Rozšíření možnosti promíjení pokut u kontrolního hlášení

27. 4. 2017

V posledních měsících byl podnikatelskou veřejností zaznamenán ze strany finančních úřadů zvyšující se počet telefonických, resp. e-mailových kontaktů souvisejících s jak domnělými, tak skutečnými nedostatky v kontrolních hlášeních. V každém případě se však, jak finanční správa opakovaně deklarovala, jedná o kontakty neformální.

Zatímco v minulém roce finanční úřady sankcemi za porušení povinností ve vztahu ke kontrolním hlášením výrazně šetřily, letos jsou pokuty v rozsahu 10 000 – 50 000 Kč daňovým subjektům za pozdní podání, resp. nepodání, či za pozdní (žádnou) reakci na výzvu k doplnění údajů již ve výrazně hojnější míře udělovány.

Pokud se vás výše uvedené kontakty ze strany finančních úřadů či jimi uložené pokuty týkají, rádi bychom vám tímto článkem přiblížili, jakým způsobem s vámi správce daně může komunikovat a jak a v jakých případech lze požádat o prominutí udělených sankcí.

V prvé řadě mějte na paměti, že je správce daně v případě jím zjištěných nesrovnalostí v kontrolním hlášení povinen plátci daně zaslat výzvu ke změně, potvrzení nebo doplnění údajů, a to do datové schránky plátce, resp. jeho zástupce, nebo na e-mailovou adresu plátce, která je na kontrolním hlášení uvedena. Dotčený plátce je pak do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy povinen podat následné kontrolní hlášení, případně za situace, kdy se nesrovnalosti v hlášení nedopustil on, správnost údajů v jím podaném kontrolním hlášení potvrdit. Není-li následné kontrolní hlášení podáno včas, tedy ve zmiňovaném 5denním termínu, hrozí daňovému subjektu uložení pokuty ve výši 30 000 Kč. Nebylo-li by ovšem na výzvu k doplnění reagováno vůbec, bude daňový subjekt čelit sankci ve výši 50 000 Kč.

Pro úplnost dodáváme, že pokuta ve výši 10 000 Kč bude uděleno tomu, kdo kontrolní hlášení nepodá a finanční úřad jej k jeho podání vyzve. Jestliže plátce zjistí sám, že kontrolní hlášení v řádném termínu nepodal, a podá je dříve, než ho k tomu správce daně vyzve, bude sankcionován jen pokutou v hodnotě 1000 Kč.

K výše uvedenému bychom rádi doplnili, že finanční úřady, jak je již v předchozím textu uvedeno, často volí způsob prokázání skutečností tvrzených v kontrolním hlášení prostřednictvím telefonického či e-mailového požadavku na doložení dokladů a informací k transakcím, u kterých byly zjištěny nějaké nesrovnalosti. Přestože je tento postup v souladu s platnou legislativou, upozorňujeme, že zejména při telefonické komunikaci se správcem daně není možné ověřit osoby oprávněné jednat jak za daňový subjekt, tak za správce daně, a často zaznívají informace, které není správce daně vůbec oprávněn sdělovat, či jsou vznášeny požadavky na sdělení skutečností, na jejichž předložení nemá finanční úřad zákonný nárok. Takové kontakty je nutno vždy považovat za neformální a uskutečnivší se ve snaze předejít složitějšímu úřednímu postupu.

V případě, že jste nestihli na výzvu finančního úřadu k doplnění kontrolního hlášení včas odpovědět, případně jste neodpověděli vůbec a správcem daně vám byla uložena pokuta v příslušné výši, tedy 10 000, 30 000 nebo 50 000 Kč, máte možnost si požádat o její prominutí. Musíte tak však učinit do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo o povinnosti uhradit pokutu rozhodnuto. Upozorňujeme, že samotná žádost o prominutí pokuty podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

U pokut v pevné výši 1000 Kč neexistuje možnost podání žádosti o jejich prominutí. U tohoto typu sankce je správcem daně automaticky tolerováno jedno pochybení v průběhu jednoho kalendářního roku, přičemž o tento automatický pardon není nutno žádat.

Generální finanční ředitelství vydalo metodický pokyn k možnosti pominutí pokut, jenž se dne 6. 3. 2017 dočkal i svého rozšiřujícího dodatku, kterým se zejména doplňuje výčet tzv. ospravedlnitelných důvodů pro prominutí pokuty. Hlavními ospravedlnitelnými důvody jsou např. náhlý nepříznivý zdravotní stav plátce nebo jeho zástupce, postižení daňového subjektu či jeho zástupce hromadnou či individuální živelnou pohromou apod. Dodatek uvedeného metodického pokynu stanovuje možnost prominout pokuty pouze v tom případě, kdy plátce v uplynulých 3 letech závažným způsobem neporušili své povinnosti vůči finanční správě. Možnost využít institutu prominutí lze pouze u dvou uložených pokut za rok 2016, v roce 2017 lze tímto způsobem prominout maximálně jednu pokutu.

Výše uvedený metodický pokyn v plném znění naleznete zde.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up