Nová Informace GFŘ vztahující se k povinnostem k DPH pro osoby neusazené v tuzemsku

24. 10. 2019

Generální finanční ředitelství publikovalo novou Informaci, která přináší podrobný přehled daňových povinností vyplývajících ze zákona o DPH osobám povinných k dani neusazených v tuzemsku. Zejména pak povinnost registrace a vznik plátcovství DPH těchto osob v ČR. V Informaci je zvláštní pozornost věnována také daňovým dopadům zasílání zboží, typicky pak při prodeji zboží prostřednictví internetu osobám v České republice.

Za osobu neusazenou v tuzemsku se považuje osoba povinná k dani (osoba vykonávající ekonomickou činnost, tj. podnikatel), která:

  • nemá sídlo v tuzemsku,
  • uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a
  • v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která však dané plnění neposkytuje.

Povinná registrace osob, které jsou osobami neusazenými v tuzemsku, vzniká konkrétně v těchto případech:

Uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku

Plátcem DPH se osoba neusazená v tuzemsku stává v okamžiku, kdy

uskuteční dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,

a pokud u daných plnění není povinen přiznat DPH příjemce tohoto plnění.

V Informaci lze nalézt konkrétní příklady, kdy dochází, resp. nedochází k naplnění výše uvedených podmínek a vzniká nebo nevzniká povinnost registrace k DPH.

Dodání služby nebo zboží, přičemž místo plnění není v tuzemsku

V případě, že místo plnění poskytnuté služby nebo zboží je mimo tuzemsko, nevzniká osobě neusazené v tuzemsku povinnost registrace v žádném případě.

 

Dodání služby s místem plnění v ČR, kdy povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká příjemci.

Povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce, pokud se jedná o:

Osobu povinnou k dani (tj. podnikatel) se sídlem v České republice;

Osobu povinnou k dani (tj. podnikatel), která nemá sídlo v ČR, ale je zde registrována jako plátce.

 

Pokud jsou příjemcem služby výše uvedené osoby, nevzniká poskytovateli služby, osobě neusazené v tuzemsku, povinnost registrace v ČR. Stejný princip jako u služeb se uplatní u dodání zboží s instalací a montáží nebo u dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

 

Dodání zboží s místem plnění v ČR, kdy povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká příjemci.

Povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce, pokud se jedná o:

Plátce, který je již k datu dodání zboží zaregistrovaný k DPH v České republice.

 

Ve všech ostatních případech dodání zboží s místem plnění v tuzemsku tedy např. i dodání zboží do JČS osobou neusazenou v tuzemsku, bez ohledu na to, zda dodání splní podmínky pro osvobození či nikoliv, vyvolá povinnost registrace k DPH osobě neusazené v tuzemsku.

Zasílání zboží

 

Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží v rámci Evropské unie za předpokladu, že zboží odesílá osoba povinná k dani osobě, pro kterou pořízení tohoto zboží není předmětem daně a nejedná se o zboží podléhající spotřební dani, nový dopravní prostředek, zboží s instalací nebo montáží nebo použité zboží jako umělecké dílo nebo sběratelský předmět. Jako typický příklad lze uvést dnes hojně využívaný prodej přes internet.

Při zasílání zboží je místo plnění ve státě zasílatele, pokud jeho celková cena nepřekročí v České republice limit 1.140.000 Kč bez DPH. Pokud tedy zasílatel bude za kalendářní rok zasílat zboží neplátcům DPH (občanům) do České republiky pod tento limit, nevznikne mu povinnost registrace k DPH v ČR. V momentě, kdy tento limit překročí, má povinnost se registrovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost registrace osoby neusazené v tuzemsku bude nejčastěji vznikat při poskytnutí zdanitelného plnění občanovi ČR nebo jiné osobě nepovinné k dani, a to již okamžikem poskytnutí tohoto plnění. Obecně známá zákonná povinnost registrace překročením obratu 1 000 000 Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců se v případě osob neusazených v tuzemsku neuplatní.

 

Pořízení zboží z jiného členského státu

Pořídí-li osoba neusazená v tuzemsku zboží z jiného členského státu tj. např. přemístí své zboží do skladu v ČR, vzniká jí povinnost registrace identifikované osoby.

Pro osoby neusazené v tuzemsku se netestuje při pořízení limit ve výši 326 000, tzn., že identifikovanou osobou se stává osoba neusazená v tuzemsku okamžitě dnem prvního pořízení.

Z výše uvedeného dále vyplývá, že pokud takto přemístěné zboží je následně dodáno v ČR neplátci DPH nebo dodáno do JČS, vznikne osobě neusazené v tuzemsku povinnost hned druhé registrace jako plátce DPH.

 

Přeměna

Osoba neusazená v tuzemsku stává dále plátce DPH v případě, kdy je na ni převáděno jmění zanikající nebo rozdělované právnické osoby, která byla plátcem, a to ode dne zápisu přeměny do OR.

 

Přihláška k registraci

Pokud osobě, která nemá sídlo v tuzemsku, vznikne povinnost registrace, je povinna podat přihlášku k registraci k DPH do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem.

Přihláška k registraci musí být podána pouze elektronicky, a to pomocí daňového portálu nebo datové schránky.

 

Dobrovolná registrace

Osoba neusazená v tuzemsku má možnost podat dobrovolnou přihlášku k registraci DPH. Tato osoba se stává plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí správce daně, kterým je registrována.

 

 

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up