Ülke Topraklarında Kurulmamış / Tescil Edilmemiş Kişiler için KDV yükümlülüğü ile ilgili Maliye Genel Müdürlüğü‘nden Yeni Bilgiler

24. 10. 2019

Maliye Genel Müdürlüğü, ülke içerisinde tescil edilmemiş  vergilendirilebilir kişilere ilişkin KDV Yasası'ndan kaynaklanan vergi yükümlülüklerine derinlemesine genel bir bakış sağlayan yeni bir bilgi yayımladı. Özellikle bu kişiler için Çek Cumhuriyeti'nde tescil olma ve KDV ödemesi için kayıt oluşturma zorunluluğu vardır. Verilen bilgide, özellikle İnternet üzerinden Çek Cumhuriyeti'ndeki alıcılara yapılan satışların, vergilendirilmesinin özel önem verilmektedir.​

Bir kişinin Ülke içerisinde kurulmamış bir kişinin vergilendirilebilir (ekonomik faaliyette bulunan bir kişi, yani bir girişimci)bir kişi olduğunun kabul edimesi için.

• Ülke topraklarında kayıtlı bir ofisi bulunmaması;

• Vegilendirileblir mal veya hizmetlerin satışının ülke topraklarında gerçekleşmesi ve;

• Ülke topraklarında bir kuruluşa sahip olmaması veya varolan kuruluşun vergilendirmeye konu olan mal veya hizmetleri sağlayan kuruluş olmaması.

Ülke içerisinde kurulmamış kişilerin zorunlu olarak vergi tescillerinin yapılması, özellikle aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:

Ülke topraklarında vergilendirilebilir tedarik sağlanması

Ülke topraklarında kurulmamış bir kişi, malların tedarikini veya ülke topraklarında vergilendirilebilir tedarik yeri olan bir hizmetin sağlanmasını veya bu malların alıcısının KDV beyanında bulunmasının zorunlu olmadığı hallerde bir KDV mükellefi olur.

 

Anılan bilgiler, yukarıda belirtilen koşulların yerine getirildiği veya karşılanmadığı ve KDV için kayıt zorunluluğunun oluştuğu veya oluşmadığı durumlara dair spesifik örnekleri içerir.

Vergilendirilebilir mal veya hizmet satışlarının ülke içerisinde gerçekleşmediği haller

Sunulan hizmet veya mallar ülke topraklarında değilse, ülke topraklarında kurulmamış bir kişi hiçbir durumda kayıt yaptırmak zorunda değildir.

 

Faydalananın vergi beyan etmek ve ödemek zorunda olduğu durumlarda Çek Cumhuriyeti'nde vergilendirilebilir tedarik yeri olan bir hizmet arzı

Yararlanan, aşağıdaki durumlarda vergi beyan etmek ve ödemekle yükümlüdür:

Çek Cumhuriyeti topraklarında tescilli bir adrese sahip olan vergilendirilebilir bir kişi (yani bir girişimci);

Çek Cumhuriyeti topraklarında tescilli bir adresi olmayıp KDV mükellefi olarak tescilli olan olarak kayıtlı Vergilendirilebilir bir kişi (yani bir girişimci).

Yukarıda belirtilen kişiler hizmetin lehtarı ise, ülke topraklarında kurulmamış olan hizmet sağlayıcısı, Çek Cumhuriyeti'nde tescil olmak zorunda değildir. Hizmetlere ilişkin aynı prensip, kurulum ve montajı da içeren mal tedariki veya sistemler veya ağlar aracılığıyla mal tedariki için de geçerlidir.

 

Faydalananın vergi beyan etmek ve ödemek zorunda olduğu durumlarda tedarik yeri Çek Cumhuriyeti olan  vergilendirilebilir olan malların temini.

Yararlanan, aşağıdaki durumlarda vergi beyan etmek ve ödemekle yükümlüdür:

Çek Cumhuriyeti’nde malların teslim tarihi itibarı ile halihazırda KDV mükellefi olması durumunda. yapan.

Diğer tüm durumlarda, ülke topraklarında vergilendirilebilir tedarik yerlerinden malların temini, örneğin, malların istisna kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ülke bölgesinde kurulmamış bir kişi tarafından başka bir Üye Devlete malların tedarik edilmesi dahi, ülke bölgesinde kurulmamış olan kişilere KDV imükellefi olma yükümlülüğü getirmektedir.

