Účetní doklady a jejich náležitosti

6. 9. 2023

Víte, co vše musí účetní doklad obsahovat, aby byl považován za průkazný účetní záznam a jaké náležitosti musí naopak obsahovat daňový doklad? Jste plátce DPH a ověřujete si před vystavením dokladu DIČ odběratele?

V dnešním článku bychom Vám chtěli přiblížit problematiku vystavování účetních/daňových dokladů a to především vzhledem k uvádění identifikace účastníků a jejich daňových identifikačních čísel.

V jakých zákonech můžeme čerpat informace

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Aby mohl být účetní záznam uznán za účetní doklad, musí splňovat podmínky stanovené v

§11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zde se dozvídáme, že

(1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat

a) označení účetního dokladu,

b) obsah účetního případu a jeho účastníky,

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),

f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.      

(2) Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5.

Účastníky účetního případu lze jednoznačně identifikovat různými způsoby. Pro potřeby účetnictví by mohlo být sice dostačující např. uvést název firmy a její identifikační číslo, ale zde se již rozcházíme s definicí daňového dokladu pro potřeby daně z přidané hodnoty.

Náležitosti daňového dokladu upravuje Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

a to jeho Oddíl 3, § 29. Zde nám již nestačí údaje, které uvádí zákon o účetnictví, ale jejich seznam se nám rozšiřuje.

(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,

b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,

c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (je-li přiděleno),

e) evidenční číslo daňového dokladu,

f) rozsah a předmět plnění,

g) den vystavení daňového dokladu,

h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,

i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,

j) základ daně,

k) sazbu daně,

l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:

a) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,

b) „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,

c) „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Česká DIČ se ověřují v  Registru DPH na stránkách portálu MOJE daně. Kromě platnosti DIČ jsou zde uvedeny i další údaje: datum počátku platnosti registrace, nespolehlivost, adresa správce daně apod.

A kde si mohu ověřit, zda je mi sdělené daňové identifikační číslo zahraničního plátce daně v pořádku a zda je v určitém členském státě EU registrováno?

  1. Přes aplikaci VIES na internetových stránkách Evropské komise
  2. Na místně příslušném finančním úřadě (telefonicky, e-mailem, písemně či při osobní návštěvě)
  3. Na příslušném útvaru Generálního finančního ředitelství ČR

Ve všech případech ověření DIČ doporučujeme zjištěné informace jakkoli uložit (např. uložením otisku obrazovky, výstřižkem, Printscreenem či jinak) pro případné další nutné prokázání skutečnosti o zjištění platnosti DIČ v momentě jeho použití.

Finanční správa však na svých webových stránkách uvádí vymezení odpovědnosti

„Generální finanční ředitelství ČR (dále jen GFŘ) poskytuje na základě článků 17 až 24 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 osobám zapojeným do intrakomunitárních transakcí možnost ověřit si platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) obchodních partnerů, pod nímž jsou registrováni k DPH v jiném členském státě EU.

GFŘ však nenese žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých údajů, neboť tyto informace jsou získávány z databází členských států, které nejsou a nemohou být ze strany GFŘ kontrolovány a udržovány. Samy o sobě tyto informace nemohou být využity jako důkazní prostředek pro nárok na osvobození od DPH při intrakomunitárních transakcích.“

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up