Prodloužení termínu pro podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Novinky

Na základě novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění byla prodloužena lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojištění za rok 2020 u osob samostatně výdělečně činných. Lhůta byla prodloužena do 2. 8. 2021. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 pro účely pojistného na sociální zabezpečení bude možné podat dle tiskové zprávy ČSSZ až do 30. 6. 2021. Sankce za pozdní podání bude však prominuta pouze za předpokladu, že Přehled bude nejen podán, ale i případný doplatek bude k tomuto datu uhrazen. Za den úhrady se přitom považuje den, kdy byla platba připsána na účet příslušné OSSZ.

V případě, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude podávat po 1. 4. 2021 daňový poradce, zůstává lhůta pro podání Přehledů OSVČ beze změn, tj. do 2. 8. 2021.