Evropská komise navrhuje opatření pro spravedlivé zdanění digitální ekonomiky

Novinky

Dne 21. března 2018 byla Evropskou komisí navrhnuta nová pravidla, mající za cíl zajistit spravedlivý způsob zdanění aktivit evropských podniků v digitálním odvětví.

Tento krok byl podniknut z toho důvodu, že stávající daňová pravidla nezohledňují společnosti, jejichž činnost má globální dosah a virtuální podobu, a které nemají tradiční fyzické zastoupení (například kamenné obchody). Podniků, které získávají své příjmy z digitálních činností, rapidně přibývá a je proto třeba daňové předpisy přizpůsobit této situaci. Protože zatím nebyla stanovena pravidla dohodnutá na celosvětové úrovni, rozhodla se Evropská komise k řešení situace následujícími dvěma návrhy s dopadem pro členské státy EU. 

První z návrhů zavádí koncept digitální (virtuální) stále provozovny, který by měl členským státům umožnit zdaňovat všechny zisky vytvořené na jejich území, i když společnost není v tomto státě fyzicky přítomná. U digitální platformy se bude mít za to, že má stálou virtuální provozovnu, pokud bude splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

- roční příjmy v členském státě přesahují 7 milionů eur;

- má v členském státě za daňové období více než 100 000 uživatelů;

- za daňové období uzavřela s uživateli z řad podniků více než 3 000 obchodních smluv na poskytování digitálních služeb.

Výše zmíněná pravidla budou účinná pouze pro poplatníky z EU a nikoliv pro poplatníky ze třetích zemí - v jejich případě bude záležet na tom, zda koncept digitální stálé provozovny bude obsahovat příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění. Ve směrnici proto nechybí doporučení členským státům, aby v tomto směru upravily své mezinárodní daňové smlouvy.

Druhý návrh zavádí prozatímní 3% daň, jež by se vztahovala na některé digitální aktivity. Tento systém se použije pouze jako dočasné řešení do té doby, než bude zavedena komplexní reforma.

Daň bude uplatňována na příjmy z následujících aktivit:

- z prodeje reklamního prostoru na internetu;

- z digitálních zprostředkovatelských aktivit, které uživatelům umožňují komunikovat s jinými uživateli a které mezi nimi mohou usnadnit prodej zboží a služeb;

- z prodeje dat získaných z informací od uživatelů.

Příjmy z daní by vybíraly ty členské státy, kde se uživatelé nacházejí. Aby menší začínající a rychle se rozvíjející podniky nebyly tímto opatřením zatíženy, daň se bude vztahovat pouze na společnosti

s celkovým minimálním ročním celosvětovým příjmem ve výši 750 milionů eur a příjmy v EU ve výši 50 milionů eur.

Řešení této situace hledá i OECD, které připravuje průběžnou zprávu, již představí v průběhu jara tohoto roku. Konečná zpráva je pak plánována až na rok 2020.