Nedůvodný monitoring zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů mohou nově postihovat i inspektoráty práce

Novinky

O možnosti inspektorátu práce sankcionovat zaměstnavatele za neúměrné narušování soukromí zaměstnance bylo diskutováno již poměrně dlouho, jelikož doposud byl postih zaměstnavatele za porušování této povinnosti poměrně obtížný. Novela zákona o inspekci práce, jež nabyla účinnosti 29.7.2017, ovšem nyní postavení zaměstnanců značně ulehčuje, neboť tito se už napříště nemusí zdlouhavým způsobem obracet na soud, nýbrž postačí, když učiní podnět u místně příslušného inspektorátu práce. Před novelizací zákona o inspekci práce se mohl zaměstnanec sice rovněž obrátit na inspektorát práce, ale inspektoři mohli pouze zaměstnavatele na porušení ochrany soukromí zaměstnance upozornit, neměli však přímou pravomoc uložit za toto jednání zaměstnavateli případnou sankci. V praxi se tak většinou v případech, které to připouštěly, předával podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů, který již možností ukládat sankce disponuje. Zjednání nápravy pro přetíženost úřadu mohlo ale trvat i několik měsíců až let.

Nově tedy zaměstnavatelům hrozí ze strany inspektorátu práce v případě narušení soukromí zaměstnance na pracovišti a ve společných prostorách zaměstnavatele pokuta až do výše 1.000.000,- Kč, a pokuta až do výše 100.000,- Kč, pokud zaměstnavatel poruší svou povinnost stanovenou zákoníkem práce informovat zaměstnance o zavedení kontrolních mechanismů na pracovišti včetně uvedení rozsahu této kontroly a způsobech jejího provádění. Takovéto kontrolní mechanismy smí zaměstnavatel ovšem zavést jen tehdy, jestliže je u něj dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele.