Zásady ochrany osobních údajů klientů a dalších osob

Verze ze dne 16.01.2023

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE:

Schaffer & Partner je skupina daňových poradců, auditorů a advokátů, jejíž součástí jsou následující společnosti, které vystupují ve vztahu k subjektům údajů jako samostatní správci:

 • Schaffer & Partner s.r.o., IČO: 256 07 707, se sídlem Vodičkova 710/31, PSČ: 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54384,
 • Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 289 36 060, se sídlem Vodičkova 710/31, PSČ: 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154241,
 • Schaffer & Partner Audit s.r.o., IČO: 256 48 641, se sídlem Vodičkova 710/31, PSČ: 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57948,
 • Schaffer & Partner Consulting spol. s r.o., IČO: 257 62 664, se sídlem Vodičkova 710/31, PSČ: 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67976

(dále jen „Schaffer & Partner“).

V současné době nemá Schaffer & Partner jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro uplatňování Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat přímo prostřednictvím našich kontaktních údajů:

 • Kontaktní adresa: Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, Česká republika
 • Telefonní číslo: +420 221 506 300
 • E-mail: info@schaffer-partner.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVANÉ:

Schaffer & Partner může ukládat a jinak zpracovávat osobní údaje klientů a dalších osob, které nám poskytují klienti, je-li to potřebné v souvislosti s využíváním právních, daňových a auditních služeb, anebo osobní údaje dalších osob, které své osobní údaje poskytli Schaffer & Partner a udělili jí souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Osobní údaje může Schaffer & Partner zpracovávat za jedním nebo více z níže uvedených účelů:

 • Poskytování právních služeb podle zákona o advokacii a daňového poradenství, výkon auditní činnosti a činností bezprostředně souvisejících svým klientům.
 • Informování klientů a dalších osob o aktualitách v oblasti práva, daní a auditu a o novinkách v skupině Schaffer & Partner a zasílání reklamních sdělení.
 • Zprostředkování kontaktů a podpora klientů v rámci mezinárodního obchodu.
 • Organizování odborných seminářů, školení a jiných odborných událostí.
 • Plnění zákonných povinností v souvislosti s identifikací klienta podle právní úpravy AML
 • Vedení účetní evidence a plnění dalších našich zákonných povinností. Zpracování mezd a zajištění plnění povinností zaměstnavatele vůči orgánům státní správy a jiným subjektům.

OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Schaffer & Partner je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

 • Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy o poskytování právních, daňových, auditních nebo jiných služeb. Za tímto účelem jste povinni poskytnout osobní údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít a poskytovat řádné plnění. Zpracování osobních údajů dalších osob je rovněž nezbytné pro řádné poskytování právních, daňových a auditních služeb.
 • Splnění právních povinností. Plnění zákonných povinnosti Schaffer & Partner, zejména plnění identifikační povinnosti klienta podle AML zákona, vedení účetnictví, vystavování faktur a jiných daňových dokladů apod.
 • Souhlas. V některých případech zpracovává Schaffer & Partner osobní údaje i na základě svobodně uděleného souhlasu. Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto informacích. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování osobních údajů na základě jiného oprávnění.
 • Oprávněné zájmy Schaffer & Partner. Osobní údaje je Schaffer & Partner oprávněn zpracovávat i pro účely svých oprávněných zájmů. Jedná se zejména o přímý marketing nebo zajištění bezpečnosti webu.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

V rámci uvedeného oprávnění může Schaffer & Partner zároveň předávat/poskytovat osobní údaje těmto subjektům:

 • Orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány, orgány finanční a celní správy apod.)
 • Dalším osobám na základě pokynů klienta
 • Poskytovatelům údržby a správcovi IT systému
 • Dalším osobám spolupracujícím se Schaffer & Partner, zejména na základě uzavřené smlouvy o trvalé spolupráci nebo mandátní smlouvy
 • Ostatním členům v rámci skupiny Schaffer & Partner, společnostem patřícím do německé skupiny Schaffer & Partner, zejména společnosti Schaffer & Partner mbB, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, se sídlem Äußere Sulzbacher Straße 118, Norimberk, PSČ: 904 91, Spolková republika Německo, zapsané v rejstříku partnerských společností vedeném Okresním soudem v Norimberku pod č. PR 285, partnerské společnosti na Slovensku, LEON Tax, k. s., IČO: 45 325 014, se sídlem Galvaniho 7/D, Bratislava, PSČ: 821 04, Slovenská republika a dále společnostem poskytujícím služby v oblasti mzdového účetnictví a další s tím související služby, konkrétně společnosti KODAP City s.r.o., IČO: 265 01 066, se sídlem Radlická 663/28, Smíchov, PSČ: 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86150, a společnosti INTERGEST CZ s.r.o., IČO: 485 37 276, se sídlem Zdíkovská 3030/61, Smíchov, PSČ: 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19202.

