Ticaret ( Şirketler) Hukuku

 • Şirketlerin kuruluşu ve tescili

 • Yabancı işletmelelerin şubelerinin kuruluşu ve tescili

 • Ticari aktiviteler için izin belgelerinin (genel ticaret ruhsatı ve diğer özel ruhsatlar) alınması hususunda kapsamlı destek sağlanması

 • Sınır ötesi ticari işlemler de dahil olmak üzere, birleşme ve devralma / şirket tür değiştirmeleri

 • İş ortaklıkları, pay sahipleri sözleşmesi

 • Rekabetin korunması

 • Hukuki ve vergisel yeniden yapılanma

 • Hukuki due diligence – işlem öncesi, işlem sonrası, satıcı yönünden, alıcı yönünden

 • Kurumsal yönetim için hukuki destek

 • Şirketin yasal organları için teşvik sisteminin oluşturulması (hisse paylaşımı planları)

 • Şirketin kendi hissedarları ile akdettiği sözleşme (fon oluşturma, kayıtlı sermayeye dışarıdan katkı sağlama, şüzerinde müşterek mülkiyet bulunan malların ticari amaçlarla kullanımı)

 • Hissedarlar arasında hisselerin devri ve rehin verilmesine ilişkin akdedilen sözleşmeler

 • Kayıtlı sermaye değişikliği

 • Şirketin yasal ve ihtiyarî organlarının üyelerinin değiştirilmesi konusunda hukuki destek (müdürler, yönetim kurulu, denetim kuruluvs.)

 • Genel Kurul toplantısı hazırlığı ve organizasyonu

 • Ticaret sicili nezdinde kapsamlı temsil (kuruluş, tescil değişiklikleri, terkin işlemleri)

 • Hukuken gerekli olan bilirkişi incelemesinin temini(özellikle ticari işletme hukuku açısından)

 • Haksız rekabete karşı korunma ve ekonomik rekabetin korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık

 • Tasfiyenin icra edilmesi de dahil olmak üzere, şirketlerin sona ermesi ile ilgili tüm hizmetlerin sağlanması

 • Yasamaya ilişkin ve yargısal gelişmelerin takip edilmesi (Müvekkilin tercihine göre aylık, yılda iki kez veya yıllık periyodlar halinde)