Poskytujete anebo je vám poskytnuto vozidlo i k soukromým účelům?

3. 11. 2023

V tom případě se Vás mohou dotknout změny, které jsou zakotveny v navrhované změně zákona o daních z příjmů, jejíž účinnost se očekává od 1.1.2024.

Jednou z mnoha navrhovaných změn je i procentuální sazba ze vstupní ceny silničního motorového vozidla, které je poskytováno zaměstnavatelem zaměstnanci jak pro služební, tak pro soukromé účely.

Jak jsme Vás již dříve informovali, https://www.schaffer-partner.cz/cs/aktualita/5010-pouzivani-firemniho-nizkoemisniho-vozidla-pro-sluzebni-i-soukrome-ucely byla s účinností od 1.7.2022 nově zavedena sazba 0,5 % pro nízkoemisní vozidla do § 6 odstavec 6 zákona o daních z příjmů.

Nyní je výčet sazeb rozšířen mimo 1 % a 0,5 % o sazbu 0,25 %. Tato sazba se použije v případě, že se jedná o vozidlo bezemisní.

A co si pod pojmem bezemisního a nízkoemisního vozidla představit?

Doposud pojem nízkoemisní vozidlo vysvětluje finanční správa na svých stránkách následovně:

Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.“

Více informací k aktuálnímu pohledu naleznete zde:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-k-identifikaci-nizkoemisniho

V nově navrhované změně zákona o daních z příjmů

nalezneme rozšíření § 21b, ve kterém jsou oba pojmy vysvětleny.

Nízkoemisním vozidlem se pro účely daní z příjmů rozumí silniční motorové vozidlo, které je nízkoemisním vozidlem podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících a není bezemisním vozidlem.

Aktuální znění zákona č. 360/2022 Sb. o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících specifikuje nízkoemisní vozidlo jako:

  1. do 31. prosince 2025 silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel),
  2. od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030 silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, jehož provoz nemá žádné emise CO2,
  3. silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 nebo silniční vozidlo třídy I kategorie M3 anebo třídy A kategorie M3 využívající alternativní palivo podle § 2 písm. b) zákona o pohonných hmotách s výjimkou paliva s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy vyráběného ze surovin, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku v souladu s integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího správu energetické unie schváleným podle zákona o podporovaných zdrojích energie; jde-li o vozidlo využívající tekuté biopalivo nebo syntetické či parafinické palivo, nesmí být smícháno s konvenčním fosilním palivem, nebo
  4. vozidlo určené k provozu na dráze trolejbusové.

Bezemisním vozidlem se pro účely daní z příjmů rozumí silniční motorové vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiné silniční motorové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2.

Dále by mělo platit následující:

  • Pro případ vozidla najatého nebo pořízeného na finanční leasing se vychází ze vstupní ceny tohoto vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi.
  • V případě, že ve vstupní ceně vozidla není zahrnuta DPH, dochází pro účely procentuálního výpočtu k navýšení této vstupní ceny o DPH.
  • V momentě, kdy se vypočtená částka pohybuje do výše 1000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.
  • Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více vozidel, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta z nejvyšší vstupní ceny silničního motorového vozidla.
  • Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci v průběhu kalendářního měsíce více silničních motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance úhrn částek odpovídajících výši určeného procenta vstupní ceny každého současně poskytnutého vozidla.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up