Stanovisko Ministerstva financí k určení kategorie účetní jednotky nástupnické organizace u přeměn

Novinky

Ministerstvo financí poskytlo Komoře auditorů České republiky stanovisko týkající se kategorizace účetní jednotky při přeměně. Jedná se např. o případy fúzí mikro účetní jednotky a velké nebo střední účetní jednotky, kdy v důsledku této fúze se nástupnickou společností stává mikro účetní jednotka.

Ministerstvo financí ve své odpovědi uvádí, že kategorizace nástupnické společnosti jako mikro účetní jednotky je pouze formální a je nutné vzít v úvahu účetní závěrky společností účastnící se fúze. Pokud je více než důvodné předpokládat, že nástupnická jednotka splní podmínky pro zařazení do vyšší kategorie k nejbližšímu rozvahovému dni, je nezbytné, aby takováto účetní jednotka postupovala podle právní úpravy již pro tuto vyšší kategorii.

Je nutné podotknout, že správná kategorizace účetní jednotky je důležitá pro správné vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a např. stanovení, zda má účetní jednotka povinnost mít tuto závěrku pro dané období ověřenou auditorem.