Podpora podnikání

V současné době dochází k opětovnému reaktivování či prodlužování opatření na pomoc a podporu podnikatelů, která byla přijata již v jarní-letní fázi opatření zmírňujících dopady pandemie COVID-19. 

Záruční programy státu 

Během března a dubna byly realizovány státní programy COVID I, COVID II a COVID Praha. Mířily na malé a střední podniky a OSVČ, kteří museli omezit či zastavit svou činnost na základě opatření proti šíření COVID-19. 

Program COVID I měl formu přímého úvěru, ostatní programy pak formu státní záruky za komerční úvěr. 

Účelem programů bylo zajistit, aby tito podnikatelé mohli získat prostředky na hrazení provozních nákladů. V rámci programů byly formou státního příspěvku kryty i úroky.  

Kapacita každého programu byla vždy velmi rychle vyčerpána. 

Poslední aktivovaný byl program COVID III, jehož kapacita činí kolem 600 miliard Kč. Je určen pro podniky do 500 zaměstnanců a spočívá v poskytnutí státní záruky ve výši 80 – 90 % z výše komerčního bankovního úvěru. Opět musí být účelem úvěru krytí provozních nákladů.  Nově byl program COVID III prodloužen až do roku 2021. 

Dejte nám prosím vědět, zda budete mít zájem o tuto podporu 

Program „Antivirus pro firmy“ 

Od 6.4.2020 je již možné žádat Úřad práce o poskytnutí příspěvku, a to v rámci nově spuštěného programu „Antivirus pro firmy“. Program zavádí zvláštní podmínky pro zaměstnavatele, jejichž podnikání bylo dotčeno pandemií koronaviru. Dle situace může zaměstnavatel získat nově příspěvek ve výši 80 % či 100 % z vyplacené náhrady mzdy.  

Příspěvek lze po prodloužení vládou z 14.10.2020 uplatnit na období od 12.03. do 31.12.2020.  

16.6.2020 byl Poslaneckou sněmovnou schválen i režim C programu Antivirus, v jehož rámci budou firmám do 50 zaměstnanců odpuštěny platby na sociálním pojištění. Podmínkou pro zaměstnavatele je:  

1.       Počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje za daný měsíc 50;    

2.      Nedošlo k poklesu počtu zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění nebo hodnoty vyměřovacích základů o více než 10% ve srovnání s posledním dnem v březnu 2020;   

3.      Výše pojistného, kterou jsou povinni platit zaměstnanci, bude řádně uhrazena;   

4.      Nedochází k čerpání náhrady mzdových nákladů z programu B.   

Snížení pojistného resp. vyměřovacího základu může být maximálně do výše 1,5 násobku průměrné mzdy na každého zaměstnance a to u zaměstnanců, u kterých bude pracovní poměr trvat na konci předmětného měsíce. Snížení pojistného nejde uplatnit zpětně a mělo by tak být zohledněno v řádném přehledu odesílaném za daný měsíc.  

Zaměstnavatelé, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen v důsledku vládních opatření, mají nárok na příspěvek v rámci režimu Antivirus Plus (též A Plus). 

Režim Antivirus Plus byl zaveden usnesením vlády ze dne 14.10.2020 a umožňuje zaměstnavatelům čerpat příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy, navýšené o odvody. V tomto případě musí být zaměstnancům vyplácena náhrada mzdy z důvodu spočívajícího v tom, že provoz takového zaměstnavatele byl nuceně uzavřen nebo významně omezen (typickým příkladem takového omezení jsou uzavřené restaurace, u nichž jsou funkční tzv. výdejová okénka). Tento příspěvek může být vyplacen v maximální výši 50.0000,- Kč za měsíc na zaměstnance a nahrazuje náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1.10.2020. Samozřejmě, pokud se jedná o zaměstnance u nichž nejsou překážky dány, není na ně konkrétně možné režim uplatnit. 

Žádat o příspěvek je možné prostřednictvím internetových stránek https://www.mpsv.cz/antivirus. Rádi Vám s podáním žádosti pomůžeme. 

 

Daně a odvody

Níže uvádíme přehled daňových opatřeních zavedených jako subvence ke zmírnění negativních dopadů vládních restrikcích v souvislosti s Covid-19 (stav k 29.10.2020). 

Dan z příjmů právnických a fyzických osob  

Lhůty pro podání daňového přiznání  

 • Prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob nebo vyúčtování daně z příjmů a daňového přiznání dani z příjmů fyzických osob, pokud k podání přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období 2019 dojde nejpozději dne 1.7.2020; následně termín prodloužen až do 18.8.2020. 

