Podpora podnikání

Podpora podnikání

V současné době dochází k opětovnému reaktivování či prodlužování opatření na pomoc a podporu podnikatelů, která byla přijata již v jarní-letní 2020 fázi opatření zmírňujících dopady pandemie COVID-19.

Ministerstvo práce navrhlo prodloužit do konce června 2021 vyplácení příspěvků programu Antivirus.

Senát dne 28.4.2021 schválil prodloužení izolačky do konce června 2021.

Finanční příspěvek na samotestování zaměstnanců ve firmách a OSVČ

Stát poskytuje příspěvek až do výše 60,-Kč vč. DPH za 1 antigenní test.

O příspěvek  na nákup rychlotestů mohou žádat především společnosti podnikající v České republice (pro své pracovníky) a  OSVČ (pro sebe).

Žádost o příspěvek se podává elektronicky přes web samotesty-covid.cz, a to od 1. dubna 2021.

Aktuálně platí povinnost testování 1x týdně, což jsou zaměstnavatelé povinni v rámci případné kontroly prokázat. Současně upozorňujeme, že tímto dochází k zpracování osobních údajů a subjekty údajů musí být řádně poučení o svých právech dle předpisů na ochranu osobních údajů, zejména GDPR.

Dne 8.3.2021 vláda schválil dva nové programy pomoci pro podnikatele -  program COVID 2021 a program Nepokryté náklady.

Tyto programy mají nahradit stávající dílčí programy (Covid - Gatstro uzavřené provozovny, Nájemné apod.). Nadále zůstávají programy Antivirus a kompenzační bonus.

V rámci nového programu COVID 2021 dostanou podnikatelé 500,- Kč na zaměstnance.

Podnikatelé mohou  žádosti o příspěvek COVID 2021 podávat od 12. dubna do 31. května 2021. Žádosti přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podmínkou čerpání podpory není uzavření provozu  a podnikatelé budou moci program kombinovat s Antivirem.

COVID 2021 bude platit zpětně od 11. 1.2021, takže naváže na konec programu Covid – Uzavřené provozovny, který skončil 10. 1. 2021.

V případě nové podpory Nepokryté náklady firma prokáže svoje náklady za daný měsíc, od toho se odečtou programy, které čerpala, a firma obdrží 60 % tohoto rozdílu od státu. V tomto případě jediný program, který bude možné odečíst, resp. čerpat současně, je program Antivirus.

Program Nepokryté náklady bude platný od 1. 1. 2021.

V obou případech je podmínkou pro získání podpory pokles příjmů o min. 50% ve srovnání s daným měsícem v roce 2019 nebo 2020 (dle volby podnikatele, jaký rok pro něj bude výhodnější).

Záruční programy státu 

Během března a dubna byly realizovány státní programy COVID I, COVID II a COVID Praha. Mířily na malé a střední podniky a OSVČ, kteří museli omezit či zastavit svou činnost na základě opatření proti šíření COVID-19. 

Program COVID I měl formu přímého úvěru, ostatní programy pak formu státní záruky za komerční úvěr. 

Účelem programů bylo zajistit, aby tito podnikatelé mohli získat prostředky na hrazení provozních nákladů. V rámci programů byly formou státního příspěvku kryty i úroky.  

Kapacita každého programu byla vždy velmi rychle vyčerpána. 

Poslední aktivovaný byl program COVID III, jehož kapacita činí kolem 600 miliard Kč. Je určen pro podniky do 500 zaměstnanců a spočívá v poskytnutí státní záruky ve výši 80 – 90 % z výše komerčního bankovního úvěru. Opět musí být účelem úvěru krytí provozních nákladů.  Nově byl program COVID III prodloužen až do roku 2021. 

Dejte nám prosím vědět, zda budete mít zájem o tuto podporu 

Program „Antivirus pro firmy“ 

Firmy mohou žádat Úřad práce o poskytnutí příspěvku, a to v rámci programu „Antivirus pro firmy.

Program zavádí zvláštní podmínky pro zaměstnavatele, jejichž podnikání bylo dotčeno pandemií koronaviru. Dle situace může zaměstnavatel získat příspěvek ve výši 60 % či 100% z vyplacené náhrady mzdy.

Více informací naleznete pod https://www.schaffer-partner.cz/cs/koronavirus-prace 

Příspěvek lze poskytnout pouze na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá alespoň tři měsíce. Tato podmínka by měla zabránit zneužívání příspěvku  ze strany podnikatelů a vytváření nových fiktivních pracovních pozic.

Vyplácení příspěvku je prodlouženo do 31. května 2021.

Žádat o příspěvek je možné prostřednictvím internetových stránek https://www.mpsv.cz/antivirus. Rádi Vám s podáním žádosti pomůžeme.

