Podpora podnikání

V současné době dochází k opětovnému reaktivování či prodlužování opatření na pomoc a podporu podnikatelů, která byla přijata již v jarní-letní fázi opatření zmírňujících dopady pandemie COVID-19. 

Záruční programy státu 

Během března a dubna byly realizovány státní programy COVID I, COVID II a COVID Praha. Mířily na malé a střední podniky a OSVČ, kteří museli omezit či zastavit svou činnost na základě opatření proti šíření COVID-19. 

Program COVID I měl formu přímého úvěru, ostatní programy pak formu státní záruky za komerční úvěr. 

Účelem programů bylo zajistit, aby tito podnikatelé mohli získat prostředky na hrazení provozních nákladů. V rámci programů byly formou státního příspěvku kryty i úroky.  

Kapacita každého programu byla vždy velmi rychle vyčerpána. 

Poslední aktivovaný byl program COVID III, jehož kapacita činí kolem 600 miliard Kč. Je určen pro podniky do 500 zaměstnanců a spočívá v poskytnutí státní záruky ve výši 80 – 90 % z výše komerčního bankovního úvěru. Opět musí být účelem úvěru krytí provozních nákladů.  Nově byl program COVID III prodloužen až do roku 2021. 

Dejte nám prosím vědět, zda budete mít zájem o tuto podporu 

Program „Antivirus pro firmy“ 

Firmy mohou žádat Úřad práce o poskytnutí příspěvku, a to v rámci programu „Antivirus pro firmy.

Program zavádí zvláštní podmínky pro zaměstnavatele, jejichž podnikání bylo dotčeno pandemií koronaviru. Dle situace může zaměstnavatel získat příspěvek ve výši 60 % či 100% z vyplacené náhrady mzdy.

Více informací naleznete pod https://www.schaffer-partner.cz/cs/koronavirus-prace 

Příspěvek lze poskytnout pouze na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá alespoň tři měsíce. Tato podmínka by měla zabránit zneužívání příspěvku  ze strany podnikatelů a vytváření nových fiktivních pracovních pozic.

Vyplácení příspěvku je prodlouženo do 30.dubna 2021.

Žádat o příspěvek je možné prostřednictvím internetových stránek https://www.mpsv.cz/antivirus. Rádi Vám s podáním žádosti pomůžeme.

Daně a odvody

Níže uvádíme přehled daňových opatřeních zavedených jako subvence ke zmírnění negativních dopadů vládních restrikcích v souvislosti s Covid-19 (stav k 29.10.2020). 

Dan z příjmů právnických a fyzických osob  

Lhůty pro podání daňového přiznání  

 • Prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob nebo vyúčtování daně z příjmů a daňového přiznání dani z příjmů fyzických osob, pokud k podání přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období 2019 dojde nejpozději dne 1.7.2020; následně termín prodloužen až do 18.8.2020. 

 • Prominutí úroku z prodlení z pozdní platby daně z příjmů, pokud k úhradě daně dojde nejpozději dne 1.7.2020; následně termín prodloužen až do 18.8.2020 

 • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním). 

Tato prominutí budou UPLATNĚNA AUTOMATICKY za splnění výše uvedených podmínek, aniž by bylo nutné podávat individuální žádosti. 

Zálohy na daň z příjmů 

 • Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné k 15.6.2020 pro poplatníky, kteří mají jako zdaňovací období kalendářní rok. Poplatníci s hospodářským rokem mohou o prominutí zálohy za červen (příp. jiné měsíce) žádat na základě individuální žádosti, kde doloží důvody pro její snížení či zrušení. 

 • Prominutí záloh na daň z příjmů splatných v období od 15.10. 2020 do 15.12.2020 pro poplatníky z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž  příjmy jsou dosaženy z činnosti některého z oborů, jejichž činnost byla zakázána či omezena usneseními vlády ČR. 

Zálohy budou automaticky prominuty na základě podaného oznámení finančnímu úřadu. 

Zpětné uplatnění daňové ztráty    

 • Možnost uplatnění daňové ztráty zpětně ve dvou předcházejících zdaňovacích obdobích a 5 následujících zdaňovacích obdobích. Daňovou ztrátu může poplatník odečíst zpětně formou dodatečného daňového přiznání nebo v rámci případně probíhající daňové kontroly.  

DPH 

Lhůty pro podání daňového přiznání 

 • Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud povinnost k související úhradě daně vznikla v období od 1.3.2020 do 31.7.2020 (do výše 1,000 Kč) na základě individuálně podané žádosti.  

