Podpora podnikání

V současné době dochází k opětovnému reaktivování či prodlužování opatření na pomoc a podporu podnikatelů, která byla přijata již v jarní-letní 2020 fázi opatření zmírňujících dopady pandemie COVID-19.

Program Antivirus byl prodloužen až do konce června roku 2022.

Program tzv. Izolačka byl prodloužen a bude platit do 22.08.2022.

Finanční příspěvek na samotestování zaměstnanců ve firmách a OSVČ

Od 29.11.2021 byla obnovena povinnost samotestování ve firmách.

Stát poskytuje příspěvek až do výše 60,-Kč vč. DPH za 1 antigenní test.

O příspěvek  na nákup rychlotestů mohou žádat především společnosti podnikající v České republice (pro své pracovníky) a  OSVČ (pro sebe).

Žádost o příspěvek se podává elektronicky přes web samotesty-covid.cz, a to od 1. ledna 2022.

Aktuálně platí povinnost testování 1x týdně, což jsou zaměstnavatelé povinni v rámci případné kontroly prokázat. Současně upozorňujeme, že tímto dochází k zpracování osobních údajů a subjekty údajů musí být řádně poučení o svých právech dle předpisů na ochranu osobních údajů, zejména GDPR.

Dne 22.11.2021 vláda schválil obnovení programu COVID 2021 a programu COVID Nepokryté náklady. 

V rámci obnoveného programu COVID 2021 dostanou podnikatelé 300,- až 500,- Kč na zaměstnance v závislosti na výši poklesu tržeb v rozhodném období.

Podmínkou čerpání podpory není uzavření provozu  a podnikatelé budou moci program kombinovat s Antivirem.

V případě programu Nepokryté náklady firma prokáže svoje náklady za daný měsíc, od toho se odečtou programy, které čerpala, a firma obdrží 40 % tohoto rozdílu od státu. V tomto případě jediný program, který bude možné odečíst, resp. čerpat současně, je program Antivirus.

Rozhodným obdobím je pro oba programy období od 01. 11. do 31.12.2021

Den od kterého je možno podávat žádosti zatím nebyl ani u jednoho z programů zveřejněn.

V obou případech je podmínkou pro získání podpory pokles příjmů o min. 30% v rozhodném období oproti srovnávacímu období. Srovnávacím obdobím je až na výjimky stanovené v obou programech období od 01.11.2019 do 31.12.2019.

Záruční programy státu 

Během března a dubna 2020 byly realizovány státní programy COVID I, COVID II a COVID Praha. Mířily na malé a střední podniky a OSVČ, kteří museli omezit či zastavit svou činnost na základě opatření proti šíření COVID-19. 

Program COVID I měl formu přímého úvěru, ostatní programy pak formu státní záruky za komerční úvěr. 

Účelem programů bylo zajistit, aby tito podnikatelé mohli získat prostředky na hrazení provozních nákladů. V rámci programů byly formou státního příspěvku kryty i úroky.  

Kapacita každého programu byla vždy velmi rychle vyčerpána. 

Poslední aktivovaný byl program COVID III, jehož kapacita činí kolem 600 miliard Kč. Je určen pro podniky do 500 zaměstnanců a spočívá v poskytnutí státní záruky ve výši 80 – 90 % z výše komerčního bankovního úvěru. Opět musí být účelem úvěru krytí provozních nákladů.  Nově byl program COVID III prodloužen až do roku 2021. 

Dejte nám prosím vědět, zda budete mít zájem o tuto podporu 

Program „Antivirus pro firmy“ 

Firmy mohou žádat Úřad práce o poskytnutí příspěvku, a to v rámci programu „Antivirus pro firmy.

Program zavádí zvláštní podmínky pro zaměstnavatele, jejichž podnikání bylo dotčeno pandemií koronaviru. Tento program byl prodloužen až do června roku 2022, opět fungují oba režimy programy, tedy Antivirus A i Antivirus B.

Více informací naleznete pod https://www.schaffer-partner.cz/cs/koronavirus-prace 

Příspěvek lze poskytnout pouze na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá alespoň tři měsíce. Tato podmínka by měla zabránit zneužívání příspěvku  ze strany podnikatelů a vytváření nových fiktivních pracovních pozic.

Vyplácení příspěvku je prodlouženo do 28.02.2022.

Žádat o příspěvek je možné prostřednictvím internetových stránek https://www.mpsv.cz/antivirus. Rádi Vám s podáním žádosti pomůžeme.

Program ,,COVID - 2021"

Dne 22.11.2021 vláda rovněž schválila obnovu programu COVID - 2021. Záměr programu je totožný, jako u programu Covid - Nepokryté náklady, a to pomoci podnikatelským subjektům v boji s neblahými finančními dopady pandemie COVID-19, spočívající zejména v poklesu tržeb.

