Výše úroků z prodlení od 1.1.2021

Novinky

Novelizace daňového řádu, která nabyla účinnosti 1. 1. 2021 přináší řadu změn. Jednou z nich je úprava úroků z prodlení. Do konce roku 2020 úroky z prodlení podle §252 daňového řádu odpovídaly roční výši REPO sazby stanovené Českou národní bankou (ČNB) k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí navýšenou o 14procentních bodů. Od roku 2021 pokud není daň uhrazena včas, tak je takový prohřešek sankcionován úrokem z prodlení, který se oproti 5. dni po splatnosti daně v roce 2020 uplatňuje již od 4. kalendářního dne. Dále se jeho denní výše nově řídí občanským zákoníkem, kdy §252 daňového řádu v bodě 4) stanovuje, že úroky hrazené daňovým subjektem odpovídají REPO sazbě ČNB jako doposud, avšak nově zvýšené o 8procetních bodů. Výše úroků z prodlení tedy pro 2. pololetí roku 2020 činila 14,25 % p.a. a pro 1. pololetí roku 2021 8,25 % p.a. Na závěr, je vhodné zmínit, že dle přechodného ustanovení této novelizace se nová sazba úroků uplatní až na dny z prodlení od 1.1.2021.