Daňový balíček 2019 vyhlášen ve Sbírce zákonů

23. 5. 2019

Dne 27.3.2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č.  80/2019 představující soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Zákon nabývá účinnosti 1.4.2019.

V první části Vám přinášíme přehled hlavních změn týkající se daně z příjmů.

Změna výše příjmu ze závislé činnosti podléhající srážkové dani

Původní limit 2 500 Kč za kalendářní měsíc pro příjem ze závislé činnosti podléhající u plátce srážkové dani je nově navyšován na úroveň částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Ta v současné době činí 3 000 Kč a měla by být navyšována v návaznosti na růst průměrné mzdy. 

Nová výše je aplikovatelná v souladu s účinností novely poprvé za měsíc duben 2019.

Zvýšení paušálních limitů do stavu roku 2017

Novelou dochází ke zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se částka vrací na úroveň roku 2017 tj. 2 mil. Kč. Maximální limity výdajových paušálů se tak zdvojnásobí. Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % – 80 % dle jednotlivých profesí zůstává nezměněná. Navýšení limitu na 2 mil. Kč bude dle přechodných ustanoveních poprvé použitelné již za rok 2019.

Opatření proti daňovým únikům

K výrazným změnám dochází v oblasti zákona o daních z příjmů v souvislosti s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD), která navrhuje několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací.

Novela zavádí v této souvislosti zejména tato opatření:

  • omezení odečitatelnosti úroků,
  • zdanění při přemístění majetku do zahraničí bez změny vlastnictví,
  • zdanění ovládaných zahraničních společností, nebo
  • zavedení pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů.

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

Poplatník je nově povinen zvýšit základ daně o částku odpovídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem stanoveným ve výši 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA.

Nadměrnými výpůjčními výdaji se pro účely daně z příjmů považují daňově uznatelné výpůjční výdaje snížené o zdanitelné výpůjční příjmy. Výpůjční výdaje a potažmo příjmy jsou v příslušném ustanovení zákona o dani z příjmů taxativně vyjmenované. Za takovýto výdaj, resp. příjem se bude považovat např.  i kurzový rozdíl související se závazkem vzniklým z úvěrového nástroje. Zákon umožňuje zpět uplatnit vyloučené nadměrné výpůjční výdaje při stanovených podmínkách v období následujícím po období, v němž byly nadměrné výpůjční výdaje vyloučeny.

Úprava nadměrných výpůjčních výdajů se nevztahuje mimo jiné na společnosti, které nemají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a nejsou konsolidující účetní jednotkou dle zákona o účetnictví. 

Nová pravidla pro omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů se budou poprvé aplikovat za zdaňovací období započaté po 1.4.2019. U poplatníku s běžným kalendářním rokem se poprvé budou nadměrné výpůjční výdaje testovat v roce 2020. Do nadměrných výpůjčních výdajů se nicméně budou započítávat výdaje v zásadě ze všech i do té doby uzavřených smluv, resp. ze všech dodatků k těmto smlouvám.

Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví

Novela zavádí institut zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví. Daňovému poplatníkovi tak vzniká daňová povinnost již v době přemístění majetku do jiného státu, a to z částky rovnající se tržní hodnotě přemístěného majetku po odečtení jeho daňové hodnoty.

Tyto příjmy jsou nově také doplněny do §22 a jsou tedy považovány za příjmy, které plynou ze zdrojů na území České republiky.

Dle přechodných ustanovení se bude zdanění aplikovat až na majetek přemístěný po 1. lednu 2020.

Odpočet na vědu a výzkum

Změny zákona o daních z příjmů se dotknou také pravidel pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum, a vývoj. Podnikatelé již nebudou muset nezbytnou projektovou dokumentaci zpracovávat před realizací výzkumných aktivit, ale až v termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. Nově se v této souvislosti zavádí povinnost podnikatele zaslat jednoduché avízo finančnímu úřadu o započetí práce na výzkumném projektu, čímž dojde k jednoznačnému ukotvení data, od něhož si podnikatel výdaje spojené s výzkumným projektem bude moci uplatňovat ve formě tohoto daňového odpočtu. Právě prokázání data zahájení prací na výzkumném projektu bylo doposud jedním z častých problémů v rámci daňových kontrol.

Oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost plátce o příjmech plynoucích do zahraničí je nově přesunuta do samostatného ustanovení §38da a dochází k jejímu rozšíření např. i na osvobozené příjmy.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up