Daně a odvody

Níže uvádíme přehled daňových opatřeních zavedených jako subvence ke zmírnění negativních dopadů vládních restrikcí v souvislosti s Covid-19 (stav k 9.3.2021). 

Daň z příjmů právnických a fyzických osob

Lhůty pro podání daňového přiznání  

 • Prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob za zdaňovací období roku 2020, pokud k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 3.5.2021, resp. 1.6.2021 (při elektronickém podání daňového přiznání).
 • Prominutí úroku z prodlení z pozdní platby daně z příjmů právnických a fyzických osob za zdaňovací období 2020, pokud k úhradě daně dojde nejpozději dne 3.5.2021, resp. 1.6.2021 (při elektronickém podání daňového přiznání).

Prominutí platí pro všechny poplatníky za předpokladu, že bude daňové přiznání podáno a daň řádně zaplacena ve lhůtě pro prodloužený termín.

Prominutí bude UPLATNĚNO AUTOMATICKY za splnění výše uvedených podmínek, aniž by bylo nutné podávat individuální žádosti. 

Zpětné uplatnění daňové ztráty    

 • Možnost uplatnění daňové ztráty zpětně ve dvou předcházejících zdaňovacích obdobích a 5 následujících zdaňovacích obdobích. Daňovou ztrátu může poplatník odečíst zpětně formou dodatečného daňového přiznání nebo v rámci případně probíhající daňové kontroly.  

DPH 

Lhůty pro podání daňového přiznání 

 • Prominutí úroků z prodlení na DPH za zdaňovací období září 2020 až březen 2021; popř. za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020 – I. čtvrtletí 2021, dojde-li k úhradě dan, k níž se úrok váže, nejpozději dne 16.8.2021.

Prominutí se vztahuje pouze na plátce, u nichž převažující část příjmů v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 pocházela z činností, které byly v období od 22.10.2020 do 31.3.2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády.

           Prominutí je nutné uplatnit formou oznámení finančnímu úřadu.

 • Prominutí pokuty a úroků z prodlení za zdaňovací období únor 2021 za předpokladu, že ke splnění předmětných povinností dojde nejpozději do 15. 4. 2021.
 • Prominutí pokuty za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k DPH, jenž má být podáno nejpozději do 31.3.2021 za předpokladu, že toto hlášení bude podáno nejpozději do 15.4.2021.
 • Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení za měsíc únor 2021 nebo pokud lhůta pro splnění povinnosti běží i z části v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 a povinnost bude splněna nejpozději do 15.4.2021.

Prominutí bude UPLATNĚNO AUTOMATICKY za splnění výše uvedených podmínek, aniž by bylo nutné podávat individuální žádosti.

Prominutí DPH na výstupu u vybraného zboží

 • Prominutí DPH na výstupu v období ode 16. 12. 2020 do 31. 12. 2022 za dodání diagnostických zdravotnických prostředků 'in vitro' pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 splňující požadavky právních předpisů Evropské unie.
 • Prominutí DPH z bezúplatného dodání (tj. darování) roušek, ventilátorů, testovacích souprav COVID-19, ochranných oděvů, plynových masek, ochranných brýlí, rukavic a dalšího zboží vymezeného dle sazebního zařazení zdravotnického materiálu v souvislosti s COVID-19, pokud bylo toto zboží bezúplatně dodáno v období od 31.12.2020 do 3.6.2021. 

Prominutí DPH na výstupu od 3.2.2021 do 3.6.2021 za dodání filtračních polomasek a respirátorů a respirátorů (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele.

Silniční daň

 • Prominutí úroku z prodlení na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021.
 • Zálohu na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatnou 15.4.2021.

Výše uvedené prominutí se vztahuje pouze na poplatníky, u nichž převažující část příjmů v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 pocházela z činností, které byly v období od 22.10.2020 do 31.3.2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády.

 • Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční u všech poplatníků a současně úroku z prodlení za zdaňovací období roku 2020, a to za podmínky, že k podání daňového přiznání a k úhradě daně dojde nejpozději do 1.4.2021.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí s termínem podáním mezi 31.3. a 31.7.2020 je možné bez sankcí podat až do 31.8.2020. Do tohoto termínu bude rovněž možné odložit i úhradu daně či zálohy na daň. Tohoto odkladu je dosaženo plošným prominutím pokuty za opožděné podání přiznání a úroku z prodlení nebo úroku z posečkání daně. 
 • Pokud nebude přiznání podáno a daň zaplacena do 31.8.2020, nebude se plošné promíjení aplikovat a sankce se vyměří zpětně od původního termínu.
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. 24.9.2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 386/2020, který zrušil Zákonné opatření Senátu a dani z nabytí nemovitých věcí. 