 • Prominutí úroků z prodlení nebo úroků z posečkané částky na základě individuálně podané žádosti, pokud povinnost k úhradě daně vznikla v období od 1.3.2020 do 31.7.2020. 

 • Prominutí pokuty za pozdně podané přiznání za podmínky, že byl alespoň částečně prominut úrok z prodlení z daně vázající se k tomuto přiznání. 

Platba DPH 

 • Prominutí úroku z prodlení z pozdní platby DPH plátcům, jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády, za období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, pokud DPH bude uhrazeno nejpozději do 31.12.2020. Dotčeným subjektům je tedy automaticky prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty. Pozdní platbu je nutné správci daně oznámit; oznámení se doporučuje podat do lhůty původní splatnosti daně. 

Prominutí DPH 

 • Prominutí DPH z bezúplatného dodání (tj. darování) roušek, ventilátorů, testovacích souprav COVID-19, ochranných oděvů, plynových masek, ochranných brýlí, rukavic a dalšího zboží vymezeného dle sazebního zařazení zdravotnického materiálu v souvislosti s COVID-19 do nomenklatury HS, pokud bylo toto zboží bezúplatně dodáno v období od 12. března 2020 do 17. března 2020 a v období od 1.10.2020 do 31.12.2020 

 • Prominutí DPH z bezúplatného dodání (tj. darování) zboží plátci, který je oprávněn k výrobě dezinfekčních prostředků, alkoholových roztoků, sterilizátorů, čistících roztoků atp., pokud bylo bezúplatně dodané zboží použito na výrobu uvedených výrobků a k bezúplatnému dodání došlo v období od 12. března 2020 do 17. května 2020 a v období od 1.10.2020 do 31.12.2020 

Silniční daň

 • Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklé na zálohách na daň silniční, které jsou splatné 15.4.2020 a 15.7.2020 za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020. 

 • Prominutí záloh poplatníkům, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, jsou prominuty na rok 2020. 

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí s termínem podáním mezi 31.3. a 31.7.2020 je možné bez sankcí podat až do 31.8.2020. Do tohoto termínu bude rovněž možné odložit i úhradu daně či zálohy na daň. Tohoto odkladu je dosaženo plošným prominutím pokuty za opožděné podání přiznání a úroku z prodlení nebo úroku z posečkání daně. 

 • Pokud nebude přiznání podáno a daň zaplacena do 31.8.2020, nebude se plošné promíjení aplikovat a sankce se vyměří zpětně od původního termínu. 

 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. 24.9.2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 386/2020, který zrušil Zákonné opatření Senátu a dani z nabytí nemovitých věcí. 

Správní poplatky

Prominutí správních poplatků za veškerá podání vztahující se k daňovým opatřením. 

EET bude odloženo do konce roku 2020 

Vláda 4.5.2020 schválila návrh Ministerstva financí odložit všechny vlny EET do konce roku 2020. 

Odklad se bude týkat jak podnikatelů spadajících do prvních dvou vln (tedy velko- a maloobchod, gastronomie a ubytovací služby), tak i těch, kteří měli své tržby elektronicky evidovat od 1.5.2020. Pozastavení EET znamená, že poplatníci nemusí odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. 

Poslední novelou zákona publikovanou ve Sbírce zákonů 30.října 2020 bylo schváleno prodloužení pozastavení EET pro všechny vlny až do 31.12.2022.  

Zálohy na důchodové pojištění

Byl rovněž schválen zákon, který odpustí v období od března do srpna všem OSVČ platby povinného důchodového pojištění. V ročním vyúčtování se jim sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku.

Uplatnění daňové ztráty   

Vláda připravuje změnu zákona o dani z příjmů rozšiřující možnost uplatnění daňové ztráty. Připravovaná změna navrhuje uplatnění daňové ztráty zpětně ve dvou předcházejících zdaňovacích obdobích a 6 (ze současných 5) následujících zdaňovacích obdobích. Daňovou ztrátu by poplatník odečetl zpětně formou dodatečného daňového přiznání nebo v rámci případně probíhající daňové kontroly. Rozšířené podmínky by bylo možné uplatnit poprvé na daňovou ztrátu vyměřenou za období končící 30.6.2020 nebo později.

