Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období kalendářního roku 2021

20. 12. 2021

Daňové přiznání k DPH podávané za poslední zdaňovací období kalendářního roku má svá specifika, která bychom rádi opět připomněli. V daňovém přiznání za prosinec je nutné zohlednit úpravy týkající se odpočtu daně. Jedná se vypořádací koeficient a úprava nebo vyrovnání odpočtu daně na vstupu.

Vypořádací koeficient

Vztahuje se na plátce, který přijaté zdanitelné plnění použije současně pro zdanitelná plnění a osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. V takovém případě má plátce nárok na odpočet daně pouze v krácené výši a je následně povinen na konci roku provést vypořádací koeficient. Použitím vypořádacího koeficientu se přepočítá původně uplatněný krácený nárok na odpočet na nárok na odpočet, který plátce může skutečně uplatnit na základě celoročního poměru.

Úprava odpočtu

Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá úpravě, pokud dojde ve sledovaném období ke změně účelu použití majetku. Plátce daně je povinen provést úpravu v případě, kdy při pořízení majetku uplatnil plný nárok na odpočet ale použil jej na účely, kdy je povinen odpočet daně krátit koeficientem nebo v případě, kdy nárok na odpočet daně nemá. Sledované období je pro movitý majetek a jeho technické zhodnocení 5 let, pro nemovitý majetek a jeho technické zhodnocení 10 let.

Vyrovnání odpočtu

Vyrovnání odpočtu se vztahuje na ostatní obchodní majetek, který není hmotným majetkem dle zákona o dani z příjmů (tj. účetní drobný majetek nebo zásoby). Sledovací období je dlouhé 3 roky. Stejně jako u dlouhodobého majetku se sleduje účel použití. Pokud byl při pořízení majetku uplatněn nárok na odpočet v plné výši, ale majetek byl použit pro účely s kráceným nebo žádným nárokem na odpočet, musí být nárok na odpočet vyrovnán.

Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpočet daně k okamžiku použití majetku a výší původního nárok na odpočet daně.

Termín pro podání daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovacího období kalendářního roku je 25. ledna 2022.

Nevíte si rady s výpočtem koeficientu, úpravou nebo vyrovnáním odpočtu daně? Ozvěte se nám.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz