Legislativní rámec

V sobotu 25.12.2021 v 23:59 hod. přestal platit vládou vyhlášený nouzový stav na území České republiky.

S účinností od 27.12.2021 platí nové povinnosti týkající se vstupu na území ČR. Všechny osoby, které pobývaly na území států s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, musí vyplnit příjezdový formulář a disponovat PCR testem. Po příjezdu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území ČR, pobývá-li osoba stále na území ČR je nutné absolvovat PCR test znovu. Do doby negativního výsledku testu absolvovaného po příjezdu mají za povinnost vždy nosit respirátor. Osoby s národním certifikátem o provedeném očkování či certifikátem o prodělaném onemocnění, musí pouze vyplnit příjezdový formulář a disponovat PCR testem v době příjezdu. Osobám s národním certifikátem o dokončeném očkování či s posilující dávkou očkování postačí vyplněný příjezdový formulář.

Krizovým opatřením ze dne 25.11.2021 vláda zpřísnila opatření v boji proti koronavirové pandemii. Aktuálně (od 03.01.2022) platí následující mimořádná opatření:

  • omezení společenských, kulturních a sportovních akcí
  • omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
  • omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo od 01.11.2021 povinnost nosit respirátor:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb;
  • v dopravních prostředcích
  • na všech společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích

Pandemický zákon

Prezident republiky dne 26.02.2021 podepsal tzv. pandemický zákon, tedy zákon o mimořádných opatření při epidemii. 

Zákon sjednocuje stávající právní úpravu jak pro nařizování opatření, tak i kompenzace. Zákon nabyl účinnosti dne 27.02.2021, čímž byl vyhlášen tzv. stav pandemické pohotovosti.

Zákon umožňuje nařizovat mimořádná opatření proti šíření pandemie COVID 19, i pokud současný nouzový stav vyhlášený vládou skončí.

V rámci stavu pandemické pohotovosti mohou mimořádná opatření nařizovat Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice a hygienická stanice hl. m. Prahy.

Nedodržení vydaných opatření je zákonem kvalifikováno jako přestupek, za který je možné uložit pokutu až do výše 3.000.000 Kč nebo dokonce 4.000.000,- Kč v případě opakovaného porušení.

Pandemický zákon pozbyde platnosti dne 28.02.2022.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje prodloužit pandemický zákon až do konce srpna roku 2023, tedy o dalších 18 měsíců. Nově by dle novely mohla mimořádná opatření vydávat, kromě ministerstva zdravotnictví, krajských hygienických stanic a hygienické stanice hl. m. Prahy, i ministerstvo obrany a vnitra. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že při nepřijetí dané novely hrozí pozbytí části nástrojů státu nezbytných k zvládání průběhu pandemie.

Novela prodlužuje platnost pandemického zákona z konce února do konce listopadu 2022.