Zásadní změny v právní úpravě evidence skutečných majitelů

18. 12. 2019

Skutečný majitel

Novelizovaná právní úprava daleko šířeji, ale zároveň precizněji, vymezuje pojem skutečného majitele, stejně jako subjekty, které mají povinnost zápisu svých skutečných majitelů do Evidence nebo naopak subjekty, které tuto povinnost nemají (např. právnické osoby zřízené zákonem nebo mezinárodní smlouvou, státní podniky a národní podniky, okresní a regionální komory, odborové organizace, společenství vlastníků jednotek, právnické osoby, ve kterých má přímo či nepřímo veškerý podíl stát, kraj či obec, aj.).

Nově se za skutečného majitele bude považovat každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo uplatňuje koncový vliv. Koncovým příjemcem je ten, kdo může mít přímo nebo prostřednictvím jiného významný prospěch z činnosti nebo likvidace právnické osoby nebo ze správy nebo zániku právního uspořádání a kdo tento prospěch dále nepředává. Pokud nebude možné skutečného majitele zjistit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat, či taková osoba objektivně neexistuje, bude skutečným majitelem tzv. osoba ve vrcholném postavení – tedy osoba, která skutečně zajišťuje každodenní řízení obchodní korporace (např. generální ředitel).

Dokládané písemnosti

Písemnosti o údajích zjistitelných z informačního systému veřejné správy, do kterého může soud dálkovým přístupem nahlížet, nebude již nutné dokládat.

Zásadní je také informace, že u dokládaných písemností v českém jazyce bude postačovat prostá kopie, u dokládaných písemností v cizím jazyce bude nutné předložit originál a současně s ním pouze prostý překlad do českého jazyka, případně z rozhodnutí soudu nemusí být vyžadován překlad vůbec.

Zápis skutečného majitele do Evidence

Vzhledem k tomu, že zápis do Evidence podle aktuální úpravy nemá povahu rejstříkového řízení, soud posuzuje zápis údajů pouze formálně a nepřezkoumává pravdivost do Evidence zanášených údajů. K oznámení, že zápis nebyl proveden, by proto mělo docházet pouze výjimečně, a to např. pokud zapisované údaje nemají podklad v přiložených písemnostech či se nejedná o písemnosti, které jsou způsobilé prokázat skutečného majitele. Rozhodující je tak nakonec „volná“ úvaha a výklad pojmu skutečného majitele příslušným pracovníkem soudu.

Nově se vrací koncept rejstříkového řízení, kdy soud rozhoduje usnesením. Proti usnesení sice nebude odvolání přípustné, nicméně pokud soud návrh na zápis skutečného majitele odmítne, uvede důvody odmítnutí a poučí navrhovatele, jak má nedostatky návrhu odstranit.

Automatický průpis

Hlavním účelem je automatické propisování údajů o skutečném majiteli z obchodního rejstříku a jiných veřejných rejstříků, za předpokladu, že údaje z takového rejstříku naplňují předpoklady stanovené zákonem o evidenci skutečných majitelů (ZESM) pro zápis skutečného majitele (např. u společnosti s.r.o. to bude společník zapsaný v obchodním rejstříku s podílem vyšším než 25 %).

Není pochyb, že využití této novinky bude do budoucna velmi praktické, vzhledem k povinnosti evidujících osob udržovat údaje v Evidenci aktuální. Nicméně je třeba upozornit, že automatický průpis u evidujících osob, jejichž skutečný majitel je již k dnešnímu dni v Evidenci zapsán, nebude probíhat „automaticky“. Nejprve bude nezbytné příslušnému soudu zaslat návrh, aby byl jejich skutečný majitel napříště automaticky propsán. Tento návrh bude rovněž podléhat poplatkové povinnosti.

Možnost veřejnosti nahlédnout do Evidence

V současné době je Evidence pojímána jako neveřejná a třetí osoby k údajům v ní zapsaných nemají (až na výjimky) přístup. Návrh ZESM počítá s tím, že kdokoliv může prostřednictvím internetu získat elektronický výpis údajů o skutečném majiteli v omezeném rozsahu. Stejně jako je tomu dnes, bude evidující osoba povinna vést a průběžně zaznamenávat úplné, přesné a aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti a postavení svého skutečného majitele. Tato povinnost nabývá na významu o to více, že návrh ZESM, jak jsme Vás již dříve informovali, počítá se zavedením pokut evidujícím osobám, v tomto případě až do výše 250 000,- Kč.

Návrh ZESM s sebou přináší řadu změn a nových institutů, které jednotlivě i ve vzájemných souvislostech přispívají k větší transparentnosti vlastnických struktur evidujících osob. Vzhledem k novým možnostem, ale také povinnostem, jež mají evidující osoby, je proto vhodné, aby budoucí vývoj problematiky evidence skutečných majitelů neunikl Vaší pozornosti a byli jste na něj náležitě připraveni.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up