Zákon o dani z nemovitých věcí – zásadní změna ve zdaňování pozemků

Novinky

Do novely zákona o dani z nemovitých věcí byl zakotven nový paragraf, na základě kterého se nově zdaňují pozemky podle druhu, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí, a to bez ohledu na skutečnost, zda tato evidence odpovídá reálnému stavu. Výjimkou je situace, kdy v katastru nemovitostí není evidován druh pozemku. V takovém případě je rozhodující skutečný stav odpovídající jednotlivým druhům pozemků podle katastrálního zákona.

Dosud byla praxe správce daně byla taková, že při vyměření daně vycházel ze skutečného stavu. Uvedený postup byl rovněž podpořen příslušnou judikaturou.

Cílem nové úpravy je, dle důvodové zprávy, odstranění právní nejistoty daňových poplatníků a posílení významu informací uvedených v katastru nemovitostí, jelikož vlastníci nemovitostí jsou dle katastrálního zákona povinni ohlašovat úřadu změny týkající se jejich nemovitostí.

Pro daňové poplatníky může novela zákona znamenat jak zvýšení daňové povinnosti, tak její snížení, vždy záleží na konkrétních okolnostech. Nové pravidlo se však týká pouze zdanění pozemků, znění zákona týkající se druhů staveb upravováno nijak nebylo, což v konečném důsledku může přinést mnohem větší právní nejistotu než při původním výkladu zákona.