DŮLEŽITÉ – NEPŘEHLÉDNĚTE: Nová povinnost právnických osob evidovat své skutečné majitele

23. 2. 2018

Od 1. ledna 2018 mají obchodní společnosti a další právnické osoby novou povinnost, která trochu netradičně vyplývá ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Právnické osoby jsou nově povinny vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje potřebné ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně odůvodnění, proč je tato osoba považovaná za skutečného majitele dané právnické osoby. Kdo je ale skutečným majitelem?

Podle zákonné definice se skutečným majitelem rozumí vždy fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Jak vyplývá z uvedené definice, vždy se bude muset jednat o konkrétní fyzickou osobu, která za danou společností stojí. V případě právnických osob, jejichž společníkem je jiná právnická osoba, případně společníkem tohoto společníka je ještě další právnická osoba atd., bude nutné dopátrat se až ke konkrétní fyzické osobě, která stojí na konci celého řetězce společníků, aby bylo možné zjistit, kdo danou společnost skutečně vlastní.

Zákon dále stanovuje vodítka, podle nichž se bude jednat vždy o skutečného majitele (není-li prokázaný opak). Skutečným majitelem je fyzická osoba, která

a) má sama anebo společně s osobami s ní jednajícími ve shodě více než 25 % hlasovacích práv anebo podíl větší než 25 %,

b) sama anebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou pod písm. a),

c) má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

d) je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, nelze-li skutečného majitele určit podle předchozích bodů.

I v případech, kdyby nešlo určit skutečného majitele obchodní korporace na základě společníků, tj. například kdyby společníkem byla zahraniční právnická osoba, která nezná svou vlastnickou strukturu, anebo kdyby osoba podle výše uvedených podmínek nebyla skutečným majitelem (nevykonávala by fakticky nebo právně rozhodující vliv), tak za skutečného majitele by se považoval člen statutárního orgánu obchodní korporace. Každá společnost proto bude muset fyzickou osobu jako svého skutečného majitele podle výše uvedených kritérií označit.

Zákon dále ukládá všem právnickým osobám vést právě svojí interní evidenci skutečných majitelů. V rámci této evidence bude muset každá právnická osoba mít k dispozici i dokumenty dokládající vztah skutečného majitele k právnické osobě. V zásadě by se mělo jednat o jakýsi rozšířený seznam společníků, kde budou obsaženy i informace a dokumenty týkající se skutečného majitele. Uvedené informace je právnická osoba povinna uchovávat po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Pro úplnost si zároveň dovolujeme upozornit, že povinnost uchovávání údajů ohledně skutečných majitelů se týká všech právnických osob od 01.01.2018, tj. i těch, které vznikly před tímto datem.

V této souvislosti byla zároveň zřízena i evidence skutečných majitelů právnických osob, které jsou zapsány ve veřejných rejstřících. Jedná se o neveřejný seznam, který vedou rejstříkové soudy. Do této evidence se zapisuje jméno, adresa pobytu, datum narození a státní příslušnost skutečného majitele a údaj, z něhož se dovozuje závěr, že se jedná o skutečného majitele. Podle přechodných ustanovení jsou všechny právnické osoby v průběhu 1 roku od účinnosti zákona (tj. do 01.01.2019) zapsat své skutečné majitele do této evidence. Po tuto dobu je tento zápis zároveň osvobozen od soudního poplatku.

V případě, že právnická osoba nesplní tuto povinnost a nezapíše do evidence svého skutečného majitele anebo vyvstanou pochybnosti o správnosti zapsaných údajů, mohou se oprávněné osoby, tj. soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány finanční správy atd., obracet přímo na právnickou osobu s požadavkem, aby jim tuto skutečnost sdělila a doložila potřebné údaje.

Závěrem si dovolujeme doporučit všem právnickým osobám, aby tuto povinnost v průběhu roku 2018 splnily a zapsaly tak svého skutečného majitele do této evidence, a to i za situace, že zákon prozatím neobsahuje žádnou sankci za nesplnění této povinnosti.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz