Judikáty

Řidič nemá povinnost zajistit připoutání spolujezdce bezpečnostním pásem, rozhodl Ústavní soud

Pátek, 11. Květen 2018 - 11:58
Ústavní soud se v nálezu sp. zn. II. ÚS 492/17, ze dne 17.04.2018 zabýval otázkou, zda řidič motorového vozidla má právní povinnost zajistit, aby dospělí spolujezdci použili bezpečností pás. Již na počátku je tedy nutné zdůraznit, že posuzovaná otázka se týká pouze dospělých spolujezdců. Zákon totiž řidiči přímo ukládá povinnost zajistit...

Co znamená konec Visapointu pro imigrační řízení?

Středa, 22. Listopad 2017 - 14:50
Až do října tohoto roku provozovalo Ministerstvo zahraničních věcí systém Visapoint, který sloužil k tomu, aby si cizinec mohl elektronicky sjednat termín podání žádosti o pobytové povolení u příslušného zastupitelského úřadu ČR. Systém byl velmi intenzivně kritizován, neboť v některých zemích byl natolik zahlcen, že se do něj prakticky nedalo...

Průlomové rozhodnutí Ústavního soudu: pojišťovny musí hradit i rozdíl ceny automobilu před a po nehodě

Úterý, 1. Srpen 2017 - 11:04
Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16 ze dne 27. dubna 2017 Ústavní soud ve svém nálezu definoval, co vše se rozumí pod pojmem „skutečná škoda“ a na co mají poškození nárok. Poškozená se dožadovala náhrady za škodu způsobenou na jejím automobilu při dopravní nehodě. Jelikož způsobená škoda byla kryta pojištěním řidiče, který nehodu...

Zákaz jednostranného určení rozhodce platí i mezi podnikateli

Pátek, 16. Červen 2017 - 16:40
Nejvyšší soud v nedávném judikátu (23 Cdo 1098/2016) řešil velmi praktickou otázku, kde končí volnost smluvních stran při sjednávání rozhodčí doložky. Dle zákona existují tyto varianty, jak může být rozhodčí doložka sjednána: uvedení konkrétních osob rozhodců, tím, že se ve smlouvě dohodne pravidlo, jakým mají být počet a osoby rozhodců určeny...

Právo předchozího uživatele a místní dosah

Pátek, 9. Červen 2017 - 14:20
Často se stává, že podnikatelé pro své zboží používají označení, které není formálně registrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví. Důvodem může být například snaha ušetřit za registrační poplatky, administrativní náklady či náklady za právní služby, byť nejde o výrazné částky. I když takové označení není zapsáno, stále požívá určité míry právní...

Výpověď z pracovního poměru z důvodu odvolání vedoucího zaměstnance

Pátek, 17. Únor 2017 - 10:00
...dle ustanovení § 73a ost. 2 zákoníku práce Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 2376/2015 ze dne 5.5.2016 Nevyšší soud se ve svém rozhodnutím zabýval tím, zda může dát zaměstnavatel zaměstnanci, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa, výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce,...

Opatrovník i pro společnost s ručením omezeným

Pondělí, 19. Prosinec 2016 - 10:27
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn.: 29 Cdo 3899/2015 ze dne 20.4.2016 Nejvyšší soud se ve výše uvedeném případě zabýval možností, zda je možné společnosti s ručením omezeným jmenovat opatrovníka podle ustanovení § 165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v případě, že společnost nemá žádného jednatele...

Formální přísnost směnky

Pondělí, 21. Listopad 2016 - 12:25
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 4535/2014 ze dne 24.2.2016 Nevyšší soud se ve svém rozhodnutím zabýval formálními náležitostmi směnky, které musí obsahovat, aby za směnku mohla být vůbec považována. V souladu s ustanovením § 75 směnečného zákona vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního...

Přípustnost retroaktivity v exekučním řízení

Pondělí, 31. Říjen 2016 - 9:41
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 20 Cdo 4368/2015 ze dne 1.4.2016 V posuzované věci se Nejvyšší soud zabýval tím, zda lze v exekučním řízení zahájeném v době od 1.1.2013 do 31.12.2013 vymáhat pohledávku povinného, která vznikla před uzavřením manželství povinného a jeho manželky podle ustanovení § 42 odst. 1 exekučního řádu ve...

Lidé žijící v registrovaném partnerství budou moci osvojit dítě

Pátek, 12. Srpen 2016 - 14:47
Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14.6.2016 Plenární nález Ústavního soudu České republiky se zabýval návrhem Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Výše zmíněné ustanovení zákona uvádělo, že trvající partnerství brání...

Stránky