Splatnost daně z nemovitých věcí 2016

Novinky

Upozorňujeme na blížící se splatnost daně z nemovitých věcí za rok 2016. Do 31. května 2016 je splatná daň z nemovitých věcí u poplatníků, jejichž výše daňové povinnosti nepřekročí 5 000 Kč.Ke stejnému dni je zároveň třeba uhradit první splátku daně u poplatníků, jejichž daňová povinnost je vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozující zemědělskou výrobu a chov ryb.

Správce daně by měl centrálně všem poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenou datovou schránku, rozeslat poštovní poukázku informující o výši daňové povinnosti. Poukázky by měli poplatníci daně obdržet nejdéle 25. května 2016. Právnickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky informace o daňové povinnosti.