Rok 2018 - první možnost změny kategorizace účetních jednotek

Novinky

Dle zákona o účetnictví (ZoÚ) je v účetním období započatém v roce 2018 poprvé možné provést změnu kategorie účetní jednotky. Nová kategorizace účetních jednotek na tzv. mikro účetní jednotky, malé účetní jednotky, střední a velké účetní jednotky byla zavedena novelizací ZoÚ v roce 2016. Pro začlenění dané účetní jednotky se posuzuje překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií (hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců) k rozvahovém dni. Zatřídění do příslušné kategorie ovlivňuje u účetní jednotky některé její povinnosti, jako např. povinnost auditu nebo sestavování přehledu o peněžních tocích.

ZoÚ stanoví, že ke změně kategorizace účetní jednotky může dojít, pokud ve dvou po sobě následujících řádných účetních závěrkách překročí nebo přestane překračovat dvě ze tří stanovených kritérií. Zákon tedy předpokládá, že ke změně kategorie účetní jednotky může dojít po provedení testu dvou řádných účetních závěrek za předcházející účetní období. Účetní období 2018 je tak prvním obdobím, kdy mohlo dojít, resp. může dojít ke změně kategorie účetní jednotky.