 

İletilen Mallar

Malların yönlendirilmesi terimi ile, malların vergilendirilebilir bir kişi tarafından, bu malların alanın vergiye tabi olmadığı ve bu malların tüketim vergisine tabi olmadığı bir kişiye gönderilmesi şartıyla, Avrupa Birliği sınırları içerisinde mal tedarik ettiği ve söz konusu malların ilk kez taşımaya konu olmadığı; kurulum veya birleştirme gerektiren veya snat eserleri veya koleksiyon parçaları gibi kullanılmış malların söz konusu olduğu haller kastedilmektedir. Tipik bir örnek olarak , sık kullanılan internet satışları verilebilir.

Malları iletirken, toplam fiyatın Çek Cumhuriyeti'nde KDV hariç , 1.140.000 CZK sınırını aşmaması durumunda, vergilendirilebilir gönderenin yeri malların ilk yola çıktığı yer olarak kabul edilir. Bu nedenle, gönderen kişi, bir takvim yılında bu sınırın altındaki Çek Cumhuriyeti'ndeki KDV mükellefi olmayan kişilere (ülke vatandaşlarına) mal göndermesi halinde, Çek Cumhuriyeti'nde KDVmükellefi olmak zorunda değildir. Bu limiti aştığı an ise KDV mükellefi olarak tescilini yaptırmaya zorunludur.

Yukarıdakilerden, ülke içerisinde  kurulmamış kişilerin, Çek Cumhuriyeti vatandaşlarına veya bu arzın sağlanması sırasında vergilendirilemeyen diğer bir kişiye vergilendirilebilir bir mal veya hizmetin  tedarikini sağlarken en yaygın şekilde kayıt yaptırma zorunluluğu getirdiği anlaşılmaktadır. Genel zorunluluk şartı olarak kabulş edilen önceki üst üste gelen 12 ay boyunca 1.000.000 CZK cirosunu aşma şartı, ülke topraklarında kurulmamış kişilere uygulanmaz.

 

Başka Bir Üye Devletten Mal Alımı

Ülkenin topraklarında kurulmamış bir kişinin başka bir Üye Devletten mal alması durumunda, örneğin mallarını Çek Cumhuriyeti'ndeki bir depoya taşırken, kendisini tanımlanmış bir kişi olarak tescil etmek zorundadır.

326.000 sınırı, satın alma sırasında ülke topraklarında kurulu bulunmayan kişiler için geçerli  olmayıp bu durum; ülke topraklarında kurulmamış olan kişinin, ilk satın alma tarihinde derhal belirlenen kişi olduğu anlamına gelir.

Yukarıdakilerden, eğer bu gibi taşınmış mallar daha sonra Çek Cumhuriyeti’nde KDV dışı mükelleflere teslim edilirse veya başka bir Üye Devlete teslim edilirse, ülke topraklarında kurulmamış olan kişinin, bir sonraki ülkeye KDV mükellefi olarak kayıt yaptırması zorunlu olduğu anlaşılmalıdır.

 

Birleşme

Ülkenin topraklarında kurulmamış bir kişi aynı zamanda varlığını sona erdiren bir tüzel kişinin veya bir mükellefi olan bölünmüş bir tüzel kişinin mal varlığının ve yükümlülüklerinin birleşme veya bölünmenin ticaret siciline tescil edildiği  tarih itibarı ile KDV mükellefi haline gelir.

 

Kayıt başvurusu

Ülkede tescilli adresi bulunmayan bir kişinin mükellefiyet kaydı yaptırması zorunlu hale gelirse, KDV yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 15 gün içinde KDV kayıt başvurusunda bulunmak zorundadır.

Kayıt başvurusu yalnızca elektronik olarak vergi portalı veya veri kutusu yoluyla yapılabilir.

 

Gönüllü kayıt

Ülke bölgesinde kurulmamış bir kişi gönüllü KDV kayıt başvurusu yapma seçeneğine sahiptir. Bu kişi, tescil edilmeyi talep ettiği ilgili vergi dairesinin kabul kararını takip eden gün mükellef olur.

Bülten - Güncel kalın

Doğrudan e-postanıza teslim ediyoruz

CAPTCHA
Spam karşı kontrol etmek için görüntüyü kopyalayın.
Otomatik spam'i önlemek için bir insan kullanıcı olup olmadığını belirlemek için bir test.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz

Bu web sitesi hizmet vermek ve trafik analizi yapmak için çerezleri kullanır. Çerez ayarları hakkında daha fazla bilgi için, buraya tıklayın