Odpovědnost jednatele za porušení jeho povinností a jeho povinnost k náhradě škody

22. 12. 2022
Odpovědnost jednatele za porušení jeho povinností a jeho povinnost k náhradě škody

Jednatel je při výkonu své funkce povinen řádně plnit své povinnosti neboli postupovat s péčí řádného hospodáře. Zákon konkrétně uvádí, že jednatel svou funkci musí vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Pokud tyto své povinnosti jednatel poruší a způsobí tím společnosti škodu, je povinen společnosti takto vzniklou škodu nahradit.

Nenahradil-li jednatel společnosti takovou škodu, ručí věřitelům společnosti za její dluhy v rozsahu nenahrazené škody.

Porušení péče řádného hospodáře může pro jednatele mít mimo soukromoprávní rovněž trestněprávní následky, např. v podobě trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku.

Na druhou stranu, jak vyplývá z konstantní judikatury Nejvyššího soudu ČR (naposledy např. usnesení ze dne 13.07.2022, sp. zn. 27 Cdo 427/2022), jednatel není povinen společnosti hradit škodu, která jí v důsledku jeho jednání vznikla, pokud prokazatelně postupoval s péčí řádného hospodáře.

Aby jednatel při výkonu své funkce dbal zájmů společnosti a péči řádného hospodáře dodržoval, musí v první řadě rozumět poněkud abstraktním pojmům loajalita, pečlivost a s potřebnými znalostmi a aplikovat to na podmínky konkrétní společnosti a jí, resp. jejím jednatelem prováděné činnosti.

Předcházení vzniku škody lze docílit nastavením souboru vnitřních pravidel a postupů společnosti, jejichž cílem je zamezit porušování právních předpisů, známých pod pojmem compliance program. Compliance program je třeba nejenom přijmout, ale také realizovat a kontrolovat jeho dodržování.

Implementace compliance programu tak má význam jak pro jednatele, který jedná informovaně a v souladu s péčí řádného hospodáře, tak pro samotnou společnost, která tímto způsobem redukuje svou odpovědnost, včetně případné trestní odpovědnosti právnické osoby.

Aby se vyhnula takové odpovědnosti, musí společnost prokázat, že vynaložila veškeré úsilí, které lze po ní požadovat, aby závadnému jednání zabránila. To se jí podaří právě, pokud má řádně implementovaný compliance program.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up