Pravidla pro rozdělení zisku obchodních společností se od příštího roku mění

21. 12. 2020

Ke dni 1. ledna 2021 vstoupí v účinnost rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která přináší podstatné změny pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů a také větší zodpovědnost pro členy statutárního orgánu. Zákon o obchodních korporacích nově upravuje například lhůtu pro přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku, situace, kdy není možné zisk vyplatit a také podmínky vyplacení zálohy na podíl na zisku i její vrácení.

Lhůta pro přijetí rozhodnutí o zisku

V rámci stávající právní úpravy nebylo uvedeno, po jakou dobu lze použít řádně vypracovanou a schválenou účetní závěrku jako podklad pro rozdělení zisku. Nejvyšší soud svým rozhodnutím (avšak ještě za účinnosti obchodního zákoníku) stanovil pro praxi poměrně nešťastný limit 6 měsíců, což se ukázalo jako poměrně nepraktické. Nově však zákon stanoví, že podíl na zisku a jiné vlastní zdroje bude možné rozdělit na základě řádné či mimořádné účetní závěrky do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena.

Kdy nelze zisk rozdělit

Platí, že zisk ani jiné vlastní zdroje (tedy včetně vrácení příplatků mimo základní kapitál) nelze rozdělit, pokud by vlastní kapitál klesl pod výši upsaného vlastního kapitálu a zvýšeného o fondy, se kterými není obchodní korporace oprávněna volně disponovat, nebo pokud by byl vlastní kapitál po takovém rozdělení dokonce záporný. Nově se bude tzv. test vlastního kapitálu (neboli druhý bilanční test) vztahovat na všechny kapitálové společnosti a družstva.

Zákon o obchodních korporacích obsahuje nově ale celkem 3 bilanční testy – první bilanční test již zákon obsahoval před novelou, nicméně nově se uplatní i na rozdělení jiných vlastních zdrojů než zisku – a to limit výše rozdělení, když částka k rozdělení nesmí u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.

Poslední (třetí) bilanční test se uplatní na situaci, kdy má společnost v rozvaze vykazovány náklady na vývoj, vyplatit lze pak zisk jen pokud částka k rozdělení převýší náklady na vývoj. 

Ve všech případech platí nově, že rozhodnutí nejvyššího orgánu přijaté v rozporu s těmito testy, nemá právní účinky, tedy jakoby valná hromada o výplatě podílu na zisku nerozhodla a jeho vyplacení by bylo v rozporu se zákonem, s plnou odpovědností statutárního orgánu.

Lhůta k vyplacení podílu na zisku činí 3 měsíce, lze ji ale upravit v společenské smlouvě i určit valnou hromadou. Samozřejmě nadále platí tzv. test insolvence

Zálohy na podíl na zisku

Vyplácet zálohy na podíl na zisku bude možné i nadále. Nicméně pokud by skutečný rozdělitelný zisk dle příslušné účetní závěrky byl nižší než součet vyplacených záloh, bude nově platit povinnost přijatou zálohu vrátit, a to do 3 měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena (v případě, že společnost nemá hospodářský rok, tedy nejpozději do září následujícího roku).

Novela též přináší zvýšenou odpovědnost statutárních orgánů za posouzení souladu rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů s právními předpisy. Dle dosavadní úpravy nesmělo být rozdělení zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, nově nesmí být v rozporu s jakýmkoliv zákonem. Udělí-li člen statutárního orgánu souhlas s vyplacením v rozporu s právními předpisy, jedná se z jeho strany o porušení péče řádného hospodáře.

Výše zmíněná pravidla nejsou úplným výčtem změn, které novela zavádí. Avšak je patrné, že společníci a členové statutárních orgánů budou muset věnovat od začátku příštího roku rozdělování a vyplácení zisku větší pozornost.

 

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up