Podpora je poskytována podnikatelům, kterým:

 • v důsledku pandemie COVID-19 v rozhodném období poklesly tržby alespoň o 30 % oproti období srovnávajícímu, tj. oproti období od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019
 • měl k počátku rozhodného období alespoň 1 zaměstnance
 • dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše
 • neporušoval opatření přijatá v souvislosti s šířením nemoci COVID 19
 • žadatel neukončí svou činnost do 3 měsíců od vydání rozhodnutí

Časové rozmezí rozhodného období je stejné, jako u programu COVID – Nepokryté náklady, tudíž se počítá od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Podpora činí:

 • 300*počet zaměstnanců (ekvivalent plných pracovních úvazků)*počet dní rozhodného období – v případě poklesu tržeb alespoň o 30 %, avšak o méně než 50 %
 • 500*počet zaměstnanců (ekvivalent plných pracovních úvazků)*počet dní rozhodného období – v případě poklesu tržeb alespoň o 50 %

Za zaměstnance se považují i jednatelé se smlouvou o výkonu funkce a spolupracující osoby dle zákona o daních z příjmů v případě, že žadatelem je fyzická osoba.

Příjem podpory z programu COVID – 2021 vylučuje příjem podpory z programu COVID – Nepokryté náklady.

Žadatel o příspěvek z programů COVID – 2021 nebo COVID – Nepokryté náklady však může zároveň čerpat podporu typu Antivirus či Kompenzační bonus.

Program ,,COVID – Nepokryté náklady"

Dne 22. listopadu 3021 vláda schválila obnovení programu COVID – Nepokryté náklady. Cílem je pomoci pokrýt absenci příjmů těch podnikatelů, jejichž obrat poklesl v průběhu rozhodného období o nejméně 30 % ve srovnání s totožným obdobím roku 2019. Program má za úkol zachovat tyto subjekty, popř. zmírnit neblahé dopady pandemie COVID-19 na ně.

Podpora je poskytována těm podnikatelům, kteří:

 • neporušovali opatření přijatá na ochranu proti šíření nemoci COVID 19
 • nejsou v likvidaci ani v úpadku
 • nejsou nespolehlivými plátci
 • nemají nedoplatky na daních ani jiných odvodech, a to s výjimkou dohody o splátkách, posečkání daně nebo nedoplatků daní a odvodů v souvislosti s dopady COVID 19

Časový úsek, ve kterém se sleduje pokles výdělku, se nazývá rozhodné období, které trvá od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Časový úsek, s kterým se pokles výdělku v rozhodném období srovnává, se nazývá srovnávací období. To se s ohledem na výběr počítá od 01.11.2019 do 31.12.2019 nebo od 01.11.2018 do 31.12.2018.

Jestliže byla podnikatelská činnost žadatele v těchto obdobích utlumena nebo se žadatel stal podnikatelem až po 01.01.2019, může si žadatel jako srovnávací období dva po sobě jdoucí měsíce ve lhůtě od 01.11.2019 do 31.10.2021.

Výše podpory činí:

 • 40 % z nepokrytých nákladů, a to při ztrátě výdělku za rozhodné období alespoň o 30 %, ale o méně než 50 % oproti srovnávacímu období
 • 70 % z nepokrytých nákladů, a to při ztrátě za rozhodné období výdělku alespoň o 50 % oproti srovnávacímu období

Speciální režim platí pro tzv. mikropodniky, u nichž výše podpory činí 90 % z nepokrytých nákladů, avšak pouze při poklesu výdělku v rozhodném období nejméně o 80 % oproti období srovnávacímu. Mikropodniky si mohou rozhodné období zvolit v časovém rozmezí od 01.07.2021 do 31.12.2021, přičemž srovnávací období si mohou stanovit od 01.07.2019 do 31.12.2018 nebo od 01.07.2018 do 31.12.2018.

Maximální výše příspěvku, kterou žadatel může obdržet, činí 30 mil. Kč.

Program bude trvat do 30.06.2022.

Daně a odvody

Níže uvádíme přehled daňových opatřeních zavedených jako subvence ke zmírnění negativních dopadů vládních restrikcí v souvislosti s Covid-19 (stav k 9.3.2021). 

Daň z příjmů právnických a fyzických osob

Lhůty pro podání daňového přiznání  

 • Prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob za zdaňovací období roku 2020, pokud k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 3.5.2021, resp. 1.6.2021 (při elektronickém podání daňového přiznání).
 • Prominutí úroku z prodlení z pozdní platby daně z příjmů právnických a fyzických osob za zdaňovací období 2020, pokud k úhradě daně dojde nejpozději dne 3.5.2021, resp. 1.6.2021 (při elektronickém podání daňového přiznání).

