Özel Hayat Sigortası Sözleşmesinin Feshi ve Sonradan Yeni Bir Sözleşmenin Akdedilmesinde Vergi Uygulamaları

Schaffer News

Vergi mükellefleri için 2001 yılından bu yana, özel hayat sigortası için yapılan ödemelerin  değerini vergi matrahından düşme seçeneği bulunmaktadır. Vergi mükellefi, ayrıntılı listesi Gelir Vergisi Yasası’nda öngörülen şartların yerine getirilmesi şartıyla, vergi tabanının vergilendirilemeyen kısmından düşebilir.

Bir sigorta sözleşmesinin erken feshinin söz konusu olması halinde, vergi matrahından mahsup hakkı sona erer ve daha önce yapılmış olan mahsuplar, gelir kaydedilerek vergilendirilir. Bununla birlikte, bu, sigorta yardımları veya geri alım bedellerinin ödenmeyeceği sigorta sözleşmeleri için veya geri alım bedellerinin doğrudan kanundaki şartları haiz  başka bir özel hayat sigortası sözleşmesine devredilmesi halinde bu tutar yine vergilendirmeye tabi olmaz.

Sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinin erken sona ermesi üzerine sıfır geri alım değeri belirlemesi ve vergi mükellefine sigorta şirketi tarafından herhangi bir para ödenmemesi, ancak yeni oluşturulan bir sözleşmeye de para aktarılmaması da söz konusu olabilir. Bu durumda , Gelir Vergisi Kanunu'nda uygulanan indirimlerin geri alınması için belirtilen ikinci koşul, yani vergi mükellefinin herhangi bir tutar iade alamaması nedeni ile vergi uygulanmaz.

Yukarıda açıklanan yorumlar, Maliye Genel Müdürlüğü tarafından en son koordinasyon komite toplantısında ortaya çıkmıştır. Feshi takiben yeniden bir sözleşme akdedilmesi halinde, eski sigorta şirketi sözleşmedeki genel şartlara dayanarak herhangi bir iade veya yeni sigorta şirketine transfer yapmasa dahi, sigortalının  takiben akdettiği yeni sözleşmenin içeriğinden, vergi mükellefinin tasarruf planını sürdürmeye devam etme niyetinin açık olduğunun anlaşılması halinde, kanunun aradığı şartlar yerine getirilmiş olarak kabul edilir ve ek vergi ödeme yükümlülüğü doğmaz.