Náležitosti podpisu plné moci v datové schránce

Novinky

Podle aktuálního rozhodnutí sp. zn. 2 As 255/2015 platí, že v případě, že správní orgán má pochybnosti existenci zmocnění, musí plná moc u podání zaslaného datovou schránkou být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, anebo musí jít o výstup autorizované konverze. V ostatních případech postačuje předložení kopie anebo zaslání scan zmocnění mailem.
V dané věci zcela pasivní účastník řízení dostal pořádkovou pokutu za nedostavení se k podání vysvětlení. Jediný "úkon", který byl v řízení do té doby učiněn, bylo odvolání podané datovou schránkou účastníka, avšak podepsané jednatelem obchodní firmy. V datové zprávě byla zároveň přiložena plná moc bez zaručeného elektronického podpisu či ověřovací doložky autorizované konverze dokumentů.

V následném řízení se účastník dovolával judikatury Nejvyššího správního soudu, podle níž několikrát postačovalo předložení plné moci v prosté kopii. Nejvyšší správní soud musel tedy vysvětlit, že scan plné moci zaslaný e-mailem je postaven na roveň kopii plné moci k prokázání zmocnění jenom v případě, že je splněna podmínka, že z plné moci i z navazujících podání zmocněnce je patrné, že byl s věcí obeznámen, v plné moci uvedl také osobní údaje stěžovatele (datum narození, bydliště), správnou spisovou značku i číslo jednací předvolání i údaje o místě a čase konání ústního jednání.