Aktuality

Metodika výpočtu výše náhrady nemajetkové újmy za smrt nejbližších příbuzných

Čtvrtek, 21. Březen 2019 - 11:13
Nejvyšší soud ČR v závěru roku 2018 vydal zásadní rozhodnutí týkající se způsobu stanovení náhrady za duševní útrapy v souvislosti s usmrcením nejbližších osob. Jako základní vodítko stanovil Nejvyšší soud v případě nejbližších osob, tedy manžela, rodičů a dětí, dvacetinásobek průměrné měsíční mzdy, která ve třetím čtvrtletí loňského roku činila...

Rok 2018 - první možnost změny kategorizace účetních jednotek

Úterý, 19. Březen 2019 - 16:36
Dle zákona o účetnictví (ZoÚ) je v účetním období započatém v roce 2018 poprvé možné provést změnu kategorie účetní jednotky. Nová kategorizace účetních jednotek na tzv. mikro účetní jednotky, malé účetní jednotky, střední a velké účetní jednotky byla zavedena novelizací ZoÚ v roce 2016. Pro začlenění dané účetní jednotky se posuzuje překročení...

Jak správně sjednat konkurenční doložku ve smlouvě o výkonu funkce ve světle nejnovější judikatury?

Čtvrtek, 14. Březen 2019 - 16:35
Čerstvý rozsudek Nejvyššího soudu z listopadu 2018 přinesl do praxe nový náhled na řádný proces uzavírání konkurenčních doložek. V judikovaném případu šlo o to, že bývalí členové představenstva se soudili se společností o platnost konkurenční doložky, která byla sjednána s pouze věcným vymezením a postrádala osobní a místní vymezení. Občanský...

Změna v základu daně z příjmů u zahraničních zaměstnanců

Čtvrtek, 7. Březen 2019 - 17:00
Příchod nového roku s sebou nepřinesl zatím příliš mnoho legislativních změn týkajících se daně z příjmů, ty nám přinese stále projednávaný daňový balíček 2019. Nicméně bychom Vás v tomto článku rádi seznámili s jednou důležitou změnou, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2019. Ještě v prosinci loňského roku stihl pan prezident schválit novelu,...

Sjednání místní příslušnosti soudu v obchodních podmínkách

Čtvrtek, 7. Březen 2019 - 16:59
Dle občanského soudního řádu se mohou účastníci řízení ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. Standardně je tato tzv. prorogační dohoda sjednávána přímo v textu smlouvy tak, že pro řešení...

Započtení nejisté nebo neurčité pohledávky

Čtvrtek, 7. Březen 2019 - 16:49
Nový občanský zákoník přinesl několik výrazných změn, přičemž jednou z těchto oblastí je i otázka jednostranného započtení. Občanský zákoník stanovuje, že k započtení nejsou způsobilé pohledávky nejisté nebo neurčité. Samotná důvodová zpráva však nepodávala vysvětlení, které pohledávky je nutno považovat za nejisté nebo neurčité. Částečné...

Zvýšení prahu pro vykazování hlášení Intrastat od 1. 1. 2019

Úterý, 5. Březen 2019 - 15:56
Ode dne 1.1.2019 došlo ke zvýšení prahu pro vykazování hlášení Intrastat, a to na 12 miliónu Kč pro odeslané a na 12 miliónů Kč pro přijaté zboží. Do 31.12.2018 byl výše uvedený práh 8 miliónů Kč. Dopad zvýšení prahu v praxi je následující: Pokud zpravodajská jednotka v roce 2018 dosáhla prahu pro vykazování 8 miliónů Kč, má povinnost nejméně do...

Schaffer & Partner je novým partnerem PG tour 2019

Pondělí, 4. Březen 2019 - 10:51
Se vstupem do nového roku 2019 se naše společnost Schaffer & Partner stala novým partnerem golfových turnajů PG tour 2019. Pod patronací Schaffer & Partner budou probíhat vložené soutěže Nearest ze hry (Nearest na druhou nebo Nearest na třetí) po celou sezónu. Úvodní turnaj roku se bude konat v sobotu 9. března 2019 na Slapech. Detail...

Návštěva lékaře v pracovní době a výhoda vnitřního předpisu

Středa, 27. Únor 2019 - 13:27
Je obecně rozšířeným faktem, že zaměstnanec má právo navštívit lékaře i v pracovní době. Toto právo nicméně neplatí bezvýjimečně, neboť existují předpoklady, které musí zaměstnanec splňovat. Pokud zaměstnanec tyto předpoklady splní, má v některých případech rovněž nárok, aby mu zaměstnavatel poskytl za dobu strávenou u lékaře náhradu mzdy (dále...

Navrhovaná změna nároku na odpočet DPH při registraci plátce

Pondělí, 25. Únor 2019 - 15:37
V rámci daňového balíčku 2019 se navrhuje možnost uplatnit nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 60 měsíců před datem registrace, pokud: - se toto plnění stalo součástí dlouhodobého majetku aktivovaného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem; a - je k tomuto...

Stránky