Týká se Vás možná novela zákona o evidenci skutečných majitelů?

31. 5. 2022
Týká se Vás možná novela zákona o evidenci skutečných majitelů?

Zákon o evidenci skutečných majitelů čeká s největší pravděpodobností nejpozději na podzim letošního roku novelizace, účinnost novely je předběžně plánována k 1.říjnu 2022. Důvodem je, že Evropská komise zahájila proti České republice řízení pro nesprávné provedení Směrnice AML.

Evropská komise České republice vytýká využívání pojmů „osoba s koncovým vlivem“ a „koncový příjemce“ a dále žádá omezení výjimek pro subjekty, o nichž platí, že nemají skutečného majitele, pouze na veřejnoprávní právnické osoby.

Česká republika reagovala vládní novelou, která ve stávajícím znění navrhuje následující kritéria určení skutečného majitele:

„Skutečným majitelem korporace je každá fyzická osoba, která vlastní nebo kontroluje korporaci tím, že:

 1. má přímý podíl nebo akcii nebo hlasovací práva, včetně akcie na doručitele, větší než 25 %,
 2. má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku (dále jen „vlastnický podíl“) větší než 25 %,
 3. může ovládat korporaci nebo korporace, které mají v dané korporaci samostatně nebo dohromady podíl nebo akcii, včetně akcie na doručitele, větší než 25 %, nebo
 4. může kontrolovat korporaci jinými prostředky; kontrolou jsou mimo jiné kritéria stanovená v čl. 22 odst. 1 až 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU.“

Ze stávajícího znění návrhu je tak patrné, že vláda navrhuje ponechat kritérium podílu na zisku.

Další navrhovaná změna se týká omezení výjimek pro subjekty, o nichž platí, že nemají skutečného majitele. Výjimka se bude nadále týkat státu, územních samosprávných celků, dobrovolného svazku obcí, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. Dále novela navrhuje, že skutečného majitele nemají české právnické osoby založené nebo zřízené za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu pokud:

 1. jsou založeny Českou republikou, krajem nebo obcí nebo zřízeny zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
 2. jsou financovány Českou republikou, krajem nebo obcí a
 3. ve kterých Česká republika, kraj nebo obec může uplatňovat svůj rozhodující vliv; v případě obchodních korporací a družstev se vyžaduje 100% účast.

Navrhovaná novela dále stanoví, že skutečného majitele nemají:

 1. školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
 2. veřejná výzkumná instituce,
 3. právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
 4. státní podnik a národní podnik,
 5. evropské seskupení pro územní spolupráci,
 6. právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec a
 7. obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Jak je zřejmé, do výjimky budou dle navrhovaného znění spadat pouze veřejnoprávní právnické osoby. Údaje o skutečném majiteli tak budou muset nově evidovat i politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek a honební společenstva.

U obchodních korporací, zejména u těch s komplikovanou vlastnickou a řídicí strukturou, bude nutné (opětovně) přezkoumat, zda zápis v evidenci skutečných majitelů odpovídá účinné právní úpravě. Tam, kde dochází k zápisů údajů do evidence skutečných majitelů prostřednictvím tzv. automatického průpisu by měla být provedena minimálně kontrola, zda je zápis v souladu s novelizovaným zněním zákona.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up