 • Prominutí úroku z prodlení z pozdní platby daně z příjmů, pokud k úhradě daně dojde nejpozději dne 1.7.2020; následně termín prodloužen až do 18.8.2020 

 • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním). 

Tato prominutí budou UPLATNĚNA AUTOMATICKY za splnění výše uvedených podmínek, aniž by bylo nutné podávat individuální žádosti. 

Zálohy na daň z příjmů 

 • Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné k 15.6.2020 pro poplatníky, kteří mají jako zdaňovací období kalendářní rok. Poplatníci s hospodářským rokem mohou o prominutí zálohy za červen (příp. jiné měsíce) žádat na základě individuální žádosti, kde doloží důvody pro její snížení či zrušení. 

 • Prominutí záloh na daň z příjmů splatných v období od 15.10. 2020 do 15.12.2020 pro poplatníky z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž  příjmy jsou dosaženy z činnosti některého z oborů, jejichž činnost byla zakázána či omezena usneseními vlády ČR. 

Zálohy budou automaticky prominuty na základě podaného oznámení finančnímu úřadu. 

Zpětné uplatnění daňové ztráty    

 • Možnost uplatnění daňové ztráty zpětně ve dvou předcházejících zdaňovacích obdobích a 5 následujících zdaňovacích obdobích. Daňovou ztrátu může poplatník odečíst zpětně formou dodatečného daňového přiznání nebo v rámci případně probíhající daňové kontroly.  

DPH 

Lhůty pro podání daňového přiznání 

 • Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud povinnost k související úhradě daně vznikla v období od 1.3.2020 do 31.7.2020 (do výše 1,000 Kč) na základě individuálně podané žádosti.  

 • Prominutí úroků z prodlení nebo úroků z posečkané částky na základě individuálně podané žádosti, pokud povinnost k úhradě daně vznikla v období od 1.3.2020 do 31.7.2020. 

 • Prominutí pokuty za pozdně podané přiznání za podmínky, že byl alespoň částečně prominut úrok z prodlení z daně vázající se k tomuto přiznání. 

Platba DPH 

 • Prominutí úroku z prodlení z pozdní platby DPH plátcům, jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády, za období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, pokud DPH bude uhrazeno nejpozději do 31.12.2020. Dotčeným subjektům je tedy automaticky prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty. Pozdní platbu je nutné správci daně oznámit; oznámení se doporučuje podat do lhůty původní splatnosti daně. 

Prominutí DPH 

 • Prominutí DPH z bezúplatného dodání (tj. darování) roušek, ventilátorů, testovacích souprav COVID-19, ochranných oděvů, plynových masek, ochranných brýlí, rukavic a dalšího zboží vymezeného dle sazebního zařazení zdravotnického materiálu v souvislosti s COVID-19 do nomenklatury HS, pokud bylo toto zboží bezúplatně dodáno v období od 12. března 2020 do 17. března 2020 a v období od 1.10.2020 do 31.12.2020 

 • Prominutí DPH z bezúplatného dodání (tj. darování) zboží plátci, který je oprávněn k výrobě dezinfekčních prostředků, alkoholových roztoků, sterilizátorů, čistících roztoků atp., pokud bylo bezúplatně dodané zboží použito na výrobu uvedených výrobků a k bezúplatnému dodání došlo v období od 12. března 2020 do 17. května 2020 a v období od 1.10.2020 do 31.12.2020 

Silniční daň

 • Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklé na zálohách na daň silniční, které jsou splatné 15.4.2020 a 15.7.2020 za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020. 

 • Prominutí záloh poplatníkům, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, jsou prominuty na rok 2020. 

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí s termínem podáním mezi 31.3. a 31.7.2020 je možné bez sankcí podat až do 31.8.2020. Do tohoto termínu bude rovněž možné odložit i úhradu daně či zálohy na daň. Tohoto odkladu je dosaženo plošným prominutím pokuty za opožděné podání přiznání a úroku z prodlení nebo úroku z posečkání daně. 

 • Pokud nebude přiznání podáno a daň zaplacena do 31.8.2020, nebude se plošné promíjení aplikovat a sankce se vyměří zpětně od původního termínu. 

 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. 24.9.2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 386/2020, který zrušil Zákonné opatření Senátu a dani z nabytí nemovitých věcí. 

Správní poplatky

Prominutí správních poplatků za veškerá podání vztahující se k daňovým opatřením. 

EET bude odloženo do konce roku 2020 

Vláda 4.5.2020 schválila návrh Ministerstva financí odložit všechny vlny EET do konce roku 2020. 

