Auditorské služby

Zajistíme provedení povinného i dobrovolného auditu korporace podle auditorských standardů.

Při provádění těchto auditů přistupujeme s plnou odpovědností ke specifikům podnikání našich klientů. Dáváme velký důraz na provedení řádného předběžného auditu, který nám en umožní podnikání klienta detailně prověřit a dává nám dostatečný prostor k tomu, aby potenciální problémy klienta byly řešeny včas.

Po jednotlivých etapách auditu vydáváme průběžná doporučení, která vždy diskutujeme s pracovníky klienta osobně.

Auditorské zprávy a doporučení vydáváme po dohodě s klientem nejen v jazyce českém, ale také v německém či anglickém. Asistujeme při sestavování českých účetních závěrek v těchto jazycích. Výsledkem našich prací jsou auditorská doporučení a auditorské zprávy dle auditorských standardů.