Změna v základu daně z příjmů u zahraničních zaměstnanců

7. 3. 2019

Příchod nového roku s sebou nepřinesl zatím příliš mnoho legislativních změn týkajících se daně z příjmů, ty nám přinese stále projednávaný daňový balíček 2019. Nicméně bychom Vás v tomto článku rádi seznámili s jednou důležitou změnou, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2019.

Ještě v prosinci loňského roku stihl pan prezident schválit novelu, která mění způsob stanovení základu daně z příjmů u zahraničních osob, kteří mají příjem ze zaměstnání na území České republiky. Tato změna se však týká jen těch zahraničních zaměstnanců, na které se z části nebo zcela vztahuje povinnost účasti na zahraničním pojištění stejného druhu (tj. na zdravotním a sociálním pojištění) a toto pojištění je upraveno předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika nebo Švýcarské konfederace.

Základ daně z příjmů u zaměstnanců se stanoví zjednodušeně řečeno jako součet příjmů ze závislé činnosti a sociálního a zdravotního pojištění hrazeného za zaměstnance zaměstnavatelem. Dle předchozí platné právní úpravy se základ daně z příjmů u výše uvedených zahraničních zaměstnanců stanovil stejně, tedy jako součet příjmů ze závislé činnosti a hypotetického sociálního a zdravotního pojištění ve výši 34 % z hrubého příjmu. Hypotetické sociální a zdravotní pojištění odpovídá výši pojištění, jež by zaměstnavatel hradil za zahraničního zaměstnance, kdyby byl účasten na českém sociálním systému. Z takto stanovené superhrubé mzdy pak byla zahraničnímu zaměstnanci z měsíčního příjmu sražena záloha na daň z příjmů.

Nová právní úprava spočívá v tom, že namísto zmíněného hypotetického sociálního pojištění, bude hrubá mzda zaměstnance navýšena o reálně zaplacené příspěvky na sociální a zdravotní pojištění ve státě, kde je hrazeno, nikoliv tedy o hypotetickou výši pojistného. Tímto způsobem budou vypočítávány zálohy na daň z příjmů již za měsíc leden 2019.

Rádi bychom zdůraznili, že do základu daně bude zahrnuto pouze pojistné odvedené na zdravotní pojištění, nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Jiné povinné či dobrovolné příspěvky zaměstnavatele dle zahraniční legislativy nebudou do základu daně zahrnovány.

Důležité je ještě podotknout, že rezidence zaměstnance není rozhodující pro stanovení státu, kde je daná osoba účastníkem sociálního pojištění. Například americký rezident může být účastníkem německého sociálního pojištění a popisovaná novela se bude na jeho český příjem ze zaměstnání aplikovat. Naopak, pokud se bude jednat o slovenského rezidenta, pojištěného v Kanadě, novela na zdanění jeho příjmů ze zaměstnání v České republice nebude mít vliv a jeho příjem se bude zdaňovat jako doposud.

Na závěr bychom ještě doplnili, že zaplacené zahraniční pojistné bude samozřejmě nezbytné přepočítat na české koruny. Pro správný přepočet zahraničního pojistné se použije kurz stanovený Českou národní bankou platný v den posledního kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž se záloha sráží. Například při zpracování mezd za leden se použije kurz platný k 31.1.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz