Metodický pokyn k posečkání

Novinky

Od 9. dubna 2015 nabyl účinnosti Metodický pokyn k posečkání, jehož cílem je především sjednotit rozhodovací praxi finančních úřadů o posečkání úhrady daně, případně její rozložení na splátky. Tento pokyn navazuje na dva instituty z předchozí právní úpravy obsažené v Zákoně o správě daní a poplatků, a to na posečkání a na prominutí daňového nedoplatku, které dále rozvíjí.

Nutnou podmínkou, kterou je třeba na samotném počátku splnit, je úhrada správního poplatku. Následně v procesu rozhodování sleduje správce daně základní cíl, kterým je zabezpečení úhrady daně. V případě ohrožení inkasovatelnosti bude proto třeba přistoupit k relevantnímu zajištění daně, které bude hodnotou odpovídat částce posečkávané daně. Úkolem správce daně je posoudit, zda existují a jsou prokázány důvody, pro které je možné úhradu daně posečkat. Některé druhy daní jsou však z tohoto institutu vyloučeny úplně, jedná se například o zálohu na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a na daň z příjmu vybíranou srážkou. Posečkat daň však nejde na dobu delší, než je šestiletá lhůta pro její placení. Metodický pokyn k posečkání je v plném znění možno nalézt zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2015-Metodicky-pokyn-k-poseckani.pdf