Novela zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí

Novinky

Na základě schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR se mění s platností od 1.1.2020 podmínky v oblasti osvobození daně z nemovitých věcí.  

Změna se týká především § 4 odst. 1 písmene K)

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází

  1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně (zde nedochází k žádným změnám)
  2. krajinný prvek skupiny dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství
  3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Změny v evidenci ekologicky významných prvků provádí Státní zemědělský intervenční fond. Bližší informace naleznete na adrese: https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku.

Pro možnost ověření skutečnosti, zda je krajinný prvek zaevidovaný jako ekologicky významný slouží adresa http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/.