Daňové novinky 2016

23. 2. 2016

V roce 2016 nás v porovnání s předchozími lety nepřekvapí výrazné daňové změny, pomineme-li novinky týkající se kontrolního hlášení u DPH nebo často zmiňovanou, avšak zatím neschválenou, elektronickou evidenci tržeb.

Daň z příjmů

Zvýšení minimální mzdy

S účinností od 1. 1. 2016 se zvýšila minimální měsíční mzda na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda na 58,70 Kč pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Minimální měsíční mzda pro zdravotně postižené je nyní 9 300 Kč a minimální hodinová mzda 55,10 Kč pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Díky zvýšení minimální mzdy došlo ke zvýšení:

· dolní hranice příjmů na 59 400 Kč (tj. šestinásobek minimální mzdy) pro vznik nároku na daňový bonus

· měsíční hranice na 4 950 Kč (tj. polovina minimální mzdy) pro vznik nároku na měsíční bonus

· možnosti uplatnění slevy na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku do výše 9 900 Kč ročně za každé dítě

· úhrnné částky osvobozených důchodů nebo penzí na 356 400 Kč (tj. třicetišetinásobek minimální mzdy)

· limitu pro výpočet solidárního zvýšení daně na 1 296 288 Kč ročně, při měsíčním výpočtu zálohy na daň se limit zvýšil na 108 024 Kč

Povinnost hlásit osvobozené příjmy přesahující 5 milionů Kč

S účinností od 1. 1. 2015 vstoupilo v platnost ustanovení, které nařizuje fyzickým osobám povinnost oznamovat finančním úřadům i příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny, pokud za zdaňovací období přesáhly 5 milionů korun. Jedná se typicky o velké dědictví a dary, prodej uměleckých sbírek nebo cenných papírů (po třech letech) apod. Povinnost oznamovat příjmy se nevztahuje na transakce, které si správce daně může ověřit v databázích, do kterých má přístup (např. v katastru nemovitostí). Hlášení se tedy podává poprvé za výše uvedené příjmy dosažené v roce 2015. Tuto povinnost je nutné splnit do konce lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Odpis zřizovacích výdajů

S účinností od 1. 1. 2016 zákon o daních z příjmů nedefinuje zřizovací výdaje jako nehmotný majetek, proto jej nelze odpisovat. Odpisování zřizovacích výdajů zaevidovaných do konce roku 2015 se dokončí podle stávajících předpisů.

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013

Jedná se o první daňově uznatelnou rezervu, která se tvoří nezávisle na účetnictví a je možné tuto rezervu uplatnit již za zdaňovací období započaté v roce 2015.

Osvobození od daně

Novela zákona s účinností od 1. 1. 2016 rozšiřuje osvobozené příjmy o:

· penze vyplacené z doplňkového penzijního spoření

· plnění z důchodového pojištění, pokud činí nejméně 10 let

· vyplacené prostředky účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového spoření tzv. II. pilíře

Novela zákona s účinností od 1. 1. 2017

· zvyšuje osvobozený příjem zaměstnance z titulu pojistného hrazeného zaměstnavatelem z 30 000 Kč na 50 000 Kč

· zvyšuje nezdanitelnou část základu daně za soukromé životní pojištění, penzijní pojištění a penzijní pojištění se státním příspěvkem z 12 000 Kč na 24 000 Kč

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Daňová sleva na dítě od roku 2016 se s největší pravděpodobností bude zvyšovat, a to následovně:

1. dítě v rodině - 13 404 Kč / rok

2. dítě v rodině - 17 004 Kč / rok

3. a každé další dítě v rodině - 20 604 Kč / rok

Novela zákona zvyšující slevu na vyživované děti ještě není schválena, ale její schválení a následné vyhlášení příslušné novely zákona o daních z příjmů lze očekávat již v únoru 2016.

Daň z přidané hodnoty

Jednou z hlavních novinek, která se týká zejména plátců, kteří dosud podávali přiznání k DPH v „papírové" podobě, je nová povinnost podávat daňová přiznání výhradně elektronicky. Všichni plátci tak musí podat elektronicky (např. odeslat „nepotvrzeně" z daňového portálu a následně do 5 dnů potvrdit tzv. e-tiskopisem) již daňové přiznání za prosinec 2015 resp. za 4. čtvrtletí roku 2015.

V důsledku zavedení kontrolního hlášení k DPH se ruší:

· evidence pro zvláštní režim pro investiční zlato

· evidence pro přenesení daňové povinnosti

Podrobnější informace o kontrolním hlášení se dozvíte zde.

Dodání nemovité věci

S účinností od 1. 1. 2016 je zavedena definice pojmu stavení pozemek, což má určitý vliv na posuzování osvobození při dodání nemovitých věcí. Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a současně není stavebním pozemkem. Od 1. 1. 2016 je dodání vybrané nemovité věci osvobozeno po uplynutí 5 let od prvního kolaudačního souhlasu nebo od podstatné změny nemovité věci.

Plátce musí po 1. 1. 2016 použít režim přenesení daňové povinnosti, pokud se rozhone, že dodání nemovité věci plátci, u které již uplynula 5 letá lhůta pro osvobození, podrobí zdanění.

Daň z nemovitých věcí

Novela účinná od 1. 1. 2016 upřesňuje některé technické záležitosti a odpovídá na dřívější nejasnosti v pojmech, jedná se zejména o:

· Upřesnění, které pozemky jsou předmětem daně z pozemků a které nikoli, např. spoluvlastnický podíl na pozemku, který je součástí jednotky v budově bytového domu, není předmětem daně z pozemků, ale za použití koeficientu je součástí daně ze staveb a jednotek.

· Nově je předmětem daně ze staveb a jednotek i část budovy nebo součást jednotky, je-li dokončena nebo užívána. Jde o takovou část budovy nebo jednotky, která je schopna samostatného užívání a splňuje všechny požadavky stanovené stavebním povolením.

· Dále se zpřesňuje vymezení pravidel zdanění stavebních pozemků, zpevněné plochy a zavádí se nová definice nemovitostí využívaných k podnikání.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Novela zákona zatím není schválená, ale plánovaná účinnost novely je od 1. 4. 2016. Zásadní změnou bude zrušení volby, zda poplatníkem daně bude prodávající nebo kupující, nově jím bude pouze nabyvatel nemovitosti, tedy kupující. Současně dochází k zániku institutu ručitele za řádnou úhradu daně.

Krom výše uvedených změn se dále navrhuje zjednodušení určení základu daně v případě směny, rozšíření předmětu daně o případy smluvního prodloužení práva stavby, vyjasnění úpravy týkající se inženýrských sítí, osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek se nově bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, nikoliv na stavby a jednotky rozestavěné.

Závěrem bychom vás rádi upozornili na změny sazeb základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad při tuzemské pracovní cestě, stejně tak o změně výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016. Více informací o sazbách naleznete na následujících odkazech: tuzemské stravné; zahraniční stravné.

Bc. Pavla Tomášková, DiS.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up