Prominutí platí pro všechny poplatníky za předpokladu, že bude daňové přiznání podáno a daň řádně zaplacena ve lhůtě pro prodloužený termín.

Prominutí bude UPLATNĚNO AUTOMATICKY za splnění výše uvedených podmínek, aniž by bylo nutné podávat individuální žádosti. 

Zpětné uplatnění daňové ztráty    

 • Možnost uplatnění daňové ztráty zpětně ve dvou předcházejících zdaňovacích obdobích a 5 následujících zdaňovacích obdobích. Daňovou ztrátu může poplatník odečíst zpětně formou dodatečného daňového přiznání nebo v rámci případně probíhající daňové kontroly.  

DPH 

Lhůty pro podání daňového přiznání 

 • Prominutí úroků z prodlení na DPH za zdaňovací období září 2020 až březen 2021; popř. za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020 – I. čtvrtletí 2021, dojde-li k úhradě dan, k níž se úrok váže, nejpozději dne 16.8.2021.

Prominutí se vztahuje pouze na plátce, u nichž převažující část příjmů v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 pocházela z činností, které byly v období od 22.10.2020 do 31.3.2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády.

           Prominutí je nutné uplatnit formou oznámení finančnímu úřadu.

 • Prominutí pokuty a úroků z prodlení za zdaňovací období únor 2021 za předpokladu, že ke splnění předmětných povinností dojde nejpozději do 15. 4. 2021.
 • Prominutí pokuty za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k DPH, jenž má být podáno nejpozději do 31.3.2021 za předpokladu, že toto hlášení bude podáno nejpozději do 15.4.2021.
 • Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení za měsíc únor 2021 nebo pokud lhůta pro splnění povinnosti běží i z části v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 a povinnost bude splněna nejpozději do 15.4.2021.

Prominutí bude UPLATNĚNO AUTOMATICKY za splnění výše uvedených podmínek, aniž by bylo nutné podávat individuální žádosti.

Prominutí DPH na výstupu u vybraného zboží

 • Prominutí DPH na výstupu v období ode 16. 12. 2020 do 31. 12. 2022 za dodání diagnostických zdravotnických prostředků 'in vitro' pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 splňující požadavky právních předpisů Evropské unie.
 • Prominutí DPH z bezúplatného dodání (tj. darování) roušek, ventilátorů, testovacích souprav COVID-19, ochranných oděvů, plynových masek, ochranných brýlí, rukavic a dalšího zboží vymezeného dle sazebního zařazení zdravotnického materiálu v souvislosti s COVID-19, pokud bylo toto zboží bezúplatně dodáno v období od 31.12.2020 do 3.6.2021. 

Prominutí DPH na výstupu od 3.2.2021 do 3.6.2021 za dodání filtračních polomasek a respirátorů a respirátorů (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele.

Silniční daň

 • Prominutí úroku z prodlení na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021.
 • Zálohu na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatnou 15.4.2021.

Výše uvedené prominutí se vztahuje pouze na poplatníky, u nichž převažující část příjmů v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 pocházela z činností, které byly v období od 22.10.2020 do 31.3.2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády.

 • Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční u všech poplatníků a současně úroku z prodlení za zdaňovací období roku 2020, a to za podmínky, že k podání daňového přiznání a k úhradě daně dojde nejpozději do 1.4.2021.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí s termínem podáním mezi 31.3. a 31.7.2020 je možné bez sankcí podat až do 31.8.2020. Do tohoto termínu bude rovněž možné odložit i úhradu daně či zálohy na daň. Tohoto odkladu je dosaženo plošným prominutím pokuty za opožděné podání přiznání a úroku z prodlení nebo úroku z posečkání daně. 
 • Pokud nebude přiznání podáno a daň zaplacena do 31.8.2020, nebude se plošné promíjení aplikovat a sankce se vyměří zpětně od původního termínu.
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. 24.9.2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 386/2020, který zrušil Zákonné opatření Senátu a dani z nabytí nemovitých věcí. 

Daň z nemovitých věcí

 • Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

Správní poplatky

Prominutí správních poplatků v souvislosti s výše uvedenými opatřeními.

EET bude odloženo do konce roku 2022

 • Pozastavení EET pro všechny vlny až do 31.12.2022, kdy pozastavení EET znamená, že poplatníci nemusí odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. 

Kompenzační bonus - pro OSVČ a malé s.r.o., resp. společníky s.r.o.  

Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) mohou žádat o kompenzační bonus, ve výši 1000 Kč za každý den, ve kterém OSVČ splní zákonem stanovené podmínky.  

O kompenzační bonus mohou požádat OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 22. listopadu 2021 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 22. listopadu 2020. Rozhodné je, zda převažující část příjmů žadatele pocházela z činnosti, která byla významně dotčena pandemií viru COVID-19.