Daň z nemovitých věcí

 • Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

Správní poplatky

Prominutí správních poplatků v souvislosti s výše uvedenými opatřeními.

EET bude odloženo do konce roku 2022

 • Pozastavení EET pro všechny vlny až do 31.12.2022, kdy pozastavení EET znamená, že poplatníci nemusí odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. 

Zálohy na důchodové pojištění

 • V období od března do srpna 2020 všem OSVČ odpuštěny platby povinného důchodového pojištění. V ročním vyúčtování za r. 2020 se jim sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku.

Příspěvek na ošetřovné 

Původně vláda poskytla osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) příspěvek na ošetřovné v denní výši 424 Kč, od dubna dokonce 500 Kč za den. V říjnu bylo poté schváleno tzv. krizové ošetřovné, podle kterého mají OSVČ nárok na 400 Kč za den. Příspěvek na ošetřovné je možné uplatnit prostřednictvím žádosti, kterou naleznete zde https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/ 

Po zvýšení výše ošetřovného z 60% na 80% denního vyměřovacího základu se bude říjnové krizové ošetřovné počítat ze 70% denního vyměřovacího základu. Tím by měl příjemce ošetřovného dosáhnout přibližně 80% své čisté mzdy. Krizové ošetřovné se vztahuje na rodiče dětí mladších 10 let (jarní opatření cílila na rodiče dětí mladších 13 let), které v důsledku karanténních opatření nemohou navštěvovat předškolní či školská zařízení, rodiče nezaopatřených dětí, účastnících se školní docházky závislé na péči jiné osoby, rodiče dětí, které se z důvodu karantény v rodině nemohou účastnit školní docházky a pro osoby, které pečují o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti. Ošetřovné se bude vztahovat na období od 14. října do skončení nouzového stavu/otevření škol, nejpozději však do 30. června 2021. 

Kompenzační bonus - pro OSVČ a malé s.r.o., resp. společníky s.r.o.  

Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) mohou žádat o kompenzační bonus, ve výši 500 Kč za každý den, ve kterém OSVČ splní zákonem stanovené podmínky.  

Kompenzační bonus mohou dále čerpat společníci s.r.o., které mají nejvýše 2 společníky nebo více, ale jedná se o členy jedné rodiny, a byli společníky společnosti k 5.10.2020 a jsou rezidenty ČR nebo EU/EHP. Kompenzační bonus nedopadá na společníky s.r.o., které byly v bonusovém období v likvidaci nebo v úpadku nebo které jsou vedeny jako nespolehliví plátci DPH. Další podmínkou čerpání bonusu je dosažení společností minimálního obratu 180 tis.   

Dále mohou žádat o kompenzační bonus i osoby, které v rámci období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 vykonávaly práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (tj. na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti podle zákoníku práce) a v důsledku toho byly v tomto období alespoň 3 kalendářní měsíce účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec [tj. za jednotlivé měsíce jim byl zaměstnavatelem zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč (v případě dohody o provedení práce), resp. alespoň 3 000 Kč (v případě dohody o pracovní činnosti)]. 

Vláda vypsala  

 • první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 --> žádosti bylo možné podat nejpozději do 5.1.2021 

 • druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 -->  žádosti je možné podat nejpozději do 22.1.2021 

 • třetí bonusové období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020  -->  žádosti je možné podat nejpozději do 15.2.2021 

 • čtvrté bonusové období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 -->  žádosti je možné podat nejpozději do 25.2.2021 

Žadatelé, kteří čerpali či čerpají ještě další podporu, pak pro První až Čtvrté bonusové období mohou žádat do 1. 3. 2021. 

O kompenzační bonus mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020.  Rozhodné je, zda převažující činnost žadatele je podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 

Vedle přímo zasažených provozovatelů barů, restaurací či fitness center je tato pomoc mířena i na činnosti přímo související. Jedná se o subjekty, kteří jsou v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Typicky třeba trenér v posilovně nebo herec v divadle. Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby nebo vykonávat činnost o nejméně 80 % (v poměru k rozhodnému období od června do září 2020). Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé symbióze) hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada. 

O kompenzační bonus je nutné  ZAŽÁDAT svůj místně příslušný finanční úřad - písemně či datovou schránkou, ale také elektronicky https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus.  Součástí žádosti je čestné prohlášení podnikatele, že nemohl zcela nebo částečně vykonávat svou činnost z důvodů vlivu opatřeních vztahující se k COVID-19.  

Kompenzační bonus je finančním úřadem přiznán automaticky ke dni podání žádosti.  

Dostupnější hypotéky

Česká národní banka zmírnila podmínky pro udělování hypoték, přičemž:

 • Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě nemovitosti se zvyšuje na 90 % (z 80 %).
 • Poměr mezi souhrnem všech měsíčních nákladů na úvěr oproti celkovému čistému měsíčnímu příjmu se zvyšuje z 45 % na 50 %.
 • Ruší se povinnost hodnotit počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů.

