Využíváte online reklamu prostřednictvím zasílání obchodních sdělení? Pozor na vysoké pokuty v případě porušení zákona!

Novinky

Při marketingových e-mailových sděleních je nutné pamatovat na poměrně přísné podmínky šíření takových obchodních sdělení. Úřad pro ochranu osobních údajů v České republice totiž nedávno uložil rekordně vysoké pokuty za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. V prvním případě pokuta činila 1,5 miliónů Kč, když zasílatel nedoložil souhlas adresátů takového sdělení ani to, že jedná o jeho zákazníky.V dalším případě byla uložena pokuta dokonce ve výši 1,9 miliónů Kč, a to s přihlédnutím k intenzitě obtěžování (někteří z adresátů obdrželi několik desítek obchodních sdělení, někdy dokonce několik sdělení denně). Úřad tedy dal jasně najevo, že se podrobně zabývá intenzitou obtěžování a také důsledně kontroluje, zda se „provinilci" napravili. Problém totiž spočívá již v širokém výkladu toho, co se rozumí obchodním sdělením. Obchodním sdělení je například také pouhý odkaz vybízející k návštěvě internetové stránky, přání k svátkům atp. Riziko případné kontroly navíc zvyšuje fakt, že podnětem pro její zahájení mohou být stížnosti, jejichž podání je v České republice v podstatě anonymní. Každý podnikatelský subjekt by tedy měl věnovat značnou pozornost tomu, aby jeho marketingové aktivity byly v souladu s právem a vyhnul se tak případným sankcím.