Úřední ověření elektronického podpisu od 1.7.2022 (e-legalizace)

8. 7. 2022
Úřední ověření elektronického podpisu od 1.7.2022 (e-legalizace)

Naše právní předpisy často stanoví pro určitá právní jednání požadavek úředně ověřeného podpisu jednající osoby. Bez ověřeného podpisu není možné například převést podíl ve společnosti s ručením omezeným či se rozvést prostřednictvím tzv. konsenzuálního rozvodu. Ověřování pravosti podpisů lze provést u notáře, nebo u jiného oprávněného orgánu například na pobočce České pošty (CzechPOINT). Dané ověření však předpokládá dokument s ověřovaným podpisem v listinné podobě.

Ověřování pravosti podpisu neboli legalizaci mohou provádět pouze vymezené osoby a orgány. Konkrétně: notáři dle notářského řádu; obecní, krajské, újezdní úřady a držitel poštovní licence dle zákona o ověřování; hospodářská komora ČR, a velitel lodě dle zákona o námořní plavbě v případě naléhavého zájmu osoby na lodi. Alternativou je prohlášení advokáta o pravosti podpisu dle zákona
o advokacii. Daná legalizace se provádí za pomoci ověřovací doložky, která se přímo vyznačí na listině, nebo je vyhotovena samostatně, a následně pevně spojena s listinou, na níž se ověřovaný podpis nachází.

Do 30. června 2022 nemělo úřední ověření podpisu žádnou elektronickou podobu. Náš právní řád rozlišuje čtyři druhy elektronických podpisů, avšak ani jednomu z nich nebyly přiznány účinky úředně ověřeného podpisu. Formy elektronického podpisu představují pouze ekvivalent vlastnoručního podpisu spojeného s fikcí písemně podepsaného úkonu. Jedinou možností pro získání elektronického dokumentu s právními účinky písemnosti s úředně ověřeným podpisem byla tzv. autorizovaná konverze dokumentů podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Zákonodárce na absenci elektronického úředně ověřeného podpisu reagoval zvláštní úpravou. V některých právních předpisech nalezneme pro právní jednání požadavek na právní úkon v odlišné formě, podle toho, zdali je jednáno v listinné nebo elektronické podobě. V listinné podobě je vyžadován úředně ověřený podpis, v elektronické podobě pouze příslušný elektronický podpis či doručení
do datové schránky s fikcí vlastnoručního podpisu. Možnost el. podpisu však musí stanovit příslušný zvláštní zákon, nezmiňuje-li se o dané možnosti, nelze obecně jako alternativu uznávaný/kvalifikovaný elektronický podpis využít ani se odkázat na fikci podpisu při doručení do datové schránky.

Nově, od 1. července 2022, nabývá účinnosti ustanovení § 6 zákona o právu na digitální služby, které umožňuje úřední ověření podpisu také na písemnosti v digitální podobě. V dané souvislosti dochází k novelizaci notářského řádu, zákona o ověřování, zákona o advokacii, a dalších právních předpisů. Příslušné zákony používají termín ověřování pravosti elektronického podpisu, vládní a ministerské dokumenty používají označení „e-legalizace“. Svojí elektronickou variantu má nově také prohlášení advokáta o pravosti podpisu.

Nyní jsou nám k dispozici tři elektronické alternativy k úředně ověřenému podpisu:

  • Ověření osobou oprávněnou k legalizaci,
  • Ověření záznamem informačního systému veřejné správy,
  • Ověření uznávaného elektronického podpisu.

Ověření osobou oprávněnou k legalizaci:

První způsob je obdobný jako při ověřování pravosti vlastnoručního podpisu na listině. K legalizaci jsou oprávněni primárně notáři, a orgány a subjekty dle zákona o ověřování. Z orgánů veřejné správy mohou legalizaci provádět pouze ty, které jsou kontaktním místem Czech POINTU.

Ověření záznamem informačního systému veřejné správy:

Tento způsob spojuje elektronickou legalizaci s elektronickou identifikací. Elektronická identifikace nahrazuje fyzické ověřování totožnosti. K ověření podpisu by mělo dojít automaticky na dálku.

Ověření uznávaného elektronického podpisu:

V posledním případě zákon stanoví, že se na dokument podepsaný uznávaným elektronickým podpisem hledí jako na úředně ověřený dokument.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up