlemler

Özellikle büyük şirketler tarafından vergi kaçakçılığına karşı çeşitli tedbirler öneren Vergiden Kaçınmayı  Önleme Direktifi'nin (ATAD) uygulnması ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunu'nda büyük değişiklikler yapılmıştır.

Tadil, özellikle  aşağıdaki önlemleri getirmektedir:

- faiz indirimi sınırlandırılması,

- Mülkiyeti değiştirmeden varlıkların taşınması durumunda vergilendirme,

- Kontrollü yabancı şirketlerin vergilendirilmesi,

- vergi sistemi uyumsuzluğunun kötüye kullanılmasına karşı bir kuralın getirilmesi.

Aşırı borçlanma maliyetlerinin uygunluğunun sınırlandırılması

Vergi mükellefi artık; vergi borç tabanını, aşırı borçlanma maliyetleri ile 80 milyon Çek Kronu ve EBITDA’nın % 30'u arasındaki pozitif farka karşılık gelen miktar kadar artırmakla yükümlüdür.

Gelir vergisi açısından, aşırı borçlanma maliyetleri vergiden düşülebilir borçlanma maliyetleri daha az vergilendirilebilir borçlanma geliridir. Borçlanma maliyetleri ve olması durumunda gelir, Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümlerinde ayrıntılı olarak listelenmiştir. Bu tür masraflar veya olması durumunda gelir, bir kredi aracından kaynaklanan bir borçla ilgili kur farkını da içerecektir. Kanun, söz konusu aşırı borçlanma maliyetlerinin hariç tutulduğu dönemi izleyen dönemde, belirtilen koşullar altında dışlanmış aşırı borçlanma maliyetlerinin yeniden uygulanmasına izin vermektedir.

Aşırı borçlanma maliyetlerinin düzenlenmesi, diğerlerinin yanı sıra, konsolide finansal tablolar hazırlamakla yükümlü olmayan ve Muhasebe Yasası kapsamındaki konsolide etmeyen şirketlere uygulanmaz.

Aşırı borçlanma maliyetlerinin vergiden düşülebilirliğini sınırlamaya yönelik yeni kurallar, 1 Nisan 2019 tarihinden sonra başlayan vergi dönemi için ilk kez uygulanacaktır. Standart takvim yılı vergi mükellefleri için, aşırı borçlanma maliyetleri 2020'de ilk kez test edilecektir. Daha önce girilen tüm anlaşmaların masrafları veya olabileceği gibi, bu anlaşmalara yapılan değişikliklerden aşırı borçlanma maliyetlerine dahil edilecektir.

Mülkiyeti değiştirmeden varlıkların taşınması durumunda vergi

Tadil, mülkiyeti değiştirmeden varlıkların taşınması durumunda vergilendirme kurumunu getirmektedir. Böylece vergi mükellefi, varlıkları başka bir ülkeye taşırken, vergi değerleri düşüldükten sonra taşınan varlıkların piyasa değerine eşit miktarda bir vergi borcuna maruz kalır.

Bu gelir aynı zamanda 22. Bölüm’e de eklenmiştir ve bu nedenle Çek Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan kaynaklardan elde edilen gelir olarak kabul edilmektedir.

Geçiş hükümlerine göre, vergi yalnızca 1 Ocak 2020'den sonra taşınan varlıklar için geçerli olacaktır.

Bilim ve araştırma için indirim

Gelir Vergisi Kanunu‘nda yapılan değişiklikler, vergi indirimini araştırma ve geliştirmeye uygulama kurallarını da etkileyecektir. Girişimciler artık araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce gerekli proje belgelerini hazırlamakla sorumlu olmayacak yalnızca ilgili vergi dönemi için vergi beyannamesi verme tarihine uymakla yükümlü olacaklar. Girişimciler için yeni bir zorunluluk getirilmiştir olup; bu yükümlülük, araştırma projesi üzerinde çalışmaya başlama konusunda vergi dairesine basit bir bilgi vermek ve  girişimcinin araştırma projesiyle ilgili maliyetlerini uygulayabileceği tarihi vergi indirim formunda açıkça belirtmekten ibarettir. Bugüne değin, bir araştırma projesi üzerinde işe başlama tarihini kanıtlamak vergi denetimlerinde sık karşılaşılan sorunlardan biri olmuştu.

Raporlama yükümlülüğü

Vergi mükellefi raporlama yükümlülüğü, 38. Bölüm’de ayrı bir hüküm altında düzenlenmiş ve kapsamı örneğin vergiden muaf gelirileri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.