Kompenzační bonus mohou dále čerpat společníci s.r.o., které mají nejvýše 2 společníky nebo více, ale jedná se o členy jedné rodiny, a byli společníky společnosti k 22.11.2021 a jsou rezidenty ČR.V případě, že společníci nejsou daňovými rezidenty, tak mohou žádat pouze v případě, že předpokládají, že  splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období, do něhož spadá příslušné bonusové období, podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů. Podíl společníka dále nesmí být představován kmenovým listem.  Kompenzační bonus nedopadá na společníky s.r.o., které byly v bonusovém období v likvidaci nebo v úpadku nebo které jsou vedeny jako nespolehliví plátci DPH. Další podmínkou čerpání bonusu je dosažení společností minimálního obratu 120 tis. a daňová rezidence společnosti v ČŘ či v jiném členském státě EU/EHP ke dni 22.11.2021.   Výše kompenzačního bonusu v tomto případě činí 1000 Kč za den.

Dále mohou žádat o kompenzační bonus i osoby, které v rámci období od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021 vykonávaly práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (tj. na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti podle zákoníku práce) a v důsledku toho byly v tomto období alespoň 3 kalendářní měsíce účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec [tj. za jednotlivé měsíce jim byl zaměstnavatelem zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč (v případě dohody o provedení práce), resp. alespoň 3 000 Kč (v případě dohody o pracovní činnosti)]. Až na některé výjimky nemůže kompenzační bonus čerpat osoba, která v kompenzačním období vykonávala jinou činnost v rámci které se účastnila nemocenského pojištění, jako zaměstnanec. Výše kompenzačního bonus činí v tomto případě 500 Kč za den.

Vláda vypsala  dvě nová bonusová období

 • První bonusové období od  22.11.2021 do 31.12.2021
 • Druhé bonusové období od 1.1. 2022 do 31.1.2022

Žádosti o kompenzační bonus je možno podávat nejpozději do 2 měsíců od skončení bonusového období.

O kompenzační bonus je nutné  ZAŽÁDAT svůj místně příslušný finanční úřad - písemně či datovou schránkou, ale také elektronicky https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus.  Součástí žádosti je čestné prohlášení podnikatele, že nemohl zcela nebo částečně vykonávat svou činnost z důvodů vlivu opatřeních vztahující se k COVID-19.  

Kompenzační bonus je finančním úřadem přiznán automaticky ke dni podání žádosti.  

Dostupnější hypotéky

Česká národní banka zmírnila podmínky pro udělování hypoték, přičemž:

 • Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě nemovitosti se zvyšuje na 90 % (z 80 %).
 • Poměr mezi souhrnem všech měsíčních nákladů na úvěr oproti celkovému čistému měsíčnímu příjmu se zvyšuje z 45 % na 50 %.
 • Ruší se povinnost hodnotit počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. 

Sociální pojištění

Zákon o Prominutí penále

Schválený zákon č. 255/2020 Sb. snižuje penále z dluhu na pojistném na sociální zabezpečení (zaměstnavatelova část), které zaměstnavatel za měsíc květen až červenec 2020 uhradil nejpozději do 20. října 2020. V takovém případě je penále, které z důvodu pozdní úhrady pojistného za zaměstnavatele vznikne, sníženo o 80 %.  Zbylá část penále ve výši 20 % odpovídá roční úrokové sazbě menší než 4 %.  Neuhrazené pojistné není současně považováno v daném období za dlužnou částku zaměstnavatele např. pro účely potvrzení bezdlužnosti.  

Zákon o Prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení  

Zákon č. 300/2020 Sb. promíjí platby pojistného na sociální zabezpečení. Jedná se o pojistné za červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele za předmětné měsíce.   

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel za splnění těchto podmínek:

1) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje za daný měsíc 50,

2) nedošlo k poklesu počtu zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění nebo hodnoty vyměřovacích základů o více než 10 % ve srovnání s posledním dnem v březnu 2020,

3) výše pojistného, kterou jsou povinni platit zaměstnanci, bude zaměstnavatelem řádně odvedena tj. uhrazena,

4) Nedochází k čerpání náhrady mzdových nákladů z programu podpory zaměstnanosti, který byl schválen vládou České republiky ke zmírnění negativních dopadů onemocnění COVID-19 (program Antivirus).

Snížení pojistného, resp. vyměřovacího základu může být maximálně do výše 1,5násobku průměrné mzdy na každého zaměstnance, a to u zaměstnanců, u kterých bude pracovní poměr trvat na konci předmětného měsíce. Snížení pojistného nelze uplatnit zpětně a mělo tak být zohledněno v řádném přehledu odesílaném za daný měsíc.