Státní příspěvek na nájemné za zavřené provozovny - COVID-Nájemné 

V rámci programu COVID - Nájemné II stát nabídne podnikatelům negativně zasažených restriktivními preventivními opatřeními vlády v souvislosti s epidemií COVID uhrazení poloviny z nájemného za provozovny za červenec, srpen a září 2020 (COVID - Nájemné II), resp. za říjen, listopad, prosinec 2020 (COVID - Nájemné III). Příspěvek může opět činit maximálně 10 mil. Kč pro jednoho příjemce dotace, resp. 50% uhrazeného nájemného. Podpory přiznané v rámci výzev COVID Nájemné I až III. se pro tyto účely nesčítají (naopak se sčítají pro účely limitu podpory Dočasného rámce EK). Žádosti pro COVID - Nájemné II je možné podávat do 04.02.2021, 23:59:00. 

Žádosti pro COVID - Nájemné III je možné podávat do 08.04.2021, 23:59:00 hod.  

Pokud se podnikatelé do programu registrovali již dříve, není nová registrace nutná, v opačném případě je nutné zřízení tzv. eIdentity.  

Novinkou pro COVID - Nájemné III je, že čestné prohlášení pronajímatele již nevyžaduje ověření podpisu a MPO již také nebude posuzovat spřízněnost osob pronajímatele a nájemce. Dále také nově mohou žádat i ty provozovny, které měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů apod. Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 66 %. Nově musí také žadatel prohlásit, že neporušil vládní opatření. 

Státní příspěvek na mzdy pro zavřené provozovny - COVID-GASTRO 

Vláda dne 4. ledna 2021 schválila nový program COVID-GASTRO, který má podpořit ty provozovny, které na základě mimořádných opatření vlády z října 2020 musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Podpora bude činit 400 Kč/den za každého zaměstnance, za dobu po kterou byla činnost na základě vládních opatření omezena v období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021.  

Výzva k podávání žádostí o podporu byla prodloužena až do 15. března 2021. Žádosti je tedy možné podávat do 15. března 2021 přes Agendový informační systém (AIS) MPO.

Kdo se může programu účastnit - podnikatelé, kteří podnikají podle živnostenského zákona (vedle restaurací také maloobchodní prodejny a služby) 

 • Jimž bylo dle krizových opatření vlády od 14. října 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti 

 • Mají zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující osoby OSVČ“ (u zaměstnanců na částečné úvazky je částka krácena koeficientem) 

 • Za tyto zaměstnance bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení 

Limit na jednoho příjemce podpory činí 800 tisíc €. 

Pomoc z COVID - Gastro - Uzavřené provozovny je možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy (Antivirus + Covid Nájemné II). 

Sociální pojištění

Zákon o Prominutí penále

Schválený zákon č. 255/2020 Sb. snižuje penále z dluhu na pojistném na sociální zabezpečení (zaměstnavatelova část), které zaměstnavatel za měsíc květen až červenec 2020 uhradil nejpozději do 20. října 2020. V takovém případě je penále, které z důvodu pozdní úhrady pojistného za zaměstnavatele vznikne, sníženo o 80 %.  Zbylá část penále ve výši 20 % odpovídá roční úrokové sazbě menší než 4 %.  Neuhrazené pojistné není současně považováno v daném období za dlužnou částku zaměstnavatele např. pro účely potvrzení bezdlužnosti.  

Zákon o Prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení  

Zákon č. 300/2020 Sb. promíjí platby pojistného na sociální zabezpečení. Jedná se o pojistné za červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele za předmětné měsíce.   

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel za splnění těchto podmínek:

1) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje za daný měsíc 50,

2) nedošlo k poklesu počtu zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění nebo hodnoty vyměřovacích základů o více než 10 % ve srovnání s posledním dnem v březnu 2020,

3) výše pojistného, kterou jsou povinni platit zaměstnanci, bude zaměstnavatelem řádně odvedena tj. uhrazena,

4) Nedochází k čerpání náhrady mzdových nákladů z programu podpory zaměstnanosti, který byl schválen vládou České republiky ke zmírnění negativních dopadů onemocnění COVID-19 (program Antivirus).

Snížení pojistného, resp. vyměřovacího základu může být maximálně do výše 1,5násobku průměrné mzdy na každého zaměstnance, a to u zaměstnanců, u kterých bude pracovní poměr trvat na konci předmětného měsíce. Snížení pojistného nelze uplatnit zpětně a mělo tak být zohledněno v řádném přehledu odesílaném za daný měsíc.