Odklad se bude týkat jak podnikatelů spadajících do prvních dvou vln (tedy velko- a maloobchod, gastronomie a ubytovací služby), tak i těch, kteří měli své tržby elektronicky evidovat od 1.5.2020. Pozastavení EET znamená, že poplatníci nemusí odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. 

Poslední novelou zákona publikovanou ve Sbírce zákonů 30.října 2020 bylo schváleno prodloužení pozastavení EET pro všechny vlny až do 31.12.2022.  

Zálohy na důchodové pojištění

Byl rovněž schválen zákon, který odpustí v období od března do srpna všem OSVČ platby povinného důchodového pojištění. V ročním vyúčtování se jim sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku.

Uplatnění daňové ztráty   

Vláda připravuje změnu zákona o dani z příjmů rozšiřující možnost uplatnění daňové ztráty. Připravovaná změna navrhuje uplatnění daňové ztráty zpětně ve dvou předcházejících zdaňovacích obdobích a 6 (ze současných 5) následujících zdaňovacích obdobích. Daňovou ztrátu by poplatník odečetl zpětně formou dodatečného daňového přiznání nebo v rámci případně probíhající daňové kontroly. Rozšířené podmínky by bylo možné uplatnit poprvé na daňovou ztrátu vyměřenou za období končící 30.6.2020 nebo později.

Příspěvek na ošetřovné 

Původně vláda poskytla osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) příspěvek na ošetřovné v denní výši 424 Kč, od dubna dokonce 500 Kč za den. V říjnu bylo poté schváleno tzv. krizové ošetřovné, podle kterého mají OSVČ nárok na 400 Kč za den. Příspěvek na ošetřovné je možné uplatnit prostřednictvím žádosti, kterou naleznete zde https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/ 

Po zvýšení výše ošetřovného z 60% na 80% denního vyměřovacího základu se bude říjnové krizové ošetřovné počítat ze 70% denního vyměřovacího základu. Tím by měl příjemce ošetřovného dosáhnout přibližně 80% své čisté mzdy. Krizové ošetřovné se vztahuje na rodiče dětí mladších 10 let (jarní opatření cílila na rodiče dětí mladších 13 let), které v důsledku karanténních opatření nemohou navštěvovat předškolní či školská zařízení, rodiče nezaopatřených dětí, účastnících se školní docházky závislé na péči jiné osoby, rodiče dětí, které se z důvodu karantény v rodině nemohou účastnit školní docházky a pro osoby, které pečují o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti. Ošetřovné se bude vztahovat na období od 14. října do skončení nouzového stavu/otevření škol, nejpozději však do 30. června 2021. 

Kompenzační bonus - pro OSVČ a malé s.r.o. 

Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) mohou začít žádat o kompenzační bonus, který byl schválen 9.4.2020. 21.10.2020 schválila Poslanecká sněmovna prodloužení kompenzačního bonusu. 

Na kompenzační bonus má nárok OSVČ, která vykonávala podnikatelskou činnost k 12.3.2020 jako svou 

a) hlavní činnost nebo 

b) jako vedlejší podnikatelskou činnost z jiného důvodu než z titulu zaměstnání. 

Pro třetí kompenzační období od 5.10.2020 do 4.11.2020 bude rozhodná převažující činnost v oboru. 

Kompenzační bonus je stanoven ve výši 500 Kč za každý den, ve kterém OSVČ splní zákonem stanovené podmínky. Kompenzační bonus nenáleží OSVČ za ty dny, kdy pobírala podporu v nezaměstnanosti. 

O kompenzační bonus musí OSVČ ZAŽÁDAT svůj místně příslušný finanční úřad. Žádost můžete podat prostřednictvím interaktivního formuláře, který je uveřejněn na stránkách Ministerstva financí. Součástí žádosti je čestné prohlášení OSVČ, že nemohla zcela nebo částečně vykonávat svou činnost z důvodů vlivu opatřeních vztahující se k COVID-19. 

Zejména se jedná o  

 1. uzavření nebo omezení činnosti provozovny,  

 2. karanténa OSVČ nebo zaměstnanců OSVČ,  

 3. péče o dítě;  

 4. omezení poptávky nebo  

 5. omezení dodávek pro výkon.  

Kompenzační bonus je finančním úřadem přiznán automaticky ke dni podání žádosti. 

Kompenzační období bylo původně nastaveno na 12.3.až 30.4.2020, vláda posléze prodloužila kompenzační období až do 8.6.2020. Schválená novela z 21.10. zavedla třetí kompenzační období od 5.10.do 4.11.2020. 

