Změny v úpravě evidence skutečných majitelů – transpozice V. AML směrnice

24. 5. 2021

S účinností od 1. června 2021 je do českého práva zákona o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“) transponována úprava obsažená v tzv. V. AML směrnici – tj. směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU. Tato změna přichází s více než ročním zpožděním oproti směrnicí předpokládané lhůtě a je již dlouho (možná i s obavami) očekávaná.

Samotná evidence skutečných majitelů (dále jen „Evidence“) existuje v české legislativě již od 1. ledna 2018, přičemž byla dosud upravena v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, nově však bude vyčleněna do svého vlastního zákona. Nová úprava přináší v této oblasti pro subjekty vlastnící právnické osoby řadu změn, některé i zcela zásadního charakteru.

Evidence skutečných majitelů, úpravy definice skutečného majitele

I přes změny obsažené v ZESM se však nemění samotná podstata Evidence. Zůstane tak i nadále namísto veřejného rejstříku pouze informačním systémem veřejné správy, pročež se u ní například neuplatní princip materiální publicity, tedy možnost třetích osob spoléhat se na v ní uvedené údaje.

Mírné úpravy se však prostřednictvím ZESM dočkala pro účely Evidence definice skutečného majitele. Původní úprava pouze odkazovala na zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, avšak ZESM obsahuje svou vlastní definici.

Skutečnými majiteli tak budou fyzické osoby, které budou koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Za koncového příjemce je třeba považovat osobu, která může mít přímo či nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo svěřenského fondu podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného jak při činnosti, tak likvidaci právnické osoby, či svěřenského fondu (dle dikce zákona tzv. právního uspořádání). Osoba s koncovým vlivem je fyzická osoba, která je ovládající osobou dle zákona o obchodních korporacích. ZESM zachovává hranici 25 % jak pro určení koncového příjemce u majetkového prospěchu nebo práva na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku, tak pro určení osoby s koncovým vlivem, kde bere v potaz její přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech (zde je však tato hranice stanovena pouze jako měkká).

ZESM mění také definici tzv. náhradního skutečného majitele – doposud jím byli členové statutárního orgánu společnosti, nově to jsou členové statutárního orgánu té společnosti, která je nejvýše postavena ve vlastnické struktuře české společnosti.

ZESM dále obsahuje též negativní výčet osob, které skutečného majitele nemají.

Transparentnost, pokuty a další následky absence zápisu

Za jednu z větších změn lze považovat zvýšení transparentnosti celé Evidence. Dle současné právní úpravy platilo, že údaje o subjektech zapsaných v Evidenci byly dostupné pouze pro předem určený okruh subjektů, které byly z Evidence oprávněny získat buď výpis údajů zapsaného subjektu, nebo dálkový přístup k takovým údajům. Dle ZESM však může nově získat výpis z Evidence na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti kdokoliv, i když pouze částečný.

Dále je třeba upozornit například na nově zavedené pokuty za nesplnění povinnosti zapsat do Evidence údaje o skutečném majiteli, případně za neposkytnutí součinnosti evidující osobě při zápisu údajů o skutečném majiteli do Evidence. Pokuta za nesplnění těchto povinností může dosáhnout až 500.000,- Kč.

Za zcela stěžejní je však třeba označit změny věnující se následkům absence zápisu skutečného majitele v Evidenci. Ty stanoví, že:

  1. práva a povinnosti z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele vzniklé v době, kdy skutečný majitel není zapsán v Evidenci, není možné vymáhat;
  1. obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu skutečnému majiteli nezapsanému v Evidenci, ani právnické osobě nebo uspořádání, jejichž je také skutečným majitelem, nebo které skutečného majitele v Evidenci zapsaného nemají;

           a

  1. při rozhodování nejvyššího orgánu obchodní korporace nesmí vykonávat hlasovací práva či rozhodovat jako její jediný společník skutečný majitel, který není zapsaný v Evidenci, ani právnická osoba nebo uspořádání, jejichž je také skutečným majitelem, nebo které skutečného majitele v Evidenci zapsaného nemají.

Porušení těchto pravidel může založit odpovědnost u členů statutárního orgánu (pokud např. vyplatí podíl na zisku někomu, u koho to ZESM zakazuje, či vyvolat problém tam, kde některé subjekty v důsledku absence zápisu v Evidenci (dočasně) přijdou o svá hlasovací práva na valné hromadě.

I subjekty, které svoji povinnost zapsat údaje o svém skutečném majiteli do Evidence splnily dle staré úpravy, budou po 1.6.2021 povinny zajistit, aby zapsané údaje odpovídaly novým požadavkům ZESM – což se často bude týkat např. tzv. náhradních skutečných majitelů. V případě nesplnění povinnosti zápisu údajů o skutečném majiteli do Evidence se povinné subjekty vystavují nebezpečí pokut dle ZESM a výše uvedených následků.

V případě zájmu o pomoc s provedením řádného zápisu nás proto neváhejte kontaktovat

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up