Judikáty

Co znamená konec Visapointu pro imigrační řízení?

Středa, 22. Listopad 2017 - 14:50
Až do října tohoto roku provozovalo Ministerstvo zahraničních věcí systém Visapoint, který sloužil k tomu, aby si cizinec mohl elektronicky sjednat termín podání žádosti o pobytové povolení u příslušného zastupitelského úřadu ČR. Systém byl velmi intenzivně kritizován, neboť v některých zemích byl natolik zahlcen, že se do něj prakticky nedalo...

Průlomové rozhodnutí Ústavního soudu: pojišťovny musí hradit i rozdíl ceny automobilu před a po nehodě

Úterý, 1. Srpen 2017 - 11:04
Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16 ze dne 27. dubna 2017 Ústavní soud ve svém nálezu definoval, co vše se rozumí pod pojmem „skutečná škoda“ a na co mají poškození nárok. Poškozená se dožadovala náhrady za škodu způsobenou na jejím automobilu při dopravní nehodě. Jelikož způsobená škoda byla kryta pojištěním řidiče, který nehodu...

Zákaz jednostranného určení rozhodce platí i mezi podnikateli

Pátek, 16. Červen 2017 - 16:40
Nejvyšší soud v nedávném judikátu (23 Cdo 1098/2016) řešil velmi praktickou otázku, kde končí volnost smluvních stran při sjednávání rozhodčí doložky. Dle zákona existují tyto varianty, jak může být rozhodčí doložka sjednána: uvedení konkrétních osob rozhodců, tím, že se ve smlouvě dohodne pravidlo, jakým mají být počet a osoby rozhodců určeny...

Právo předchozího uživatele a místní dosah

Pátek, 9. Červen 2017 - 14:20
Často se stává, že podnikatelé pro své zboží používají označení, které není formálně registrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví. Důvodem může být například snaha ušetřit za registrační poplatky, administrativní náklady či náklady za právní služby, byť nejde o výrazné částky. I když takové označení není zapsáno, stále požívá určité míry právní...

Výpověď z pracovního poměru z důvodu odvolání vedoucího zaměstnance

Pátek, 17. Únor 2017 - 10:00
...dle ustanovení § 73a ost. 2 zákoníku práce Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 2376/2015 ze dne 5.5.2016 Nevyšší soud se ve svém rozhodnutím zabýval tím, zda může dát zaměstnavatel zaměstnanci, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa, výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce,...

Opatrovník i pro společnost s ručením omezeným

Pondělí, 19. Prosinec 2016 - 10:27
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn.: 29 Cdo 3899/2015 ze dne 20.4.2016 Nejvyšší soud se ve výše uvedeném případě zabýval možností, zda je možné společnosti s ručením omezeným jmenovat opatrovníka podle ustanovení § 165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v případě, že společnost nemá žádného jednatele...

Formální přísnost směnky

Pondělí, 21. Listopad 2016 - 12:25
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 4535/2014 ze dne 24.2.2016 Nevyšší soud se ve svém rozhodnutím zabýval formálními náležitostmi směnky, které musí obsahovat, aby za směnku mohla být vůbec považována. V souladu s ustanovením § 75 směnečného zákona vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního...

Přípustnost retroaktivity v exekučním řízení

Pondělí, 31. Říjen 2016 - 9:41
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 20 Cdo 4368/2015 ze dne 1.4.2016 V posuzované věci se Nejvyšší soud zabýval tím, zda lze v exekučním řízení zahájeném v době od 1.1.2013 do 31.12.2013 vymáhat pohledávku povinného, která vznikla před uzavřením manželství povinného a jeho manželky podle ustanovení § 42 odst. 1 exekučního řádu ve...

Lidé žijící v registrovaném partnerství budou moci osvojit dítě

Pátek, 12. Srpen 2016 - 14:47
Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14.6.2016 Plenární nález Ústavního soudu České republiky se zabýval návrhem Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Výše zmíněné ustanovení zákona uvádělo, že trvající partnerství brání...

Výpověď za porušení léčebného režimu

Úterý, 2. Srpen 2016 - 14:20
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č. j. 21 Cdo 5126/2014 ze dne 15.10.2015 Ve výše uvedeném rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval tím, za splnění jakých podmínek smí zaměstnavatel přistoupit k rozvázání pracovního poměrů výpovědí dle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce, tj. z důvodu zvlášť hrubého porušení povinnosti zaměstnance v době...

Stránky