Jak správně na zdanění odměny jednatele společnosti

13. 3. 2020

Víte, že pokud máte uzavřenou smlouvu o výkonu funkce s jednatelem, daňovým nerezidentem České republiky, nepodléhá jeho zdanění měsíční zálohové dani? Na jaké další výjimky je potřeba si dát pozor u jednatelů cizinců?

  1. Právní úprava výkonu funkce jednatele

Jednatel společnosti se podle českého práva vždy považuje za člena statutárního orgánu. Právní vztah mezi jednatelem a společností je upraven tzv. smlouvou o výkonu funkce, jejíž základní rysy jsou upraveny v zákoně č 90/212 Sb. o obchodních korporacích (ZOK). Smlouva o výkonu funkce musí být písemná a je schválena valnou hromadou, včetně všech jejích dodatků (§ 59 odst. 2 ZOK). Povinnými údaji (§ 60 ZOK) jsou zejména tyto údaje o odměňování:

  • vymezení všech složek odměn, včetně benefitů,
  • stanovení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu,
  • určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku -  pokud mohou být přiznány.

Dále lze rozhodně doporučit sjednat jednateli přímo ve smlouvě veškerá další plnění, zejména cestovní náhrady.  Vzhledem k tomu, že smluvní vztah mezi jednatelem a společností není upraven zákoníkem práce, nejsou mu cestovní náhrady, na rozdíl od zaměstnanců, automaticky přiznány.

  1. Zdaňování odměny jednatele

Odměny jednatele fyzické osoby jsou zdaněny v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů (ZDP) shodně jako u zaměstnance. V ZDP jsou tedy podřazeny pod příjmy ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. c) bod první. Pobírá-li jednatel vedle odměny i další plnění formou např. nepeněžních příjmů nebo výše zmíněných cestovních náhrad, bude se jejich zdanění jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance, posuzovat ve stejném režimu jako u zaměstnance.

Způsob zdaňování jednatele se však na rozdíl od zaměstnanců liší v závislosti na tom, zda je jednatel daňovým rezidentem či nerezidentem České republiky.

Jednatel – rezident

Je-li jednatel daňovým rezidentem České republiky, bude jeho odměna zdaněna podle stejných pravidel jako by se jednalo o zaměstnance. Odměna jednatele rezidenta podléhá § 16 odst. 1 písm. g) ZDP v sazbě 15 % (zdanění měsíční zálohovou daní) a podle § 16 a stejného zákona bude navýšena o solidární daň u příjmů přesahujících v roce 2020 částku 1.672.080,- Kč. Zároveň má jednatel – rezident možnost uplatnit měsíční slevu na dani ve výši 24.840, - Kč, případně další slevy na dani.

Jednatel – nerezident

Je-li jednatel daňovým nerezidentem České republiky, jeho odměna bude zdaněna podle § 22 odst. 1 písm. g) bodu 6 ZDP, a je tedy samostatným titulem pro zdanění srážkovou daní v sazbě 15 % podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů ZDP –  mj. bez navýšení o solidární daň.

Sazba daně může být snížena v návaznosti na ustanovení konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se státem daňového rezidenství jednatele.

Se zdaněním srážkovou daní souvisí nutnost podávat měsíční hlášení finančnímu úřadu o sražení daně na příslušném tiskopise a roční vyúčtování sražené daně.

Při výpočtu základu daně je vždy nutné, a to jak u daňového rezidenta nebo nerezidenta vycházet z tzv. „superhrubé“ odměny (mzdy) a navýšit příjmy o částku povinného pojistného, které je z těchto příjmů povinna platit společnost, a to bez ohledu na to, zda přispívá do českého systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění nebo do zahraničního.

Daňový domicil

Pro úplnost upřesněme, jaký způsobem určit daňové rezidenství. Za českého daňového rezidenta může být považován osoba, která má na území České republiky stálý byt nebo se zde obvykle zdržuje (více než 183 dní). Při určování daňového rezidentství nastává nejsložitější situace právě u fyzických osob. Proto již výše zmíněné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uvádí další postupná kritéria, pomocí nichž se určí rezidentství, pokud není z titulu stálého bytu nebo obvyklé doby trávené v konkrétním státě toto jednoznačné. Takovými kritérii jsou např. středisko životních zájmů, středisko ekonomických zájmu, státní občanství aj. Jestliže rezidentství fyzické osoby nelze jednoznačně určit ani za pomoci těchto kritérií, určí je smluvní strany (viz příslušný úřad) na základě vzájemné dohody.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz