Nejvyšší soud přepisuje ustanovení nového občanského zákoníku - plná moc ve formě notářského zápisu již není potřeba

Judikát - právní

Je-li plná moc udělena k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, měla by zásadně být i plná moc udělena ve formě notářského zápisu. Nejvyšší soud ČR však ve svém rozhodnutí od výše uvedeného požadavku upouští.

Je-li pro právní jednání vyžadována forma notářského zápisu, je smyslem a účelem tohoto požadavku na formu plné moci zabezpečit ověření totožnosti zmocnitele a současně zajistit, aby plná moc byla udělena k zamýšlenému právnímu jednání.

Obecně tudíž platí, že není-li pochyb o totožnosti zmocnitele, tj. je-li zcela zjevné, kdo udělil plnou moc, není plná moc neplatná jen proto, že nebyla udělena ve formě notářského zápisu, a to přesto, že byla udělena k právnímu jednání, které musí být podle zákona učiněno ve formě notářského zápisu. Pro takové jednání však stále platí požadavek alespoň úředně ověřených podpisů.

(Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. listopadu 2014, č.j. 29 Cdo 3919/2014)