Změny v právní úpravě exekutorského zástavního práva

19. 4. 2016

Novelizace exekučního řádu přinesla mnohé změny týkající se postupu při vymáhání dluhů exekuční cestou. Zmiňovaná novelizace přinesla mimo jiné zásadní proměnu koncepce exekutorského zástavního práva.
Pomocí exekutorského zástavního práva již nelze přímo vymáhat

Exekutorské zástavní právo již nově není jedním ze způsobů provedení exekuce, jak tomu bylo doposud. Nově již tedy není možné užít exekutorské zástavní právo přímo k vymožení dluhu exekuční cestou. Jeho prostřednictvím lze dluh pouze zajistit. Nová úprava exekutorského zástavního práva se tedy liší od zástavního práva soudcovského, upraveného v občanském soudním řádu, které může být i nadále zřizováno v rámci soudního výkonu rozhodnutí.

Více iniciativy na oprávněném

S účinností od 1. 7. 2015 tak oprávněný musí nejprve zaslat exekutorovi návrh na zřízení exekutorského zástavního práva, v němž označí nemovité věci, které mají být exekutorským zástavním právem zatíženy, a prokáže, že příslušné nemovité věci jsou ve vlastnictví povinného. Přitom však není relevantní, jakou pohledávku a z jakého titulu oprávněný vůči povinnému má.

Pokud bude návrh oprávněného splňovat všechny uvedené náležitosti, vydá exekutor exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva. O této skutečnosti nebude navíc povinný informován „standardním" vyrozuměním, jaké by obdržel v případě vydání exekučního příkazu, jímž se zahajuje exekuční řízení za účelem vymožení dluhu.

Vůči exekutorovi nemá oprávněný nárok na náhradu nákladů. Naopak pokud náklady exekuce oprávněný neuhradí, nebude moct být exekuce provedena. Samotné provedení exekuce pak končí okamžikem právní moci exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva.

Jakmile exekuční příkaz nabude právní moci, bude taktéž na iniciativě oprávněného, aby příslušnému katastrálnímu pracovišti podal návrh na zápis exekutorského zástavního práva do katastru nemovitostí. Tento návrh je zpoplatněn správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč (jako kterékoli jiné řízení o vkladu do katastru nemovitostí).

Menší pravděpodobnost vymožení dluhu exekuční cestou

S ohledem na tuto novinku tedy upozorňujeme, že může částečně klesnout vymahatelnost dluhů v exekuci. V této souvislosti navíc doporučujeme věnovat maximální pozornost majetkové situaci dlužníka jakožto potenciálního povinného – už jen proto, že novela exekučního řádu stanovila rovněž závazné pořadí možných způsobů provedení exekuce.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up