DOBA ULOŽENÍ:

Schaffer & Partner zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Osobní údaje budou zpracovávány zejména po dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb s klientem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).

V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů dříve odvolán. Po uplynutí této doby Schaffer & Partner uchovává osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že osobní údaje jsou dále uchovávány v případech, kdy to vyžaduje právní předpis, a to pouze po dobu stanovenou těmito právními předpisy (zejména archivační lhůty pro účetní a daňové doklady).

PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Právo odvolat souhlas. V případě, že osobní údaje jsou zpracovávané na základě uděleného souhlasu, máte právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@schaffer-partner.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na přístup. V souladu s čl. 15 Nařízení GDPR má subjekt údajů právo získat potvrzení, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávané Schaffer & Partner a získat přístup k těmto osobním údajům včetně informací o účelu zpracovávání, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, plánované době uložení osobních údajů, existenci práva požadovat výmaz nebo opravu osobních údajů, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od něj, a o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Právo na opravu a doplnění. Máte právo požádat Schaffer & Partner, aby opravil Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, anebo je doplnil, jsou-li neúplné. Opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů můžete provést i sami prostřednictvím Vašeho osobního profilu na našich stránkách, jste-li zaregistrováni.

Právo na výmaz / Právo být zapomenut. Máte právo, aby Schaffer & Partner Vaše osobní údaje vymazal, jsou-li proto dány zákonné předpoklady. Zejména v případech, kdy osobní údaje nejsou potřebné pro výše uvedené účely, nebo odvolali-li jste souhlas, nebo jste vznesli námitku proti zpracování, a zároveň Schaffer & Partner není povinen nadále zpracovávat Vaše osobní údaje pro splnění právní povinnosti anebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Schaffer & Partner.

Právo na omezení zpracování. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů Schaffer & Partner, pokud:

 1. budete popírat přesnost osobních údajů (a to po dobu ověření jejich přesnosti),
 2. bude zpracovávání protiprávní a požádáte o omezení použití osobních údajů, místo jejich výmazu,
 3. Vaše osobní údaje budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, byť Schaffer & Partner je již nebude potřebovat pro účely dalšího zpracování, nebo
 4. pokud vznesete námitku proti zpracování založeném na právním titulu pro účely našich oprávněných zájmů (zejména v souvislosti s přímým marketingem).

Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádáte-li o to Schaffer & Partner, předá Schaffer & Partner Vaše osobní údaje přímo jinému správci, anebo máte právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Schaffer & Partner, které sleduje Schaffer & Partner, zejména v souvislosti s přímým marketingem.

Právo podat stížnost. Máte právo kdykoliv podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo u dozorového úřadu jiného členského státu, v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

KDY MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ A CO TO ZNAMENÁ:

Podle čl. 21 Nařízení GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud dochází ke zpracování na základě oprávnění pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Schaffer & Partner. V případě Schaffer & Partner tak můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud byste si nepřáli, aby Vám Schaffer & Partner nadále zasílal svůj informační newsletter nebo jiná obchodní sdělení v souvislosti s přímým marketingem, můžete kdykoliv vznést proti tomuto námitku, a Schaffer & Partner již nebude Vaše osobní údaje nadále zpracovávat za tímto účelem a další obchodní sdělení Vám nebude dále zasílat. Námitku můžete vznést jejím zasláním na e-mailovou adresu info@schaffer-partner.cz anebo kliknutím na odkaz uvedený v rámci každého elektronického obchodního sdělení týkající se informace, že si nepřejete dále zasílat naše obchodní sdělení.