Příspěvek na ošetřovné 

Původně vláda poskytla osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) příspěvek na ošetřovné v denní výši 424 Kč, od dubna dokonce 500 Kč za den. V říjnu bylo poté schváleno tzv. krizové ošetřovné, podle kterého mají OSVČ nárok na 400 Kč za den. Příspěvek na ošetřovné je možné uplatnit prostřednictvím žádosti, kterou naleznete zde https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/ 

Po zvýšení výše ošetřovného z 60% na 80% denního vyměřovacího základu se bude říjnové krizové ošetřovné počítat ze 70% denního vyměřovacího základu. Tím by měl příjemce ošetřovného dosáhnout přibližně 80% své čisté mzdy. Krizové ošetřovné se vztahuje na rodiče dětí mladších 10 let (jarní opatření cílila na rodiče dětí mladších 13 let), které v důsledku karanténních opatření nemohou navštěvovat předškolní či školská zařízení, rodiče nezaopatřených dětí, účastnících se školní docházky závislé na péči jiné osoby, rodiče dětí, které se z důvodu karantény v rodině nemohou účastnit školní docházky a pro osoby, které pečují o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti. Ošetřovné se bude vztahovat na období od 14. října do skončení nouzového stavu/otevření škol, nejpozději však do 30. června 2021. 

Kompenzační bonus - pro OSVČ a malé s.r.o., resp. společníky s.r.o.  

Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) mohou žádat o kompenzační bonus, ve výši 500 Kč za každý den, ve kterém OSVČ splní zákonem stanovené podmínky.  

Kompenzační bonus mohou dále čerpat společníci s.r.o., které mají nejvýše 2 společníky nebo více, ale jedná se o členy jedné rodiny, a byli společníky společnosti k 5.10.2020 a jsou rezidenty ČR nebo EU/EHP. Kompenzační bonus nedopadá na společníky s.r.o., které byly v bonusovém období v likvidaci nebo v úpadku nebo které jsou vedeny jako nespolehliví plátci DPH. Další podmínkou čerpání bonusu je dosažení společností minimálního obratu 180 tis.   

Dále mohou žádat o kompenzační bonus i osoby, které v rámci období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 vykonávaly práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (tj. na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti podle zákoníku práce) a v důsledku toho byly v tomto období alespoň 3 kalendářní měsíce účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec [tj. za jednotlivé měsíce jim byl zaměstnavatelem zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč (v případě dohody o provedení práce), resp. alespoň 3 000 Kč (v případě dohody o pracovní činnosti)]. 

Vláda vypsala  

 • první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 --> žádosti bylo možné podat nejpozději do 5.1.2021 

 • druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 -->  žádosti je možné podat nejpozději do 22.1.2021 

 • třetí bonusové období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020  -->  žádosti je možné podat nejpozději do 15.2.2021 

 • čtvrté bonusové období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 -->  žádosti je možné podat nejpozději do 25.2.2021 

Žadatelé, kteří čerpali či čerpají ještě další podporu, pak pro První až Čtvrté bonusové období mohou žádat do 1. 3. 2021. 

O kompenzační bonus mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020.  Rozhodné je, zda převažující činnost žadatele je podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 

Vedle přímo zasažených provozovatelů barů, restaurací či fitness center je tato pomoc mířena i na činnosti přímo související. Jedná se o subjekty, kteří jsou v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Typicky třeba trenér v posilovně nebo herec v divadle. Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby nebo vykonávat činnost o nejméně 80 % (v poměru k rozhodnému období od června do září 2020). Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé symbióze) hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada. 

O kompenzační bonus je nutné  ZAŽÁDAT svůj místně příslušný finanční úřad - písemně či datovou schránkou, ale také elektronicky https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus.  Součástí žádosti je čestné prohlášení podnikatele, že nemohl zcela nebo částečně vykonávat svou činnost z důvodů vlivu opatřeních vztahující se k COVID-19.  

Kompenzační bonus je finančním úřadem přiznán automaticky ke dni podání žádosti.  

Dostupnější hypotéky

Česká národní banka zmírnila podmínky pro udělování hypoték, přičemž:

 • Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě nemovitosti se zvyšuje na 90 % (z 80 %).
 • Poměr mezi souhrnem všech měsíčních nákladů na úvěr oproti celkovému čistému měsíčnímu příjmu se zvyšuje z 45 % na 50 %.
 • Ruší se povinnost hodnotit počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů.

Státní příspěvek na nájemné za zavřené provozovny - COVID-Nájemné 

V rámci programu COVID - Nájemné II stát nabídne podnikatelům negativně zasažených restriktivními preventivními opatřeními vlády v souvislosti s epidemií COVID uhrazení poloviny z nájemného za provozovny za červenec, srpen a září 2020 (COVID - Nájemné II), resp. za říjen, listopad, prosinec 2020 (COVID - Nájemné III). Příspěvek může opět činit maximálně 10 mil. Kč pro jednoho příjemce dotace, resp. 50% uhrazeného nájemného. Podpory přiznané v rámci výzev COVID Nájemné I až III. se pro tyto účely nesčítají (naopak se sčítají pro účely limitu podpory Dočasného rámce EK). Žádosti pro COVID - Nájemné II je možné podávat do 04.02.2021, 23:59:00. 

