Pokud řídí vaši zaměstnanci motorové vozidlo v rámci pracovního poměru, víte, jaký lékař má provádět lékařské prohlídky?

Novinky

Každý zaměstnavatel by měl lékařským prohlídkám věnovat maximální pozornost. Je jistě známou skutečností, že vstupní lékařské prohlídky by měli mít všichni zaměstnanci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu. Pokud jde o dohody konané mimo pracovní poměr, tato povinnost se týká pouze osob vykonávající tzv. rizikové práce. Zaměstnavatel je pak povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku ještě před uzavřením pracovní smlouvy.

Vstupní lékařskou prohlídku provádí nejčastěji dva typy lékařů, a to lékař jako:

1. poskytovatel pracovnělékařských služeb v souladu s uzavřenou smlouvou se zaměstnavatelem, tj. lékař zaměstnavatele

2. registrující poskytovatel (nejčastěji praktický lékař zaměstnance), tj. lékař zaměstnance (dále jen „registrující lékař“).

Tímto příspěvkem bychom rádi objasnili otázku, který lékař provádí lékařské prohlídky zaměstnanců řídích motorová vozidla.

Kdy tedy může zaměstnavatel odeslat zaměstnance k registrujícímu lékaři zaměstnance?

Obecně platí, že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance k jeho registrujícímu lékaři za současného splnění dvou podmínek:

  1. jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví, a není pro ně stanovena zdravotní způsobilost zvláštním právním předpisem a
  2. není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou právními předpisy stanoveny specifické podmínky zdravotní způsobilosti.

U zaměstnanců řídící motorová vozidla je nutné posoudit, zda řízení motorového vozidla je či není rizikem ohrožení zdraví. Toto posuzování se uplatní zejména u kategorie zaměstnanců, u kterých není řízení jejich pracovní náplní vyplývající jim z pracovní smlouvy. Jedná se o tzv. řidiče-referenty, kteří v pracovní době využívají vozidlo k přepravě osob, zboží a jiného nákladu, přičemž řízení vozidla není jejich hlavní pracovní náplní. Zaměstnanci, kteří mají jako druh práce uveden “řidič“ se v tomto příspěvku nezabýváme, neboť tito podléhají režimu zvláštních právních předpisů a o prohlídce u registrujícího lékaře tak uvažovat ani nelze.

Vzhledem k požadavkům vyplývajícím z vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, budou řidiči-referenti,

  • u nichž je řízení vozidla „obvyklou součástí výkonu práce“ (denně či pravidelně řídící jako např. obchodní zástupci, manažeři, farmaceutičtí zástupci, stavbyvedoucí apod.) nebo
  • kteří přepravují do místa výkonu práce další osoby,

muset absolvovat lékařskou prohlídku u závodního lékaře, se kterým je zaměstnavatel povinen mít uzavřenu smlouvu. Tímto je v praxi narušena možnost zaměstnavatelů zajišťovat lékařské prohlídky u těchto zaměstnanců u registrujících lékařů zaměstnanců, i když tito jinak vykonávají práce zařazené do kategorie první.

V konečném důsledku tak právní předpisy rozšiřují povinnosti zaměstnavatelů o to, aby kvalifikovaně posoudili, zda lze řízení vozidla podřadit pod kategorii obvyklé součásti výkonu práce či nikoliv.

Závěrem je třeba upozornit, že nezajištěním lékařské prohlídky zaměstnanců v souladu s právními předpisy dopadá na zaměstnavatele riziko pokuty až do výše 2.000.000 Kč, a rovněž u osob ucházejících se o zaměstnání riziko neplatnosti celého právního vztahu.