Novela advokátního tarifu

Novinky

Dne 1. července 2014 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění ustanovení o odměnách advokátů a náhradách nákladů advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif). Novela vyhlášky má za cíl omezení nákladů právního zastoupení u tzv. bagatelních pohledávek. Podstatně se snižuje odměna advokáta úspěšné strany, kterou musí hradit neúspěšný účastník řízení ve věcech, kde hodnota peněžitého plnění, o němž je rozhodnuto, nepřesahuje částku 50.000,- Kč.