Dostupnější hypotéky

Česká národní banka zmírnila podmínky pro udělování hypoték, přičemž:

 • Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě nemovitosti se zvyšuje na 90 % (z 80 %).
 • Poměr mezi souhrnem všech měsíčních nákladů na úvěr oproti celkovému čistému měsíčnímu příjmu se zvyšuje z 45 % na 50 %.
 • Ruší se povinnost hodnotit počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů.

Státní příspěvek na nájemné za zavřené provozovny - COVID-Nájemné 

Vláda dne 16.10.2020 prodloužila dotační program COVID - Nájemné. V rámci programu COVID - Nájemné II stát nabídne podnikatelům negativně zasažených restriktivními preventivními opatřeními vlády v souvislosti s epidemií COVID uhrazení poloviny z nájemného za provozovny za červenec, srpen a září 2020. Příspěvek může opět činit maximálně 10 mil. Kč pro jednoho příjemce dotace. Podmínkou pro udělení podpory již nadále není skutečnost, že se pronajímatel vzdá 30 % z nájemného, nicméně i nyní je požadován doklad o úhradě nájemného (v části nečerpané). Žádosti bude možné podávat do 21.01.2021, 23:59:00. Pokud se podnikatelé do programu registrovali již dříve, není nová registrace nutná. 

Prominutí penále

Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení prošel Senátem ve znění navrhovaném Poslaneckou sněmovnou.  

Schválený zákon snižuje penále z odvodů na sociální zabezpečení (zaměstnavatelova část), které zaměstnavatel za měsíc květen (splatnost od 1. do 20. června), červen (splatnost od 1. do 20. července) a červenec (splatnost od 1. do 20. srpna) uhradí nejpozději do 20. října 2020. V takovém případě bude penále, které z důvodu pozdní úhrady pojistného za zaměstnavatele vznikne, sníženo o 80 %.  Zbylá část penále ve výši  20 % odpovídá roční úrokové sazbě méně než 4 %.  Neuhrazené pojistné nebude současně považováno v daném období za dlužnou částku zaměstnavatele např. pro účely potvrzení bezdlužnosti.  

Podmínkou pro snížení penále je řádná úhrada pojistného na sociální zabezpečení, které zaměstnavatel odvádí za zaměstnance. 

Návrh zákona o prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení  

Vedle schváleného zákona o snížení penále z pozdní úhrady pojistného je v Senátu nyní schvalován další zákon, který platby pojistného na sociální zabezpečení promíjí zcela. Jedná se o pojistné za červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele za předmětné měsíce.   

Snížení vyměřovacího základu bude možno uplatnit při splnění následujících podmínek: 

 1. Počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje za daný měsíc 50;  
 2. Nedošlo k poklesu počtu zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění nebo hodnoty vyměřovacích základů o více než 10% ve srovnání s posledním dnem v březnu 2020; 
 3. Výše pojistného, kterou jsou povinni platit zaměstnanci, bude řádně uhrazena; 
 4. Nedochází k čerpání náhrady mzdových nákladů z programu COVID 19. 

Snížení pojistného resp. vyměřovacího základu může být maximálně do výše 1,5 násobku průměrné mzdy na každého zaměstnance a to u zaměstnanců, u kterých bude pracovní poměr trvat na konci předmětného měsíce. Snížení pojistného nepůjde uplatnit zpětně a mělo by tak být zohledněno v řádném přehledu odesílaném za daný měsíc. 

Rozšíření kompenzačního bonusu na společníky s.r.o. 

Možnost čerpání kompenzačního bonusu společníky s.r.o. bylo prodlouženo i na 3. kompenzační období, tj. od 5.10. až 4.11.2020. Kompenzační bonus mohou začít čerpat  společníci s.r.o., které mají nejvýše 2 společníky nebo více, ale jedná se o členy jedné rodiny. Kompenzační bonus nedopadá na společníky s.r.o., které byly v bonusovém období v likvidaci nebo v úpadku nebo které jsou vedeny jako nespolehliví plátci DPH. Další podmínkou čerpání bonusu je dosažení společností minimálního obratu 180 tis.  Výše a ostatní podmínky čerpání kompenzačního bonusu jsou obdobné původním podmínkám pro OSVČ.    

Liberalizační daňový balíček

Vláda dne 08.06.2020 odsouhlasila tzv. liberalizační daňový balíček. Nyní se čeká, až projde legislativním procesem.

 • Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
 • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. května do 31. července.
 • Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. srpna. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
 • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. března do 31. prosince v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
 • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
 • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. srpna (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).
 • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. května.
 • Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).