Diğer Ekonomik Bilgilerin Güvenilir Hale Getirilmesi

Uluslararası Denetim Standartları’na (ISA) uygun olarak diğer ekonomik bilgilerin güvenilir hale getirilmesi, aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır:

  • Finansal tabloların ISRE 2400’e uygun olarak gözden geçirilmesi
  • Denetim çalışması veya geçmiş mali bilgilerin incelemesinden de farklı olan sağlama/doğrulama çalışmaları.

Finansal tabloların gözden geçirilmesi, şirket zorunlu denetime tabi olmadığında ve genellikle finansal tablo denetimlerinden beklenen güvenilir hale getirme düzeyinin gerekli olmadığı durumlarda müşteri tarafından talep edilmektedir. Finansal tablo incelemesi genellikle daha düşük seviyede bir güvenilir hale getirme durumu sunmaktadır ve incelemenin kapsamı da bir denetime oranla daha dar olmaktadır. Bu durum, özellikle şirket zorunlu denetime tabi olmadığında ve denetim prosedürünün kapsamı ve ücreti azaltılmak istendiğinde geçerli olduğundan, ISRE 2400 hükümleri çerçevesinde finansal tabloların teftişi tavsiye edilebilmektedir.

Bazı durumlarda, denetçiden finansal tabloların incelenmesi veya geçmiş finansal bilgilerin incelenmesinden farklı olarak, bir sağlama/doğrulama raporu talep edilebilir. Bu halde, sağlamasının/doğrulamasının yapılması istenen özel durumlara ilişkin üçüncü kişiler için (örneğin bağlı şirketlerin tedarikçileri) yapılan söz konusu çalışmalar, denetmenlerimizce ISAE 3000’e uygun olarak yapılmaktadır.