Žádosti pro COVID - Nájemné III je možné podávat do 08.04.2021, 23:59:00 hod.  

Pokud se podnikatelé do programu registrovali již dříve, není nová registrace nutná, v opačném případě je nutné zřízení tzv. eIdentity.  

Novinkou pro COVID - Nájemné III je, že čestné prohlášení pronajímatele již nevyžaduje ověření podpisu a MPO již také nebude posuzovat spřízněnost osob pronajímatele a nájemce. Dále také nově mohou žádat i ty provozovny, které měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů apod. Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 66 %. Nově musí také žadatel prohlásit, že neporušil vládní opatření. 

Státní příspěvek na mzdy pro zavřené provozovny - COVID-GASTRO 

Vláda dne 4. ledna 2021 schválila nový program COVID-GASTRO, který má podpořit ty provozovny, které na základě mimořádných opatření vlády z října 2020 musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Podpora bude činit 400 Kč/den za každého zaměstnance, za dobu po kterou byla činnost na základě vládních opatření omezena v období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021.  

Žádostibude možné podávat od 15. ledna 2021 přes Agendový informační systém (AIS) MPO. 

Kdo se může programu účastnit - podnikatelé, kteří podnikají podle živnostenského zákona (vedle restaurací také maloobchodní prodejny a služby) 

 • Jimž bylo dle krizových opatření vlády od 14. října 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti 

 • Mají zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující osoby OSVČ“ (u zaměstnanců na částečné úvazky je částka krácena koeficientem) 

 • Za tyto zaměstnance bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení 

Limit na jednoho příjemce podpory činí 800 tisíc €. 

Pomoc z COVID - Gastro - Uzavřené provozovny je možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy (Antivirus + Covid Nájemné II). 

Prominutí penále

Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení prošel Senátem ve znění navrhovaném Poslaneckou sněmovnou.  

Schválený zákon snižuje penále z odvodů na sociální zabezpečení (zaměstnavatelova část), které zaměstnavatel za měsíc květen (splatnost od 1. do 20. června), červen (splatnost od 1. do 20. července) a červenec (splatnost od 1. do 20. srpna) uhradí nejpozději do 20. října 2020. V takovém případě bude penále, které z důvodu pozdní úhrady pojistného za zaměstnavatele vznikne, sníženo o 80 %.  Zbylá část penále ve výši  20 % odpovídá roční úrokové sazbě méně než 4 %.  Neuhrazené pojistné nebude současně považováno v daném období za dlužnou částku zaměstnavatele např. pro účely potvrzení bezdlužnosti.  

Podmínkou pro snížení penále je řádná úhrada pojistného na sociální zabezpečení, které zaměstnavatel odvádí za zaměstnance. 

Návrh zákona o prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení  

Vedle schváleného zákona o snížení penále z pozdní úhrady pojistného je v Senátu nyní schvalován další zákon, který platby pojistného na sociální zabezpečení promíjí zcela. Jedná se o pojistné za červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele za předmětné měsíce.   

Snížení vyměřovacího základu bude možno uplatnit při splnění následujících podmínek: 

 1. Počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje za daný měsíc 50;  
 2. Nedošlo k poklesu počtu zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění nebo hodnoty vyměřovacích základů o více než 10% ve srovnání s posledním dnem v březnu 2020; 
 3. Výše pojistného, kterou jsou povinni platit zaměstnanci, bude řádně uhrazena; 
 4. Nedochází k čerpání náhrady mzdových nákladů z programu COVID 19. 

Snížení pojistného resp. vyměřovacího základu může být maximálně do výše 1,5 násobku průměrné mzdy na každého zaměstnance a to u zaměstnanců, u kterých bude pracovní poměr trvat na konci předmětného měsíce. Snížení pojistného nepůjde uplatnit zpětně a mělo by tak být zohledněno v řádném přehledu odesílaném za daný měsíc. 

Liberalizační daňový balíček

Vláda dne 08.06.2020 odsouhlasila tzv. liberalizační daňový balíček. Nyní se čeká, až projde legislativním procesem.

 • Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
 • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. května do 31. července.
 • Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. srpna. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
 • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. března do 31. prosince v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
 • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
 • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. srpna (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).
 • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. května.
 • Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).