Ochrana práv při insolvenci obchodního partnera

13. 10. 2016

V rámci běžného obchodního styku existuje celá řada transakcí, které jsou poměrně komplikované a v jejichž rámci je v sázce nemalá finanční částka. Už na počátku transakce je proto dobré myslet na riziko, že obchodní partner nebude moci dostát svým závazkům, a – zjednodušeně řečeno – dostane se do insolvence. Obzvláště problematická se taková situace může jevit např. v rozsáhlých projektech souvisejících s výstavbou.

Pro případy hrozícího úpadku jedné ze smluvních stran je vhodné zahrnout do příslušné smlouvy ustanovení, které umožní druhé smluvní straně získat alespoň nějaké prostředky za situace, kdy se druhá strana do úpadku skutečně dostane. Takové ustanovení bude zpravidla umožňovat té smluvní straně, která není v úpadku, aby druhé straně neplnila nebo plnila jen zčásti.

Pravděpodobnost vymožení alespoň majority nároku v rámci insolvenčního řízení je totiž obecně problematická.

Pro snazší pochopení si uvedeme konkrétní příklad. Ve výše zmiňovaných stavebních projektech se insolvenční doložka většinou váže na tzv. zádržné neboli pozastávky. V případě, že se zhotovitel dostane do úpadku, není objednatel povinen vracet část ceny díla stanovenou jako zádržné (pozastávky), ale současně se tím vzdává možnosti uplatnit práva z vadného plnění. Řečeno jinými slovy, objednatel nebude muset doplácet část kupní ceny, avšak zároveň nebude moci reklamovat jakékoli vady díla (stavby).

Dle našeho názoru se podle okolností může jednat o relativně efektivní způsob, jak se pojistit proti případnému konkurzu druhé smluvní strany. Kromě toho, že obchodní partner v konkurzu nebude moci dostát svým finančním závazkům, je splnění či nesplnění smlouvy po prohlášení konkurzu na v rukou insolvenčního správce. Pro objednatele, resp. druhou smluvní stranu, to tedy může znamenat nemalé náklady navíc. Sjednání insolvenční doložky tak umožní tyto náklady ušetřit.

Aby ochrana věřitele byla opravdu zaručena, měla by takové ujednání obsahovat nejlépe smlouva uzavíraná na počátku spolupráce, pokud ty totiž doložka byla sjednána v době, kdy se obchodní partner již v úpadku nachází (nemusí být ještě ani zahájeno insolvenční řízení, ale může být z okolností zjevné, že konkurz hrozí), jsou již ochranná opatření marná.

Mimo výše uvedených stavebních projektů si dokážeme představit sjednání insolvenční doložky v případě, kdy je od jedné ze stran smluvního vztahu požadováno plnění ve splátkách – typicky pak v případě sjednání tzv. splátkového kalendáře.

Při sjednávání komplexnějších smluv na komplexnější projekty tedy doporučujeme věnovat náležitou pozornost ekonomické situaci Vašeho smluvního partnera. Právě s ohledem na tuto finanční situaci doporučujeme zvážit sjednání insolvenční doložky – za předpokladu, že se Váš smluvní partner v době uzavírání smlouvy ještě nenachází v úpadku.

Obecně však vřele doporučujeme při komplexnějších transakcích spolupracovat s někým, kdo je schopen Vám poskytnout kvalifikovanou právní pomoc a zajistit mj. i správnou formulaci případné insolvenční doložky.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up